Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 6 vt 18

Skapad 2018-02-08 22:17 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ämnesövergripande arbete kring anpassningar, utveckling samt källkritik.
Grundskola 6 Biologi Fysik Svenska Kemi
Vi är alla organismer och vår jord innehåller fantastiska resurser som gör att vi kan leva här. För att förstå vår värld behöver vi förstå vad som påverkar vår miljö och vilka anpassningar som organismer har gjort och gör för att överleva. Vilka faktorer påverkar utveckling? Hur vet vi vilken information som stämmer och vad säger experter? Det ska vi ta en närmre kik på... Vi kommer också att arbeta med ett vetenskapligt förhållningssätt med begrepp och undersökande arbetssätt.

Innehåll

Övergripande mål:

I detta projekt kommer du som vanligt att få träna på att ta eget ansvar för ditt och skolans material, leta trovärdig information i olika källor, värdera dessa källor samt skriva en egen analyserande text kring ett djurs utveckling och anpassning.

Syfte:

Under arbetets gång kommer du att få möjlighet att utveckla följande förmågor:

 • kritiskt tänkande och värdera
 • reflektera
 • analysera samband
 • kommunicera, analyser och resonera

 

Metod:
Undervisning och avstämning: På våra lektioner kommer vi att ha föreläsningar, informationsfilmer och diskussioner. Eleverna kommer att få arbetsuppgifter på sin veckoplanering som de kommer att arbeta med på dessa lektioner. Vi kommer bland annat att gå igenom många centrala begrepp samt undersöka olika samband.


Innehåller som vi kommer gå igenom är följande;

 

NO

 • evolution - Darwin
 • livets uppkomst
 • konkurrens - överlevnad
 • anpassning och utveckling
 • genomgång av laborationsmallen
 • vad innebär ett undersökande arbetssätt
 • teorigenomgångar surt och basiskt
 • praktiska laborationer surt och basiskt
 • teori kring att olika aggregationsfaser
 • planera egen laboration vatten
 • teori kring krafter och friktion
 • egen laboration kring krafter och friktion

Sv

 • analysera texter och olika genrens typiska textdrag
 • Skrivstrukturer vid dokumentation 
 • muntlig och skriftlig kommunikation/argumentation
 • faktaskrivning och undersökning
 • läsförståelse och källhantering 

Bedömning och självskattning

Vi vill att du självskattar dig själv och utvärderar gemensamt och enskilt.

Uppgifter

 • Ballonglaboration fysik

 • Färdig lab ballong

 • Darwin och ordlista

 • Anpassningar av djur

 • Anpassning av djur

 • Ballonglaboration fysik

 • Färdig lab ballong

 • Bedömningsmatris NO

 • Bedömningsmatris NO

 • Laboration slime

 • Slime laboration

 • Säker på nätet

 • Checklista källkritik - upphovsman

 • Faktatext Charles Darwin

 • Carl von Linne

 • Anpassningar

 • Ytspänning

 • Planera en egen laboration - luft

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: