Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska period 2, vt 18, åk 5

Skapad 2018-02-06 09:00 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under den andra perioden i svenska (vt 18) kommer vi att arbeta färdigt med berättande texter och dess struktur genom skrivprojektet Huset. I detta skrivprojekt är bearbetning en central del i att fördjupa din skrivprocess. Vi kommer även att arbeta med instruerande texter i vårt ämnesövergripande tema "Jag och digitalisering". I detta tema samtalar vi om vad ett ansvarsfullt agerande vid kommunikation innebär, vi fördjupar och vidareutvecklar våra kunskaper kring informationssökning i olika medier samt hur man får ett källkritiskt förhållningssätt. Ytterligare en texttyp som vi kommer att repetera är faktatexten (denna gång en historiskt återgivande text) i det ämnesövergripande temat "den nya tiden". Vi kommer också träna oss i att återberätta och analysera det lästa samt formulera åsikter kring lästa texter under ett antal veckor då vi har bokcirklar i mindre grupper. Vidare så kommer vi fortsätta att träna oss i att hålla muntliga redovisningar, och hur vi kan ta hjälp av kroppsspråk och verktyg.

Innehåll

  

I undervisningen kommer vi att på olika sätt:

 • arbeta med bearbeta texters innehåll och form( Skrivprojekt Huset)
 • arbeta med språkets struktur - meningsbyggnad, ords böjningsformer, skiljetecken och stavningsregler ( Skrivprojekt Huset samt grammatik kopplat till aktuell texttyp)
 • ha genomgångar och gemensamma träningstillfällen av texttypen "instruerande texter" samt "faktatext "( historiskt återgivande)
 • arbeta enligt cirkelmodellen med texttypen "instruerande " och "historiskt återgivande" och träna m h a olika skrivövningar, både gemensamt, parvis och enskilt. 
 • träna oss i att förstå, fördjupa och tolka texters budskap ( Bokcirklar med boksamtal)
 • arbeta med informationssökning i olika medier och källor
 • pröva källors tillförlitlighet
 • repetera språkliga strategier för att minnas exempelvis stödord/tankekarta ( Tema den nya tiden)
 • arbeta med texter som kombinerar ord, bild och ljud ( filmtrailer - tema den nya tden).
 • träna oss i att göra sammanfattningar av texter ( tema den nya tiden)
 • utveckla förmågan i att hålla muntliga presentationer för olika mottagare med hjälpmedel. ( egen GOTD).
   

Bedömningen avser din förmåga att: 

 - bearbeta och förbättra din text på egen hand och efter att du fått respons
-  huvudsakligen skriva fullständiga meningar med tanke på skiljetecken och språklig variation 

 -  skriva en instruerande och historiskt återgivande text med rätt struktur och språkliga drag.

 - göra skriftliga gestaltande beskrivningar i din berättande text ( Skrivprojekt Huset)

 - tolka och resonera om budskap i läst bok samt tydligt beskriva din upplevelse av läsningen ( Boksamtal).

 - söka ut information från några källor och källkritiskt bedöma deras användbarhet (tema jag och digitalisering)

 - göra kronlogiska tydliga sammanfattningar ( tema den nya tiden).

 - förbereda och genomföra muntliga redovisningar med inledning, innehåll och avslutning som är tydligt för mottagaren( egen GOTD)

- kombinera text med exempelvis bilder för att förstärka budskap i texten ( GOTD, filmtrailer - den nya tiden)

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: