👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IKT - Avdelning Aprikos

Skapad 2018-02-09 13:23 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Förskola
Inledning IKT-planen är ett övergripande dokument kring förskolans uppdrag att garantera barns digitala kompetens. Informations- och kommunikationsteknik, ska vara ett verktyg för att nå läroplanens mål. Aprikos ambition är att med hjälp av digital teknik ge möjlighet att utveckla pedagogiken och lärandet. Olika former av IT-utrustning ska finnas tillgänglig och vara anpassad för olika målgrupper.

Innehåll

I och med den reviderade läroplanen för förskolan, som kommer verkställas under våren, får digital- och kommunikationsteknik allt större utrymme i den dagliga verksamheten.

Ett förslag till förändring i läroplanen för förskolan har gjorts och ser ut så här:

 • Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar förståelse för den digitalisering som de möter i vardagen.
 • Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.
 • De ska även ges möjlighet att utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se konsekvenser av sitt handlande.
 • I arbetet med normer och värden, ska arbetslaget uppmärksamma barnen på konsekvenser vid användning av digitala verktyg och medier.
 • varje barn utvecklar sin förmåga att använda digitala verktyg och medier för skapande, kommunikation, utveckling och lärande.
 • Förskolläraren ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin användning av digitala verktyg på ett sätt som främjar utveckling och lärande.
 • förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Mål 

Utveckla intresse för bilder, texter och olika medier.

Utveckla förmåga att använda digitala verktyg och medier för skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

Utveckla förmåga att använd digital teknik.

Vi ska uppmuntra barnen på Aprikos att dokumentera sitt eget utforskande med hjälp av lärplattorna tex genom bilder.

Syfte 

Vi ser att användandet av IT och digital teknik är ett intresse hos de flesta barnen. Vi vill att användandet av IT och annan digital teknik ska bil naturlig och vardaglig för barnen. Att de ska känna sig som producenter, inte konsumenter. Alla barn i förskolan ska få en likvärdig digital kompetens och ska kunna använda de digitala verktyg i rätt syfte till lärande

Metod 

Genom kompetensutveckling ökas kompetensen hos alla pedagoger. Vi pedagoger ska använda vår pedagogiska fantasi för att använda IT och annan digital teknik i vardagsarbetet. Vi ska vara närvarande, medforskande pedagoger.

Tekniken ska vara tillgänglig på ett enkelt sätt. 

IT och annan digital teknik används som ett komplement till den verksamheten vi redan har för att hjälpa barnen att utveckla sitt kunnande och utforskande ännu mer.

 

Dokumentation och utvärdering

Vi kommer dokumentera arbetet med text, bilder och film. Barnen kommer vara delaktiga i dokumentationen genom att de själva också får filma, beskriva och berätta om det vi gör. 
Utvärderingen sker kontinuerligt på unikum och i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18