Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande 2019

Skapad 2018-02-12 10:29 i Backebo Dibber Sverige AB
I grovplaneringen definieras hur den övergripande verksamheten ska läggas upp. Där ska rutiner och gemensamma regler utformas och en övergripande strategi tas fram för hur den pedagogiska planeringen kopplas till förskolans läroplansområden.
Förskola
Denna planering beror Backebos arbete kring Utveckling och lärande.

Innehåll

MÅL

"Verksamheten möjliggör att barnen får pröva, utforska och uppleva olika arbetssätt och arbetsformer". (Helianthus Affärsplan 2016-2017)

Varje barn ska få möjligheten att känna en trygghet och tycka det är roligt att komma till förskolan

Varje barn ska få möjligheten att känna en social gemenskap på förskolan

Varje barn ska ha möjligheten att utveckla sin motorik och koordinationsförmåga på förskolan

Varje barn ska ha möjligheten att utveckla sin språkliga-, matematiska-,  naturvetenskapliga- och skapande förmåga på förskolan

 

METOD

 • under den flexibla inskolningen bygger pedagogerna upp en god relation med barnet och hens vårdnadshavare för att lägga grunden till en nyfikenhet och en lust att lära
 • vi pedagoger tror på barnets egna förmåga
 • vi pedagoger arbetar med barns integritet utifrån Förskolebrevet
 • i verksamheten delas barnen upp i mindre grupper men får också möjligheten att leka själv
 • tillsammans med förskolans barn och pedagoger hjälps vi åt att hantera konflikter och diskuterar hur vi är mot varandra
 • vi arbetar med "Kompisböckerna"
 • vår verksamhet arbetar med filosofin "Ut-och-njut", vilket innebär att barngruppen får vistas i andra miljöer än inomhus och förskolegården
 • vi går till närliggande parker och närliggande skog
 • vi skapar möjligheter till utevistelse både på förmiddagar och eftermiddagar
 • vi erbjuder barnen rörelseglädje och rörelselekar i verksamheten
 • i vår verksamhet arbetar vi med lärvännerna Alfa-Beta, Räkne-Reza, Ute-Ugo, Krea-Tiva, Rör-Else, Lek-Levi, Hjärtrud, som berör olika områden i läroplanen. Lärvännerna har egna planeringar. 
 • vi arbetar språkfrämjande med tecken som stöd och bildstöd, som uppmuntrar alla barn oavsett verbal förmåga att kunna kommunicera
 • vi erbjuder barnen olika aktiviteter under dagen, fria lekar och pedagogstyrda lekar

 

DOKUMENTATION

Arbetet i barngruppen dokumenteras av pedagogerna tillsammans med barnen genom olika kreationer, foto, video, textinsamling. Dokumentation sker även på Unikum, samt genom barnens lärloggar utifrån vilket lärande som har utvecklats under processens gång.

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Arbetet utvärderas i smågrupper tillsammans med barnen, samt tillsammans med kollegor på PU-tid, reflektionstid och APK. Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: