Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap. 2 Favoritmatematik 1B

Skapad 2018-02-18 16:27 i Eskilsbyskolan Härryda
Matematik utifrån läromedlet Favoritmatematik 1B.
Grundskola 1 Matematik
Kapitel 2 -problemlösning - tiotalsövergång - tiotalsövergång tallinjen - vi tränar också huvudräkning

Innehåll

Arbetsområdets mål 

Du ska få lära dig:

 • Talen 11-20.
 • Tiotalsövergång 
 • Tiotalsövergång på tallinjen
 • problemlösning, välja räknemetod och visa hur du har räknat

Vi repeterar:

- klockan

- uppdelning av tal

- huvudräkningsstrategier

 

Undervisning - så här kommer vi att arbeta

Vi färdighetstränar i matematikboken ”Favoritmatematik" .

Du får räkna uppgifter både enskilt och tillsammans med andra.

Du deltar aktivt vid genomgångar. Vi samtalar om tillvägagångssätt och olika lösningar. 

Vi jobbar med problemlösning i grupp genom att laborera med konkret material, rita och skriva på mattespråket.

Vi spelar spel och tittar på filmer.

Diagnos, utvärdering och uppföljning sker efter varje kapitel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Favorit matematik 1B kapitel 1

Du är på väg mot målet
Du har nått målet.
Du har nått målet och visat att du kan mer.
Problemlösning och resonemang
- tolka muntlig och skriftlig information - beskriva strategier och tillvägagångssätt - val av strategier och metoder' - tolka resultat och dra slutsatser - bedöma rimlighet
Du löser enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär i uppgifter med: - klockan - mätning av tid - addition och subtraktion med pengar inom talområde 0-20 Beskriver tillvägagångssätt. Ger enkla omdömen on resultatets rimlighet.
Begrepp
- förstår och beskriver olika begrepp - använder olika begrepp - samband mellan olika begrepp (praktiskt eller teoretiskt)
Har grundläggande kunskaper om de matematiska begreppen: heltimme, halvtimme, timvisare, minutvisare, ental, tiotal, term summa, differens, Visar det genom att använda dem på et i huvudsak fungerande sätt. Beskriver begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder. Ger exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
.
Metoder
- välja rätt metod - utföra beräkningar med hjälp av olika metoder - utveckling - användning av hjälpmedel
Väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med: - huvudräkning - tallinjen - beräkningar addition och subtraktion med tiotalsövergång - addition med pengar - obekanta tal - problemlösning, förstå frågan, välja strategi, visa hur du har räknat.
Resonemang
- ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll - följer, framför och bemöter matematiska resonemang - motiverar och argumenterar i matematiska diskussioner
Ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll i uppgifter med - addition - subtraktion - klockan För och följer matematiska resonemang om val av metoder, räknesätt och rimlighet. Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Kommunikation
- beskriva och redogöra skriftligt och muntligt - använda matematiska begrepp och uttrycksformer
Beskriver och samtalar om tillvägagångssätt och använder då konkreta material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget i uppgifter med: - addition - subtraktion - klockan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: