Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext om djur (åk 4-6) - Modersmål italienska

Skapad 2018-02-04 18:32 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Det finns många olika djur i naturen. Några djur är stora och några är små, några är aktiva på dagen och andra på kvällen eller natten. Vi ska lära oss hur man beskriver ett djur. Du kommer sedan att få välja ett djur som du kommet att presentera skriftligt och muntligt.

Innehåll

Konkretiserade mål för elever

Du ska utifrån egna kunskaper och vetande, faktatexter och internet ta fram fakta om det djur som du vill skriva om. Med hjälp av det framtagna materialet  ska du skriva en faktatext där du beskriver hur ditt djur ser ut, var det finns och hur det bor, vad det äter och kanske något annat spännande som hör ihop med det djuret som du har valt.

Undervisning och arbetsmetoder

Vi kommer att arbeta enligt cirkelmodellen ( 1. bygga upp kunskaper om ämnesområdet, 2. jämföra olika texter och framta faktatextens uppbyggnad och språkliga drag, 3. skriva en gemensam faktatext, 4. skriva en individuell faktatext)

Vi ska börja med att skriva en gemensam text om ett djur.

Vi kommer att läsa olika faktaböcker och artiklar på internet och diskutera vad vi har läst och hur kan vi använda informationen i vår text

Vi ska skriva den framtagna informationen i en tankekarta 

Vi ska lära oss att strukturera texten i olika stycken och att skriva skriva rätt fakta under rätt avsnitt  

Du ska sedan skriva din individuell text om djuret som du har valt. (Du ska få av mig ett "Djur ID-kort" att fylla på som guide)

Jag kommer att hjälpa dig att hitta informationer och passande bilder för de olika stycken i texten, samt att stödja dig i din skrivandet.

När du är nästan klar med din text kommer en annan elev att läsa den och ge dig en "respons" (en kommentar) och jag ska göra samma sak. Du kommer att läsa en annan elevs text och ge honom/henne en kommentar. 

Du ska då bearbeta din text enligt de kommentar du har fått och på slutet lämna in din slutversion.

Under lektioner kommer vi att öva med muntlig beskrivning och presentation av olika djur (genom att använda olika spel). 

Du kommer att presentera muntlig din djur för gruppen

Det här ska du tänka på när du skriver!

- att skriva rätt innehåll under rätt avsnitt, t.ex. under avsnittet utseende skriver du enbart sådant som har att göra med hur djuret ser ut 

- att använda adjektiv för att ge en mer nyanserat beskrivning av ditt djur

- att ha stor bokstav i början av en ny mening och vid namn och ställen (nomi propri)

- att sätta punkt när en mening är slut

- att kolla stavningen på nyckelord (t.ex. mammifero, notturno, diurno, felino, erbivoro, carnivoro m.m.)

- att kolla att du använt rätt böjningsform på substantiv och verb

 

Du har uppnått målen när du kan

- skriva en faktatext och att du förstår skillnaden mellan skönlitterära texter och faktatexter 

- använda en tankekarta som underlag för innehållet i din faktatext

- dela texten in i olika stycken (t.ex. Hur ser det ut? Var bor djuret?Vad äter djuret?Vilka fiender har djuret? m.m.)

- koppla text och bild, så bilden tydliggör vad du har skrivit

- läsa din text igenom och rätta stavfel, stor bokstav och punkt samt meningsbyggnad med hjälp från din lärare

- ge en annan elev en "kamratrespons" om hans/hennes text

- presentera muntligt ditt djur för dina klasskamrater och din lärare (om du vill med hjälp av en powerpoint)

 

Tidsperiod

Vårterminen (VT) 2018

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Matris för ÅK 4 - 6 Beskrivande text - Modersmål italienska

FÄRDIGHETER

Nivå 1
Ingångsnivå ÅK 4
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
ÅK 6 / Ingångsnivå 7
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera
Kan muntligt berätta något om sig själv, familjen och hobby
Kan berätta om vad han/hon tycker och tänker så att andra förstår
Kan förklara, beskriva och ge instruktioner så att andra förstår
Kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig
Gör begripliga presentationer för olika mottagare
SAMTALA och FÖRSTÅ
Kommunicera
Deltar i enkla samtal om vardagliga, nivå-anpassade ämnen
Kan bidra med egna tankar och känslor till åldersanpassade samtal om aktuella teman
Bidrar med enkla frågor och åsikter i diskussioner
Bidrar med enkla frågor, åsikter och argument i diskussioner
Gör enkla kopplingar mellan samtalsinnehållet och egna erfarenheter
TOLKA och FÖRSTÅ TAL
Kommunicera
Kan förstå enkla mediaklip där människor pratar
-
Kan uppfatta innehållet i korta tv/Internet-filmer där en berättarröst beskriver bilderna
-
Kan tolka och förstå värdeladdningen och nyanser i ord och begrepp
LÄSA
Formulerar det viktigaste med egna ord
Kan läsa och förstå elevnära och åldersanpassade texter från olika medier
Förstår textens innehåll och budskap. Kan läsa mellan raderna.
Behärskar olika lässtrategier och kan välja rätt strategi beroende på syftet med läsningen och texttyp
Kan kommentera centrala delar i texten med viss koppling till sammanhanget
SKRIVA
Skriver sammanhängande korta meddelanden, berättelser, sagor utan att stavningen och grammatiken behöver vara korrekta
Kan välja rätt strategi för att kunna skriva texter av olika slag
Behärskar olika skrivstrategier
Tar vid skrivning hänsyn till textens typiska uppbyggnad och språkliga drag
Kan skriva korta sammanfattningar, uppsatser, brev och kronologiska berättelser med bra uppbyggnad och en viss språklig variation
SKRIVA/STAVNING
Kan skriva korta meningar om välbekanta ämnen med rätt stavning på vanligt förekommande elevnära ord som stavas ljudenligt
Klarar att stava även mindre vanliga ord som stavas ljudenligt
-
Förstår att vissa ord har avvikande stavning
Klarar att stava elevnära, vanligt förekommande ord utan ljudenlig stavning
JÄMFÖRA SKRIFTSPRÅK
-
Kan jämföra modersmålets och svenskans skrivriktning, samt modersmålets och svenskans skrivtecken, olika form på tecken i ordet
Kan jämföra modersmålets och svenskans stor/liten bokstav/skrivstil Kan jämföra talspråk/skriftspråk
Kan jämföra modersmålets och svenskans ordföljd: ordning på subjekt, objekt, verb
Kan genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska

LEKTIONSINNEHÅLL

Nivå 1
Ingångsnivå ÅK 4
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
ÅK 6 / Ingångsnivå 7
BESKRIVANDE och FÖRKLARANDE TEXTER
Kan använda den hittade informationen för att t.ex. ställa nya frågor
Kan använda informationen som finns i en text i en diskussion
Kan jämföra informationen i texten med svenska förhållanden i en diskussion
Kan använda informationen i en text för att presentera muntligt om traditioner, företeelser, kulturella uttryck, geografiska fakta
Kan anpassa presentationens innehåll efter olika mottagare, som t.ex. yngre syskon, klasskamrater eller läraren
SKÖNLITTERATUR, LYRIK, SAGOR OCH MYTER
Har hört, sett eller läst några dikter, musikstycken eller berättelser från olika tider och områden inom modersmålets språkområde
Har hört eller läst några berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor
Kan berätta om livsvillkor och identitet i några dikter, myter, sagor och berättelser från olika tider inom modersmålets språkområde
Kan berätta livsvillkor och identitet i några dikter, myter, sagor och berättelser från olika områden inom modersmålets språkområde
Kan beskriva texternas innehåll och deras typiska drag, samt ord och begrepp
TEXTERS OLIKA FORMER
Kan uttrycka sin åsikt och sina känslor om innehållet i en saga, berättelse mm.
Läser med viss flyt till åldern anpassade dikter, berättelser och faktatexter, såväl högt som tyst
Känner igen olika typer av texter, t.ex. dikt, berättande text, faktatext
Kan skilja på olika typer av texter, t.ex. dikt, berättande text, faktatext, recept, bruksanvisning, experiment mm.
Försöker sig på att skriva egna texter i olika genrer som t.ex. dikt, berättande text, faktatext, recept, bruksanvisning, experiment mm.
RELATIONEN TILL TEXTEN
-
Ser likheter mellan förhållanden i en text och den egna situationen
Kan berätta om egna tankar eller upplevelser som anknyter till en saga, dikt, berättelse, myt mm.
Har egna åsikter kring en text och kan formulera dem.
Kan på ett enkelt sätt beskriva och resonera om samtalsinnehållet och egna erfarenheter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: