Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Topia

Skapad 2018-02-01 13:43 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska NO (år 1-3) Geografi
Du kommer för skapa en värld i appen Topia World Builder

Innehåll

Nationella och Övergripande mål;

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

·        kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

·        kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

 

Fokusförmågor/syfte:

 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

·       formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande

 

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv.

 

 

Centralt innehåll:

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Genomförande:

 

Varje elev kommer få skapa en egen värld i appen Topia World Builder. De ska lära sig vad som behövs för att djuren i världen ska överleva. De måste ta hänsyn till tillgänglighet av mat, vatten och växlighet. Samt måste de tänka på hur landskapet och klimatet ska vara för att djuren ska överleva.

 

De kommer med hjälp av sin fantasi och kreativitet skriva faktatexter om sin värld och dess invånare(djuren).

 

Avslutningsvis ska de göra en analys om hur deras värld klarade sig. Vad gick bra och vad behöver jag tänka på till nästa gång?

 

 

Elevinflytande och delaktighet:

 

Eleven får möjlighet att helt efter eget tycke skapa sin värld. All fakta kring sin värld, ska eleven komma på helt själv.       

 

Kunskapskrav:

 

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

 Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. 

 

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar

 

Bedömning:

 

Kommer göras på helheten av arbetet, samt på elevens analys.

 

Dokumentation/Utvärdering:

 

Dokumentation kommer ske med hjälp av foto och blogginlägg. Eleverna kommer utöver sin personliga analys göra en utvärdering kring hela projektet och dess tillvägagångssätt.

 

 

Ansvarig pedagog: Martina Liljedahl

Byskolan, Södra Sandby

Datum:180116

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: