👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt "Made by Me" åk 7-9

Skapad 2018-02-05 16:47 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Här får eleverna själva välja ett eget projekt. Utifrån vad eleven redan har provat på i ämnet (det centrala innehållet) och elevens förkunskaper (utifrån kunskapskraven) ska den nu välja och genomföra ett nytt projekt.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Du får nu välja ett projekt i valfria tekniker. Du kan antingen fördjupa dig i tekniker som du redan känner till eller prova något nytt.

I projektet är det viktigt att du själv tänker på konstruktionen, hur du ska arbeta steg för steg -och att du följer arbetsprocessens alla delar; Idé/planering, genomförande, överväganden och utvärdering, samt hur dessa delar hänger ihop.

Innehåll

 

Genomförande

Lägg upp arbetet så här:

 • Planera arbetet. Titta i slöjdmatrisen och diskutera med läraren vad du behöver utveckla. Fundera över vad du vill göra. Sök inspiration och gör en eller flera skisser som visar färg, form, storlek och designval.
 • Skriv din planering i Unikum/lärlogg/slöjd/skapa nytt, glöm inte att publicera.
 • Gå vidare i ditt projekt. Låt din lärare ta del av din planering och tankar och ge dig feedback. Framställ ditt föremål utifrån dina skisser och ritningar/mönster.
 • Utvärdera ditt arbete i Unikum. Lägg in bilder och publicera.

 

 

 

Du ska nu ta ansvar för ditt projekt och visa dina bästa förmågor. Läs på din matris vad du behöver förbättra eller bygga vidare på. Läs också extra mycket på vad de olika förmågorna kan innebära.

Centralt innehåll

Film: Utan hantverkare stannar världen.  The world will stop without skilled craftsman. 1:50

För att få idéer och tips till ditt projekt läs gärna slöjdens centrala innehåll. Denna gång har du stor frihet att vara kreativ och visa din förmåga att driva projektet framåt.

 

 

Bedömning

Bedömning görs fortlöpande under arbetets samt utifrån din planering/utvärdering. Vi bedömer dina förmågor utifrån slöjdmatrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  E 9