Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kompisböckerna

Skapad 2018-02-02 10:55 i Trollskogen 1 Borlänge
Utifrån 10 små kompisböcker med tillhörande kompiskort (Palm, Linda; Sollenberg, Lisa; Natur & Kultur) kommer vi att arbeta med ett Kompistema i Frostgruppen som består av barn i åldern 4 år. Vi har dock valt ut bara 5 böcker att jobba med.
Förskola
Under vårt övergripande tema djur har vi valt att inrikta oss på Kompisböckerna av Linda Palm då vi har sett ett behov i vår grupp att arbeta med socialakoder.

Innehåll

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi vill med detta tema fokusera på att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling. Att skapa en trygg och glad barngrupp där alla barn känner att de har en plats, tas på allvar, respekteras och respekterar andra.

Vi vill med detta tema öka barnens förståelse och förmåga att hantera sina känslor för att främja varje individs kamratrelationer.

Böckernas innehåll kan kopplas till barnens egna vardag och saker som de varit med om.

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

-Vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att känna igen olika känslouttryck som glad, ledsen, arg, lugn, sur och rädd.

- vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sitt ordförråd, begrepp och sin förmåga att uttrycka sina tankar om känslor.

- vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att möta sina kamrater i de olika känslotillstånden.

Målet är att barnen ska få möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:

Säga förlåt, Dela med sig, Vänta på sin tur, Samarbeta, Säga stopp.

 

Hur vill vi arbeta för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Under temat kommer vi att arbeta med olika uttrycksformer som:

- skapande

- lek och rörelse

- sång och ramsor

- läsa sagor

Vi utgår från kompisböckerna. Vi tänker introducera en bok i taget genom att dramatisera den för barnen. Därefter arbetar vi med den aktuella delen genom olika aktiviteter innan vi byter bok och arbetar vidare med nästa del av temat.

 

För vem och hur ska arbetet dokumenteras?

- Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring den.  

- Vårdnadshavare delges den pedagogiska planeringen via Unikum.

- Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.

 

Utvärdering/uppföljning.

En utvärdering och reflektion av arbetet kommer göras mellan barn och pedagoger.

Hur gick det? Var det svårt? Hur fortsätter vi? Finns det något särskilt vi vill arbeta vidare med? Uppnådes målen?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: