👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NY Blåbäret fsk vt 2018 (yttre ramar för pedagogiska planeringar)

Skapad 2018-02-16 10:50 i Nyvångs förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. På Möllebackens och Nyvångs förskolor arbetar vi mycket med våra lärmiljöer för att skapa nyfikna, forskande barn och pedagoger. Vi tror på det kollektiva lärandet, där både barn och vuxna lär varandra, men även ett kollektivt lärande vuxna emellan. Vi verkar tillsammans och drar nytta av varandras kompetenser.

Innehåll

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

1. Språk och kommunikation - barnens nyfikenhet till den skriftspråkliga världen ska tas tillvara och varje barns språk- och identitetsutveckling ska stimuleras

 • Barnen ska få utökat ordförråd och ett nyanserat talspråk 
 • Barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna och reflektera, öka sitt kunnande kring berättandet och kunna förstå andras perspektiv
 • Undervisningen ska ge barnen möjligheter att uttrycka sina egna tankar, argumentera, ställa frågor och kommunicera med andra 
 • Undervisningen ska ge barnen möjligheter att utveckla sitt skriftspråk, öka förståelsen för symboler, bilder, texter och olika medier samt deras kommunikativa funktioner
 • Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla sin identitet och sin förmåga att kommunicera med andra

2. Matematik - barnen ska få ökad medvetenhet om matematik och få ett förändrat kunnande om vad matematik i vardagen kan innebära

 • Barnen ska ges möjligheter i undervisningen att få föra matematiska resonemang för att lösa egna och andras problemställningar
 • Barnen ska få ökad kunskap kring rum, form, läge, riktning, mängder, antal, ordning och tal och för talbegrepp för mätning, tid och förändring
 • Undervisningen ska ge barnen möjligheter för att på egen hand kunna undersöka, reflektera och pröva matematik i sin vardag

3. Pedagogisk dokumentation -  blir ett verktyg för hur barnen kan få inflytande i sin vardag. Den pedagogiska dokumentationen ska spegla vårt förhållningssätt till barn och lärande samt bidra till en utveckling av förskolans utbildning. 

 • Förskolans ställningstaganden ska vara levande i vardagen
 • Barnen ska vara i tydlig förbindelse med dokumentationen, barnen ska påverka hur arbetet ska föras vidare
 • Dokumentationen ska vara en aktiv del i kunskapsskapande processer
 • Vår dokumentation ska användas för kritisk granskning och förändring av utbildningen
 • Alla arbetslag ska ha regelbunden reflektion med diskussioner om verksamhetens organisation/miljö, material, förhållningssätt samt barnens lärande och utveckling

 

Var befinner vi oss idag? 

 

1. Språk och kommunikation: Genom att välja detta som fokusområde och arbetar aktivt med språkutveckling, ger vi barn en god start på sin utbildning. Språket är av stor vikt när det gäller att göra sig förstådd, att förstå sin omvärld och få ett inflytande i sin egen vardag. Ett starkt, välutvecklat språk stärker barnet i sin identitetsutveckling.

Vi använder språket medvetet tillsammans med barnen genom att vi benämner vad vi gör. Med hjälp av sånger och ramsor förstärker vi barnens ordförråd och ordförståelse. Vi har mycket tillgänglig litteratur.

 

2. Matematik ingår i Skolverkets matematiklyft. Vi som arbetar i förskolan ska få en fördjupad förståelse kring vad matematik i vardagen kan vara för att vi på ett medvetet sätt ska kunna planera, iscensätta och följa upp undervisningen förskolan som utvecklar barnens förmåga att aktivt delta i matematiska aktiviteter. 

Vi använder problemlösning medvetet i vardagssituationer. Vi uppmuntrar barnen att undersöka och utforska till exempel höjd, storlek och mängd.

 

3. Pedagogisk dokumentation: Vi vill att barnen ska få ett reellt inflytande i sin vardag med hjälp av pedagogisk dokumentation. Den pedagogiska dokumentationens syfte är att leda till förändring och utveckling av undervisningen och visa på olika lärprocesser.

Vi reflekterar tillsammans med barnen över olika lärsituationer som vi har dokumenterat. Vi använder oss av foto och film.

 

 

2. Planerade insatser (hur gör vi?)

Vi arbetar projektinriktat med språk och kommunikation, matematik och pedagogisk dokumentation. Vi försöker hålla våra lärmiljöer aktiva för att skapa möten som bjuder in till kommunikation. Vi erbjuder barnen material som gynnar språkutveckling (böcker, bilder och bokstäver).

Pedagogerna fördjupar sina kunskaper inom matematik och språk (Skolverkets matematiklyft, TAKK och TUTI - tidig upptäckt, tidiga insatser). Detta ger oss verktyg att utmana barnen inom dessa områden.

 

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

- Att barnen får en ökad förmåga att kommunicera

- Att barnen använder sig av matematiska begrepp i vardagen

- Den pedagogiska dokumentationen hjälper oss och barnen att se en utveckling

 

4. Metodval för att synliggöra effekter 

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att få syn på de förväntade effekterna. Den pedagogiska dokumentationen kan innefatta foto, film och anteckningar.

 

 

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,
  Lpfö98 Rev. 2016