👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Song Project - Analysis

Skapad 2018-02-06 13:53 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9
Parts of Speech Song Lyrics Analysis

Innehåll

 

SONG PROJECT

Tid: v. 18-23

Arbetsupplägg:

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med analys av engelska sångtexter. Vi kommer först gemensamt analysera bitar av låtar för att lära oss känna igen och tolka t.ex. metaforer, liknelser, slanguttryck och rim. Vi kommer även träna på att göra korrekta översättningar mellan engelska och svenska. Därefter påbörjas ditt individuella sångprojekt! För detta väljer du en låt att analysera. Du kommer att följa en checklista där du efter varje lektion bockar av hur långt du kommit din låtanalys (se bifogad fil). I slutet av arbetsområdet lämnar du in din låtanalys skriftligt, samt presenterar den muntligt i (mindre) grupp. 


Mål: :

  • Förstå och tolka engelska genom att lära dig känna igen och tyda t.ex. metaforer, liknelser, referenser och slanguttryck.

  • Utveckla språkliga strategier för att förstå, samt göra dig förstådd, på engelska.

  • Träna på att hålla muntligt föredrag, samtala och diskutera på engelska.

  • Träna på att ge feedback samt att reflektera och göra förbättringar av egna framställningar.

     

Bedömning: Bedömning av dina förmågor sker löpande under arbetets gång. Det är därför viktigt att du arbetar under lektionstid. Två matriser kommer att fyllas i, en för skriftlig analys och en för muntlig redovisning.

Uppgifter

  • CHECKLISTA!

Matriser

Muntlig presentation

På väg
E
C
A
Innehåll och analys
Du berättar mycket kortfattat. Det du säger består endast av korta påståenden.
Du berättar kortfattat men försöker ibland utveckla ditt resonemang. Din analys är enkel men fungerar.
Du berättar och förklarar med exempel och detaljer. Din analys fungerar relativt väl.
Innehållet du förmedlar är fylligt och du framför många egna åsikter med exempel och detaljer. Din analys fungerar väl.
Flyt och ledighet
Du använder ett enkelt språk och ibland svenska ord för att kunna uttrycka dig.
Du formulerar dig enkelt och begripligt. Du binder ihop meningar och uttrycker dig relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och med visst flyt. Du binder ofta ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.
Du formulerar dig tydligt och med gott flyt. Du binder med enkelhet ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.
Ordförråd och korrekthet
Du saknar grundläggande ordförråd och dessa brister stör begripligheten.
Du visar ett grundläggande förråd av ord och enkla uttryck. Din grammatiska osäkerhet stör något.
Du har ett brett och relativt varierat ordförråd. Du använder fraser m.m. förhållandevis exakt.
Du har tillgång till en bred och varierad repertoar av ord och uttryck. Språkriktigheten är mycket säker.
Förberedelse och deltagande
Du är inte tillräckligt förberedd och läser stora delar av ditt manus innantill. Deltar ej aktivt under samtalet.
Du är förberedd och deltar i samtalet. Läser delvis innantill.
Du är väl förberedd och är aktiv i samtalet genom att t.ex. ställa frågor till de andra.
Du är mycket väl förberedd och hjälper samtalet att föras framåt.

Skriftlig analys

På väg
E
C
A
ANALYS
Tolka låtens betydelse.
Otillräcklig/ obegriplig analys.
Enkel och begriplig analys.
Relativt fyllig och relativt utvecklad analys.
Fyllig och utvecklad analys.
BILDLIGA UTTRYCK
Tolka och analysera liknelser, metaforer, rim, referenser, slang.
Otillräcklig förmåga att tyda bildliga uttryck.
Kan tyda och förstå det mest väsentliga när det kommer till bildliga uttryck. Kan kommentera enkelt och begripligt kommentera dessa.
Kan tyda och förstå skillnaden mellan olika bildliga uttryck, samt kan analysera och reflektera kring dessa med relativt gott resultat.
Kan tyda och förstå detaljer och skillnader mellan olika bildliga uttryck. Kan analysera och reflektera kring dessa med gott resultat.
SPRÅK & FLÖDE
Ordval, flyt och språklig korrekthet.
Otillräcklig förmåga att uttrycka sig.
Enkelt och begripligt. Tillräckligt ordförråd/korrekt för att göra sig förstådd.
Ganska stor korrekthet/relativt avancerade ordval/visst flyt.
Mycket stor korrekthet/ avancerade ordval/ flyt.