Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Albanska

Skapad 2018-02-20 10:44 i Modersmålsenhet Karlshamn
Grundskola 4 – 6
Tema: Sagor I detta arbetsområde kommer eleverna att bekanta sig traditionella och moderna sagor i området som modersmålet talas och jämföra med svenska sagor. Vi skriver våra sagor med hjälp av kunskaper om sagans typiska struktur och kännetecken och med hjälp av digitala verktyg.

Innehåll

 

Tidsåtgång: v. 9-22  med fokus på grammatik t.ex. tempus och genre.

Målet

 

 • Målet med undervisningen är att utveckla sitt lässtrategier, tal och skriftspråket så att elever får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.

 • Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

 • Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 • Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

   

   

   

  Förankring i kursplanens syfte

   

  1. formulera sig och kommunicera i tal och skrift

  2. använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande

  3. anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

  4. urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

  5. läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

  6. reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

    

   Förankring i centrala innehållet till årskurs 4-6               

  Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå och tolka olika slags av
  texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står
  mellan raderna.

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med
  anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter
  där ord och bild samspelar.

  • Modersmålets
  grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och
  meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

   

   

  Tala, lyssna och samtala

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika
  mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och
  mottagare.

  Berättande texter och sakprosatexter


  Sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.
  som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor..

   

  • Texter som
  kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska
  komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier,
  teaterföreställningar och webbtexter.

   

   

  Språkbruk

  • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

  • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

  • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

  Kultur och samhälle

  • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas,
  i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

  • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang

   

  Kunskapsmål

  Eleverna utvecklar att tala, skriva och läsa genom att läsa olika sagor, återberätta muntligt och kunna sammanfatta samt att ha förmåga att skriva sina enkla egna sagor.


  Genomförande/arbetssätt

  Eleverna ska läsa några sagor och återberätta vad sagorna handlar om.

  Eleverna ska skriva sina egna sagor.

  Berätta muntligt.Titta på filmer och texter från böcker och olika hemsidor.

  Klipp från Youtube mm för att illustrera de olika Sagorna som finns.


  Bedömning:

  Läraren bedömer både det fortlöpande arbetet, det skriftliga resultatet och det muntliga framträdandet.


  Om läraren önskar kan man tillsammans välja ut texter som man gör ett skriftligt prov på dem.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: