Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2018-01-30 14:08 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer arbeta med texter på olika sätt t ex. genom högläsning, individuell läsning, och diskussioner omkring dessa. Med texterna som utgångspunkt lär vi oss hur en berättande text är uppbyggd. Vi skriver miljö- och personbeskrivningar samt dialoger. Vi använder sambandsord och beskriver känslor. Vi tittar också på hur man kan få ett flyt i den text man skriver samt styckeindelning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du som elev ska få utveckla din kunskap/förmåga att formulera dig och kommunicera i skrift genom att:

Skriva en text som fungerar i sitt sammanhang med tydlig början, mittdel och slut, samt ha ett flyt i texten
Skriva texter med ett varierat ordförråd
Skriva texter med enkla person- och miljöbeskrivningar
Beskriva känslor med flera sinnen
Använda sambandsord t ex men och eftersom
Använda styckeindelning vid ny person, plats, händelse eller tid i din berättelse
Skriva enkla dialoger

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:
En av dig skriven berättelse

Jag kommer att bedöma din förmåga att skriva en berättelse där följande delar finns med:
En tydlig början, mittdel och slut.
Sambandsord t ex men och eftersom, samt känsloord.
Enkla person- och miljöbeskrivningar
Bygga sammanhängande meningar med ett varierat ordförråd.
Styckeindelning, vid ny person, händelse, plats eller tid

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att tillsammans titta på hur berättande texter är uppbyggda, samt hur man kan få ett flyt i texten på olika sätt genom att:

Läsa och diskutera olika typer av berättelser i grupper och i helklass.
Ge eleverna tillfälle att skriva enkla person- och miljöbeskrivningar, samt att få träna på att skriva texter där känslor beskrivs på olika sätt.
Eleverna får träna på att använda sambandsord t ex men och eftersom, styckeindelning, samt att få skriva texter som innehåller enkla dialoger

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6

Matriser

Sv
Skriva berättande text och ge respons

På väg
E
C
A
Anpassa språket
En handling med innehåll
 • Sv
 • Sv  E 6
Texten har en enkel handling och ett begripligt innehåll: Radar upp händelser.
Läsaren kan följa med i texten och förstå innehållet. Texten har en utvecklad handling och ett ganska tydlig innehåll.
Det är enkelt för läsaren att följa med i texten och förstå innehållet. Återger händelser och och i viss mån upplevelser
Textens uppbyggnad lyfter texten och det är lätt och roligt att läsa texten. Förmedlar upplevelser och värderar/ utvecklar dem och har ett tydligt innehåll.
Gestaltande beskrivningar
 • Sv  E 6
Personer och händelser radas upp utan fördjupning i något.
Texten innehåller gestaltande beskrivningar som är mer eller mindre utvecklade.
Texten innehåller flera gestaltande beskrivningar vilket gör att läsaren snabbt kan skapa sig egna bilder i huvudet.
Miljöbeskrivning
Du kan med handledning skriva en text som innehåller miljöbeskrivningar.
Du kan skriva en text som innehåller enkla miljöbeskrivningar.
Du kan skriva en text som visar prov på utvecklade miljöbeskrivningar.
Du kan skriva en text som visar på säkerhet i att göra välutvecklade miljöbeskrivningar som vävs in i händelseförloppet.
Personbeskrivning
Du kan med handledning skriva en text som innehåller personbeskrivningar.
Du kan skriva en text som innehåller enkla personbeskrivningar.
Du kan skriva en text som visar prov på utvecklade personbeskrivningar.
Du kan skriva en text som visar på säkerhet i att göra välutvecklade personbeskrivningar som vävs in i händelseförloppet.
Känslouttryck
Du kan med handledning skriva en text som innehåller känslouttryck.
Du kan skriva en text som innehåller enkla känslouttryck.
Du kan skriva en text som visar prov på utvecklade känslouttryck.
Du kan skriva en text som visar på säkerhet i att göra välutvecklade känslouttryck som vävs in i händelseförloppet.
Textens struktur
 • Sv  E 6
Du kan med handledning skriva en text med början, mitt och avslut.
Texten har en tydlig början innehåll och slut, slutet kan anses lite kort.
Texten innehåller en tydlig början innehåll och slut. Innehållet tyder på en välutvecklad idé som händelseförloppet redan innan du börjar skriva.
Textens innehåll tyder på en välutvecklad och genomtänkt idé redan innan du började skriva.
Upplägg händelseförlopp
Du kan med handledning skriva en text med händelseförlopp.
Du skriver en text med enklare händelseförlopp.
Du skriver en text som har ett utvecklat händelseförlopp. Tankegångar finns som kan följas.
Du skriver en text som har ett välutvecklat händelseförlopp. Tankegångarna är ordnade och knutna till varandra samt för berättelsen framåt.
Styckeindelning
Du kan med handledning göra en styckeindelning
Du skriver en text som innehåller styckeindelning utan relevans för innehållet.
Du kan skriva en text som innehåller försök till styckeindelning som är relevant för innehållet.
Du kan skriva en text som innehåller en tydlig styckeindelning som är relevant för innehållet.
Sambandsord enkla: och, men, sen utvecklade: för att, eftersom, så att, även om, å andra sidan
Du kan med handledning använda sambandsord.
Du kan skriva en text som innehåller sambandsord med upprepning.
Du kan skriva en text som innehåller sambandsord med variation.
Du kan skriva en text som innehåller en medveten variation av sambandsord som bidrar till flyt och ledighet i texten.
Berättarperspektiv (första eller tredjeperson)
Texten har en ansats till ett berättarperspektiv. (Blandar omedvetet)
Texten har till övervägande del ett berättarperspektiv.
Texten har ett genomtänkt berättarperspektiv.
Tempus
Blandar tempus omedvetet.
Använder tempus rätt i större delen av texten.
Använder tempus på rätt sätt.
Språket
 • Sv  4-6
Språket är enkelt och begripligt för läsaren.
Du varierar språket på olika sätt.
Du varierar språket och förhöjer på så sätt läsupplevelsen bland annat genom att ha bra gestaltande beskrivningar.
Formulera dig i skrift
Meningsbyggnad
 • Sv  E 6
Du kan skriva en text med enkel meningsbyggnad.
Du kan skriva en text med god meningsbyggnad. Meningarna är långa och svåra att läsa.
Du kan skriva en text med utvecklad meningsbyggnad. Meningarna är relativt korta och enkla.
Du kan skriva en text med välutvecklad meningsbyggnad. Meningarna är uppbyggda på ett bra sätt och du använder skiljetecken med enkelhet.
Ordförråd
Du kan skriva en text med enkelt ordförråd.
Du kan skriva en text med gott ordförråd.
Du kan skriva en text med utvecklat ordförråd.
Du kan skriva en text med välutvecklat ordförråd.
Skrivregler, stavfel
 • Sv  E 6
Texten innehåller många stavfel som stör innehållet och sammanhanget i texten
Texten innehåller flera stavfel men de stör inte förståelsen.
Stavfelen är få.
Har nästan inga stavfel.
Skiljetecken
Blandar små och stora bokstäver i skrivandet.
Använder stor/liten bokstav med viss säkerhet.
Sätter ut skiljetecken med ganska få fel.
Sätter ut skiljetecken med få fel.
Respons
 • Sv  E 6
Kan inte ge någon kommentar på en kamrats text.
Du ger någon kommentar på din kamrats text, en positiv och en negativ.
Du kan både ge kritik och beröm samt komma med förslag om förbättringar.
Du kan både ge kritik och beröm samt komma med förslag om förbättringar. Du kan dessutom förbättra din egna text utifrån förslag som dina kamrater och din lärare har givit dig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: