Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid

Skapad 2018-02-05 15:28 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 9 Historia
1914 gav sig soldater runt om i Europa under hurrarop och jubel ut i krig. De politiska ledarna och generalerna hade lovat att allt skulle vara över på några veckor. Men det dröjde över fyra år innan freden äntligen kom. Det tog lång tid för Europa att återhämta sig efter det fruktansvärda kriget. Ekonomisk kris, arbetslöshet och revanschlust skulle snart leda till att människor sökte räddning i en stark ledare med nazismens ideologi. Europa stod inför ännu ett krig, ett krig som varade i sex år, som återigen blev ett världskrig med fasansfulla kosnekvenser för soldater och civila.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

I ett eget arbete formulerar du en frågeställning, söker information och drar slutsatser om ett fritt valt område kring världskrigens tid.

Genom film och skönlitteratur undersöker du hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

I ditt berättande, skriftligt och muntligt, använder du dig av historiska begrepp.

I ditt arbete använder du dig av historiska källor och resonerar kring deras trovärdighet och relevans.

I olika situationer visar du förståelse för demokratiska värden.

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Dina kunskaper om denna historiska tid

Din förmåga att resonera kring orsaker och konsekvenser till och av världskrigen och mellankrigstiden

Din förmåga att använda historiska källor för att förstå hur människor påverkats av sin tid

Din förmåga att se samband mellan världskrigen och hur dessa påverkat världen idag

Din förmåga att använda historiska begrepp

Din förmåga att värdera källor utifrån trovärdighet och relevans

Dina kunskaper om demokratiska värden och förmåga att resonera kring rättigheter och skyldigheter

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi går igenom de båda världskrigen och mellankrigstiden och tittar på olika faktorer som påverkat denna utveckling. Här tränar vi också på att resonera kring orsak och konsekvens samt att se samband mellan olika företeelser.

Vi ser film om mellankrigstiden och andra världskriget och även delar av filmer som belyser specifika situationer. Du väljer en eller flera skönlitterära böcker som handlar om denna historiska tid.

Vi går igenom och tränar på historiska begrepp.

Vi går igenom och pratar om källkritik samt lär oss att värdera källor.

Vi pratar om demokrati och diktatur samt olika ideologier och diskuterar demokratiska värden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh

Matriser

Hi
Historia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera
Beskriva och förklara
Beskriver händelser och företeelser på ett enkelt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt och detaljerat sätt
Orsak och konsekvens
Ger exempel på orsaker och konsekvenser
Ger exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar i mer än ett led
Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar dessa i flera led
Ger flera och tydliga exempel på orsaker och konsekvenser i flera led
Perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv och drar paralleller till andra sammanhang
Samband
Behöver hjälp med att se samband mellan olika delar eller händelser och företeelser
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser och företeelser och ger enkla förklaringar till dessa
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv Ser och beskriver detaljer och får ihop helheter. Förklarar hur delar hänger ihop
Jämföra
Gör enkla jämförelser och ger exempel på t.ex. likheter och/eller skillnader
Gör jämförelser och förklarar vad t.ex. likheter och/eller skillnader beror på
Gör jämförelser och förklarar tydligt vad t.ex. likheter och skillnader beror på Drar slutsatser av jämförelserna med hjälp av enstaka fakta
Gör jämförelser och förklarar tydligt och detaljerat vad t.ex. likheter och skillnader beror på Drar slutsatser av jämförelser med hjälp av relevant fakta Sätter in jämförelserna i andra sammanhang och drar paralleller
Undersöka
Behöver stöd för att genomföra undersökningar
Genomför undersökningar för att söka svar på givna frågeställningar
Formulerar frågeställningar och genomför undersökningar för att söka svaret på dessa
Formulerar öppna frågeställningar där svaret kräver en egen slutsats utifrån undersökningar och kunskaper i ämnet
Reflektera
Behöver stöd för att sammanställa resultatet
Reflekterar kring resultatet på ett enkelt och konkret sätt
Reflekterar kring resultatet, förklarar och kopplar resultatet till frågeställningen
Reflekterar kring sin egen slutsats och dess rimlighet. Förklarar och kopplar tydligt resultatet till den egna frågeställningen
Begrepp
Kan några begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang
Använder och känner till några begrepp
Använder och känner till flera begrepp
Använder och känner till flera begrepp och använder dessa i olika sammanhang
Hantera källor
Söka, välja och använda
Behöver stöd för att söka lämpliga källor samt för att välja lämplig samhällsvetenskaplig information
Söker, väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka samhällsvetenskaplig information Använder främst kända källor, exempelvis läroböcker
Väljer och använder flera källor för att söka samhällsvetenskaplig information
Väljer och använder flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information Anpassar dess lämplighet till ämnet och söker nya och fler efter behov
Dra slutsatser
Behöver stöd för att dra slutsatser från källornas information
Drar enklare slutsatser utifrån källornas information Underbygger slutsatser med enkla förklaringar
Sammanställer information från källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga förklaringar
Sammanställer information från fler och olika källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga och detaljerade förklaringar
Källkritik
Behöver stöd för att skilja fakta från värderingar Motiverar genom att tycka och känna
Skiljer fakta från värderingar och motiverar med enstaka aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av olika aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av flera olika aspekter för källkritik Jämför de olika källorna utifrån de aspekter som lyfts fram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: