Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2018-02-20 09:40 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola 4 Teknik Kemi NO (år 1-3)
Generativ fråga: Vad händer när vattnet och luften förändras?

Innehåll

Lärandeinnehåll

Varför är kunskapen viktig för människan i världen?

Kunskapen är viktig för att lära känna miljön runt omkring oss och hur den fungerar.

Läroplansmål (demokrati, elevinflytande, sociala färdigheter, jämställdhet, skapande, lek):

Elevinflytande - Eleverna har önskat att få utföra egna experiment vilket de ska få göra.

 

Övergripande perspektiv (historiskt, miljö, internationellt, etiskt):

Miljö - Människans påverkan på luften och vattnet, hur vi kan hålla det rent eller förorena det.

Vad ska eleven förstå efteråt?

Eleven ska förstå att vatten och luft igår i stora system och påverkar alla på jorden.

Vilka förmågor utvecklar eleven?

• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

• genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan (Lgr11, s.177)

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: atom, molekyl, fast-flytande-gasform, avdunstning, kondensering, luftfuktighet, grundvatten, kretslopp, reningsverk, vattentäkt, lösningsmedel, atmosfär, växthusgas

Eleven ska kunna följande fakta: hur atom och molekyl hänger ihop, vattnets former och övergångar mellan faser, vattnets kretslopp, vad luft består av, några sätt vi kan påverka vatten och luft på.

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: läsa faktatext och svara på frågor till, se på film och sammanfatta genom att skriva eller diskutera, utföra experiment genom att följa instruktion, planera enkla undersökningar och skriva enkla labbrapporter.

Vilka frågor ska eleven fundera över under arbetet?

Vad händer när vattnet och luften förändras?

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Se matris.

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning: Enskilt arbete med aktivitetsboken, grupparbete med experiment, samtal vid diskussioner, skrivna texter

Summativ bedömning: Diagnos

Hur vet vi vad eleverna redan kan?

Eleverna gör "Arbetsblad 1 - Rita och skriva vad du kan om vatten och luft" innan arbetsområdet startas igång.

 

Lektionsplanering

Lektionsaktiviteter

Följande aktiviteter genomförs: 

Introduktion - Genomgång av målen i grundboken s. 62-63

Gemensam läsning av texter i grundboken s. 62-77 och arbete med tillhörande frågor i aktivitetsboken s. 44-53

Experimentstationer. Eleverna får i grupp utföra flera experiment och dokumentera dem. Ett av dem ska de även få vara med och planera själva.
Experiment 1 - "Avdunstning 1". 
Experiment 2 -" Isbitar i glas" som visar på smältning och kondens (resultat skrivs i aktivitetsboken)
Experiment 3 -  "Handen i påsen" som visar på kondens (resultat skrivs i aktivitetsboken)
Experiment 4 - "Vattnet är ett lösningsmedel" som visar olika lösningsförmåga hos olika ämnen (hypotes och resultat skrivs i aktivitetsboken)
Experiment 5 - "Vattenrening". Eleverna får planera för ett undersökning som kan få vatten att renas med hjälp av ett givet material (. De ska även skriva en egen mall för en enkel labbrapport utifrån givna rubriker (Rubrik, Frågeställning, Material, Genomförande, Resultat, Slutsats).

Ser på filmerna, diskuterar innehåller och skriver sammanfattningar

Ser på en av filmerna om klimatförändringarna och har efterföljande sokratiskt samtal

Teknik: Energi i vatten och vind. Olika sätt att utvinna energi ur vatten och vind, fördelar och nackdelar. Hur naturen arbetar åt oss. Teknik på Leonardos tid.

Lärandemiljö

Lärmiljö och möblering används så här: 

Följande material och tekniker används: 

Koll på NO 4 grundbok och aktivitetsbok

Filmer: "Kemi nästa: Vatten", "Kemi nästa: Luft", "Labba: Bota det sura", "Om vatten", "Global uppvärmning", "Banderoll: Om klimat", "Runt i naturen: Klimatet i kristallkulan", "Totalt globalt: Stoppa klimatförändringarna" (Alla på SLI) 

Teknik PULS 4-6 Grundbok och arbetsbok

Till experimentstationerna: 12 st små glas, märkpenna, isbitar, genomskinliga plastpåsar, gummisnoddar, salt, socker, mjöl, bakpulver, sand, matolja

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

NO Tk Ke
Kemi - Vatten och luft

Rubrik 1

Vattnets och luftens grundläggande egenskaper
På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Vattens egenskaper
Känner till att vatten består av molekyler. Känner till att vatten kan uppträda i olika former.
Kan skriva vatten som H2O. Kan begreppen gas, fast och flytande. Kan ett par av begreppen avdunstning, kondensering, stelna och smälta.
Kan skriva vatten som H2O. Kan begreppen gas, fast och flytande och vid vilka temperaturer vattnet ändrar form. Kan begreppen avdunstning, kondensering, stelna och smälta.
Vattnets kretslopp
Förstår vattnets kretslopp.
Kan med viss hjälp redogöra för vattnets kretslopp.
Redogör utförligt för vattnets kretslopp.
Vattenrening
Kan med stöd översiktligt berätta om vattnets rening i reningsverk.
Kan berätta om vattnets rening i reningsverk, med visst stöd.
Kan självständigt berätta om vattnets rening i reningsverk.
Lösningar och blandningar
Känner till att ex.vis salt och socker löser sig i vatten.
Känner till att salt och socker löser sig i vatten, och att ex vis olja inte gör det.
Kan redogöra för olika sätt som salt och socker löser sig på (ex vis i varmt resp kallt vatten), och att ex vis olja inte gör det. Känner till nyttan av att ämnen löser sig i vatten.
Luftens egenskaper
Känner till att luft består av olika gaser.
Känner till att syre är en av luftens gaser.
Känner till att luften består av kväve, syre och koldioxid, bl.a.
Hur människan kan påverka
Förstår att människan kan påverka kvaliteten hos vatten och luft.
Kan ge något exempel på hur människan kan påverka kvaliteten hos vatten och luft.
Kan berätta och ge flera exempel på hur människan kan påverka kvaliteten hos vatten och luft.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: