Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering 4 i matematik för 8C - SAMBAND

Skapad 2018-02-18 22:01 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 8 Matematik
Vi lär oss för livet! - Nämn ett land som nollmeridianen går igenom. - På vilken breddgrad ligger Sverige? - Breddgraden 0 har ett speciellt namn. Vad heter den? - Vad är GPS förkortning för?

Innehåll

Kapitel 4 : Samband  (MatteDirekt 8)
Kunskapsmål

När du har arbetat med det här kapitlet kan du

 • rita koordinatsystem
 • ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem
 • beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
 • beskriva andra linjära samband
 • tolka olika typer av samband
 • begrepp (Matteord) som koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, koordinat, linjära samband, jämförpris, storhet, diagram, graf, formel, proportionell, proportionalitet och konstant.

Undervisning/Arbetssätt

Under lektionerna kommer vi att:

Bedömning

Du kommer att bedömas under arbetets gång. Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper  på muntligt, skriftligt och praktiskt sätt genom att

 • svara på frågor muntligt, skriftligt och genom Kahoot och delta i diskussioner,
 • visa dina kunskaper på ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapsöversikt Matematik 7-9

E
C
A
Eleven...
löser olika problem i bekanta situationer på ett
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
väljer och använder strategier och metoder med ... till problemets karaktär
viss anpassning
förhållandevis god anpassning
god anpassning
... kan tillämpas i sammanhanget.
bidrar till att formulera enkla matematiska modeller som
formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning
formulerar enkla matematiska modeller som
För resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen som är
enkla och vill viss del underbyggda Eleven bidrar till att ge något förslag till alternativt tillvägagångssätt.
utvecklade och relativt väl underbyggda Eleven ger något förslag till alternativt tillvägagångssätt.
välutvecklade och väl underbyggda Eleven ger förslag till alternativt tillvägagångssätt.
har kunskaper om matematiska begrepp som är
grundläggande
goda
mycket goda
och visar det genom att använda dem i
välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
bekanta sammanhang på ett relativt välfungerande sätt
nya sammanhang på ett i välfungerande sätt
beskriver olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett
i huvudsak fungerande sätt
relativt välfungerande sätt
välfungerande sätt
växlar i beskrivningarna mellan olika uttrycksformer och för resonemang om hur begreppen relaterar till varandra som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
väljer och använder matematiska metoder som är
i huvudsak fungerande med viss anpassning till sammanhanget
ändamålsenliga relativt god anpassning till sammanhanget
ändamålsenliga och effektiva med god anpassning till sammanhanget
gör beräkningar och löser rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhetslära samt samband och förändring med ett resultat som är
tillfredsställande
gott
mycket gott
redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ...och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning till syfte och sammanhang
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning till syfte och sammanhang
för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument vid redovisningar och diskussioner på ett sätt
som till viss del för resonemangen framåt
som för resonemangen framåt
som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dom

Ma
Självbedömning i matematik

E
C
A
Begrepp
Jag har grundläggande kun­skaper om matematiska begrepp och hur de relaterar till varandra
Jag har goda kun­skaper om matematiska begrepp och hur de relaterar till varandra
Jag har mycket goda kun­skaper om matematiska begrepp och hur de relaterar till varandra
Metod
Jag använder i huvudsak fungerande matematiska metoder som ger ett tillfredställande resultat
Jag använder lämpliga matematiska metoder som ger ett gott resultat
Jag använder lämpliga och effektiva matematiska metoder som ger ett mycket gott resultat
Kommunikation
Jag använder matematiska uttrycksformer och jag redovisar hur och vad jag gör på ett i huvudsak fungerande sätt
Jag använder matematiska uttrycksformer och jag redovisar hur och vad jag gör på ett lämpligt sätt
Jag använder matematiska uttrycksformer och jag redovisar hur och vad jag gör på ett lämpligt och effektivt sätt
Resonemang
I mina redovisningar och diskussioner för jag till viss del resonemangen framåt
I mina redovisningar och diskussioner för jag resonemangen framåt
I mina redovisningar och diskussioner för jag resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem
Problemlösning
Jag kan lösa problem på ett i huvudsak fungerande sätt
Jag kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt
Jag kan lösa problem på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: