👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens värld, Vt-18

Skapad 2018-02-12 11:06 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbete om det antika Grekland och Rom
Grundskola 7 – 9 Historia Svenska
En stor del av vår kultur är påverkad och inspirerad av händelser som inträffade för mer än 2000 år sedan. Vårt sätt att styra ett land är inspirerat av den demokrati som först uppstod i Grekland. Hur kan det komma sig att antiken lever kvar i vår värld och vårt medvetande så långt efteråt?

I det här arbetsområdet dyker vi ner i den antika världen.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska:

 • Förstå hur människans utveckling gick till från samlare till bofast i riken och hur dessa riken blomstrade tack vare närheten till floder.
 • Förstå hur demokratin uppstod i Grekland och utvecklades i Rom.
 • Känna till skillnader i flickor och pojkars levnadsvillkor och uppfostran under antiken.
 • Utveckla din förmåga att beskriva, förklara och resonera kring historiska händelser. 
 • Utveckla din förmåga att se samband mellan olika epoker, exempelvis antiken och nutid.
 • Utveckla din förmåga att se samband inom en och samma epok, exempelvis genom att göra jämförelser mellan Aten och Sparta.
 • Lära dig använda begrepp för området t ex stadstat, samhällsklass, demokrati, republik, imperium.
 • Utveckla din förmåga att skriva olika sorters texter. (sv)

Arbetssätt och redovisning

Arbetsområdet kommer att bestå av lärarledda genomgångar, filmklipp, övningar som du gör enskilt och i grupp, diskussioner kring flodkulturer och antiken samt en avslutande resonerande uppgift som handlar om om antikens Grekland och Rom. Denna skrivs under lektionstid. I svenska skriver du även ett historiskt reportage om en känd person/händelse under tidsperioden.

Vi tar avstamp i flodkulturerna och går därefter över till de antika rikena. Vi tränar också på historisk källkritik.

Instruktioner, läsplanering och uppgifter läggs ut i Classroom.

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att beskriva och resonera kring antika företeelser, hur du gör kopplingar till andra epoker, samt din förmåga att använda begrepp som vi lär oss.

I reportaget bedömer jag hur väl du följer genrens uppbyggnad, mönster och språkliga struktur.

Se bedömningsmatris nedan.

Reflektion

 

1. Hur gjorde du när du sökte fakta till reportaget? Tycker du det är svårt eller lätt att hitta information med hjälp av datorn? Motivera varför du tycker så.

2. I det här arbetsområdet har vi arbetat ämnesövergripande (hi/sv). Är det något du skulle vilja göra igen? Motivera!

3. Vad tyckte du om arbetsområdet/uppgifterna som helhet?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Hi Sv
Antikens värld

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper och resonemang
Förmågan att beskriva och redogöra för fakta, föra resonemang om orsaker (varför saker sker) och konsekvenser (vad händelser leder till). Du visar detta i reportaget och inlämningsuppgiften
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under antiken. Du visar detta genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under antiken.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under antiken. Du visar detta genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under antiken.
Du har har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under antiken. Du visar detta genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under antiken.
Utvecklingslinjer och samband
Förmågan att beskriva hur epoker har påverkats av varandra och hur dessa har påverkat nutiden. Du visar detta i inlämningsgsuppgiften
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du motiverar dina resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du motiverar dina resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du motiverar dina resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Begrepp
Förmågan att förstå och använda historiska begrepp Du visar detta i det reportaget och inlämnikngsuppgiften
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källanvändning
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Hi Sv
Svenska - Reportage 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den. Dina tankegångar framgår. Ditt reportage innehåller enkla gestaltande beskrivningar t.ex. av personer och miljöer. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett enkelt sätt, t.ex. genom att återberätta.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den. Dina tankegångar framgår tydligt. Ditt reportage innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, miljöer och sinnesintryck. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett utvecklat sätt, t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den. Dina tankegångar framgår tydligt. Ditt reportage innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, miljöer och sinnesintryck. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera nyanserat samt att ta in flera perspektiv.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning - t.ex. är det lätt att följa med då du binder samman fakta, beskrivning och intervjuer. Texten har en struktur som passar ett reportage t.ex. att du använder rubrik, ingress och brödtext. Din text är styckeindelat.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning - t.ex. är det lätt att följa med då du binder samman fakta, beskrivning och intervjuer. Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv rubrik, ingress och brödtext.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passar ett reportage t.ex med lekfulla sätt att beskriva och uttrycka det du ser och upplever. Meningsbyggnaden är relativt väl vandrande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäker och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl vandrande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på väl fungerande sätt.