Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EXEMPEL: Tema Kroppen

Skapad 2018-01-29 14:43 i Leklandia Heby
Förskola
Vi kommer att arbeta med kroppen under denna termin. Fokus kommer att ligga på kroppsdelar, känslor, sinnen och integritet.

Innehåll

Bakgrund:

Barnen har visat ett intresse för sjukhus och kroppen. I barnens rollekar har vi sett ett stort intresse för att ta hand om varandra och plåstra om varandra därför kommer vi arbeta med tema kroppen. 

 

Syfte:

Vi vill skapa en förståelse hos barnen gällande integritet. Vi vill även påvisa olikheter som hudfärger och kön tillexempel. Det som vi kommer att introducera barnen är människans sinne, känslor och kroppsdelar. 

 

Mål:

Målet med att arbeta med kroppen är att skapa en djupare förståelse om kroppen i sin helhet och kroppens alla delar samt skapa en förståelse hos barnen gällande integritet och olikheter.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att ha planerade aktiviteter två dagar i veckan. Där kommer vi att introducera sinnena, känslor, kroppsdelar, integritet och olikheter. Detta kommer vi arbeta med genom att ha boksamtal, dramatiseringar, låna böcker på biblioteket, rörelseövningar, filmvisning, skapande aktiviteter, experiment samt använda oss av IKT.

 

Uppgifter

 • V.8 Fokus kroppsdelar

 • v.9 Fokus kroppsdelar

 • v.10 Fokus kroppsdelar

 • v.12 Fokus känslor

 • v.13 Fokus känslor

 • v.14 Fokus känslor

 • v.15 Fokus Sinnen

 • v.16 Fokus Sinnen

 • v.17 Fokus Sinnen

 • v.18 Fokus sinnen

 • v.19 Fokus sinnen

 • v.20 Fokus integritet

 • V.21 Fokus integritet

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: