Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi, elektricitet och magnetism år 5

Skapad 2018-01-29 17:37 i Hannaskolan Grundskolor
Vi använder boken PULS Fysik och Kemi och gör många experiment. Använder experimentböckerna av Hans Persson.
Grundskola 5 Teknik Kemi NO (år 1-3) Fysik
Vad är energi egentligen? Hur kan vi sätta på tv och dator hemma? Vad händer när det blir strömavbrott? Vem uppfann glödlampan? Nu ska vi undersöka för fullt!

Innehåll

Mål

Du ska:

 • kunna koppla enkla strömkretsar och grundläggande säkerhetsregler,
 • få kunskap om energi, elektricitet och magnetism genom filmer och texter, som vi tillsammans eller i mindre grupp diskuterar kring.
 • få lära dig om historia kring energi, elektricitet och magnetism, om upptäckter och utvecklingen genom åren fram till idag,
 • du ska kunna göra en egen planering som du sedan kan arbeta utifrån. 
 • testa på att göra egna konstruktioner, som t ex en strömbrytare, för att förstå hur olika delar samverkar i tekniska system.
 • analysera och identifiera för- och nackdelar som energi har haft på vårt samhälle, på människors levnadsvillkor och miljön
 • dokumentera dina undersökningar i form av skisser, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Arbetssätt

Vi kommer att tillsammans granska information som finns i faktatexter och filmer och sedan samtala kring den. För att förstå den fakta som vi lär oss så kommer vi att jobba mycket med olika undersökningar och konstrukioner, då kommer det ges stor möjlighet till att analysera och identifiera det som sker för att sedan komma fram till en förklaring. Detta kommer att göras både enskilt, i en mindre grupp och sedan tillsammans med klassen.

Bedömning

Du ska visa kunskaper genom att:.

 • vara delaktig vid diskussionerna och genomgångarna, fråga, gissa, svara!
 • göra systematiska undersökningar där du ställer en hypotes och sedan gör en planering som du kan arbeta utifrån,
 • skriva enkla skriftliga rapporter i din skrivbok,
 • göra ett eller flera tester där du får visa dina kunskaper inom området.

Begrepp

Följande begrepp är viktiga att kunna:

Energi, energikällor, elektriska kretsar, fossila/förnybara bränslen, magnetism, attraktion

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: