Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sårbara platser

Skapad 2018-01-30 14:54 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Beskriva, analysera och resonera om processer som förändrar livsmiljöer
Grundskola 7 Samhällskunskap Geografi
Alla platser och samhällen utsätts för olika hot. Ett samhälle eller en plats som har låg motståndskraft mot yttre hot kallas för sårbar. I det här arbetsområdet kommer vi att fokusera på de naturgivna hoten - skogsbränder, tsunamis, stranderosion, stormregn, torka, översvämningar, orkaner (cykloner/tyfoner), tornados, jordbävningar samt vulkanutbrott.

Innehåll

SYFTE

Undervisningen i geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. vidare ska eleverna få möjlighet utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. (Ge Lgr 11).

Undervisningen i samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskap om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på bland annat samhällsstrukturer, ekonomiska och miljömässiga aspekter (Sh Lgr 11).

 

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • Beskriva- hur naturens egna processer formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen (orsaker och konsekvenser av naturkatastrofer)
 • Analysera - göra geografiska och samhällsvetenskapliga analyser av omvärlden med hjälp av kartor och andra källor (läsa av olika kartor)
 • Resonera - din kommunikativa förmåga att samtala, diskutera, redogöra för samt resonera och formulera dig både i skrift och muntligt.
 • Begreppsförståelse - förstå innebörden av de olika begrepp som du lär dig i detta arbetsområde.

 

 ARBETSSÄTT

 • Vi läser gemensamt i häftet Geografi 7 fokus s. 52-93. vi diskuterar innehållet, antecknar och arbetar med uppgifter kopplade till texten.
 • Vi tittar på film, diskutterar innehållet och arbetar med tillhörande uppgifter.
 • Vi har genomgångar, där du som elev ska vara delaktig genom att diskutera, analysera och reflektera.
 • Vi tränar på att använda geografiska begrepp

 

 BEDÖMNING

I provet visar du din kunskap genom att:

 • Beskriva hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt reflektera kring varför det är så.
 • Beskriva vad en inre och yttre kraft innebär
 • Resonera kring sårbara platser, orsaker till att platsen är sårbar och vilka naturgivna risker och hot som finns
 • Resonera  kring konsekvenser av att leva i ett riskområde
 • Förklara och använda ämnesspecifika begrepp i dina svar

Matriser

Sh Ge
Sårbara platser 2017

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
Beskriva
Geografi och samhällskunskap
I din beskrivning finns detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas, men du visar ändå på en viss förståelse och du beskriver med ett enkelt samband, d v s du uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Relevanta detaljer med betydelse för din beskrivning finns med och visar på en god förståelse för ämnet och du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för förståelsen ger din beskrivning ett djup och du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Analysera
Geografi och samhällskunskap
Du analyserar någon del av informationen från geografiska och samhällsvetenskapliga källor.
du analyserar större del av informationen från en geografisk källa.
du analyserar informationen från en geografisk källa.
Begrepp
Geografi och samhällskunskap
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen har begränsad betydelse eller inte är relevanta, men visar ändå på en viss förståelse för begreppen.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på en god förståelse.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta och ger träffande exempel med stor betydelse för förståelsen, vilket ger begreppen ett djup.
Resonera
Geografi och samhällskunskap
Du resonerar och motiverar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar och motiverar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar och motiverar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: