Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd 17/18 Åk 9

Skapad 2018-02-20 14:06 i Hallens Kyrkskola Åre
Beskrivning av arbetsområde/tema Under läsåret kommer vi att arbeta individuellt med planeringar och genomförande av egna arbeten. Eleven kommer att arbeta med både trä- metall- och textilslöjd. Eleven ska planera, genomföra och värdera sitt arbete. Alla slöjdprojekt skall ha en skriftlig dokumentation med Planering, Loggbok och Utvärdering. Den skriftliga dokumentationen sker i Classroom(Slöjd i nian). Projektet avslutas med en utställning i samarbete med Bild och Svenska. Eleven väljer ett eller flera projekt att ha med i utställningen där ett av dem ska redovisas med en muntlig presentation. Målet är att du ska göra ett arbete från planering till färdig produkt. Du ska dokumentera planering, arbetsprocess och värdering. Du ska genomföra arbetet så självständigt du kan med handledning.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Innehåll

Förväntat resultat:

 • du kan skapa och genomföra idéer
 • du kan arbeta självständigt 
 • du kan lösa problem
 • du har initiativförmåga (t ex hur du använder tiden)
 • du har ansvarsförmåga (ansvar för slöjdandet, salen, ordning)
 • du kan välja och använda verktyg, metoder och material anpassat till valt arbetsområde
 • du gör färg- och formval (estetiska förmågan)
 • om produkten har bra funktion
 • du kan arbeta efter instruktioner och beskrivningar
 • du kan motivera dina val
 • du kan utvärdera ditt eget arbete

 

Bedömning av förmågor i ämnet slöjd årskurs 7-9

 

Beskrivning av arbetsområde/tema

Under läsåret kommer vi att arbeta individuellt med planeringar och genomförande av egna arbeten. Eleven kommer att arbeta med både trä- metall- och textilslöjd. Eleven ska planera, genomföra och värdera sitt arbete.

Alla slöjdprojekt skall ha en skriftlig dokumentation med planering, loggbok i ord och bild samt  värdering i ord och bild. Den skriftliga dokumentationen och utvärderingen sker i ett Googledokument som delas med undervisande lärare. 

Målet är att du ska göra arbeten från planering till färdig produkt. Du ska dokumentera planering (tex ritning, mönster, bild, bok eller liknande), arbetsprocess (efter varje slöjdtillfälle) och värdering (när du är klar med ditt projekt). Du ska genomföra arbeten självständigt och delvis med handledning.

 

Undervisning och arbetsformer

 Genom:

 • Skriftliga instruktioner
 • Muntliga instruktioner
 • Handledning
 • Prova på
 • Enskilt arbete

 

Värdering av arbetsprocessen

 • Dels under arbetets gång och när slöjdprodukten är klar.
 • (Påverkar sitt resultat under arbetets gång, tar egna initiativ, arbetar självständigt och tar eget ansvar.)
 • Eleven reflekterar över vad som blivit bra och vad som behöver utvecklas.
 • (Utvärderar sina arbetsinsatser och det färdiga resultatet, följer regler, rutiner och bidrar till arbetsro.)

 

Saker att tänka på:

 • hur du kan minska på materialåtgång (tänk på kostnad, miljöpåverkan)
 • hur du tra hand om material, verktyg, maskiner, lokalen m.m.
 • hur du städar
 • hur du använder lektionstiden
 • hur du kan vara förberedd innan du frågar (förkortar väntetiden)
 • hur arbetsgången 
 • hjälpmedel t.ex. mönster, skisser
 • ljudnivån, arbetsro
 • miljöpåverkan

 

 

Du ska skriva om:

 • vad du ska tillverka

 • hur du fick din idé

 • hur den ska se ut, färg och form

 • vilken teknik du ska använda, teknikens historia, vilka kulturer som använder den

 • vilket/vilka material du behöver, hur det tillverkas, miljöpåverkan

 • redskap och verktyg du behöver, vad de heter

 • mönster, skisser, ritningar,

 • begrepp som används

 • var du har hittat informationen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Bedömningsmatris i slöjd Åk 7-9

Textil

--->
--->
--->
--->
1.
Hur det blir
Gör inget slöjdföremål och/eller planering, ritning, skiss utifrån Instruktioner
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
2.
Hur du använder redskap m.m.
Du har svårigheter att få de redskap du behöver till ditt arbete att fungera på ett säkert sätt
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
3.
Tillvägagångs-sätt Kvalitet Miljö
Du motiverar inte de val du gör i din arbetsprocess. Tänker inte på kvalitet och miljöaspekter med slöjdarbetet, skriver inga motiveringar om sina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångsätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångsätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångsätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
4.
Hur du kommer på din idé
Bidrar inte med några idéer utifrån erbjudet inspirations material eller kommer med egna förslag
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
5.
Hur du tillverkar
Funderar inte på hur arbetet ska se ut i förhållande till form och funktion Du resonerar inte alls om din arbetsprocess eller ditt projekt
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
6.
Hur du arbetar
Arbetar enbart med handledning, för inte arbetet framåt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
7.
Hur du utvärderar
Du delger inte något om hur det går i den egna arbetsprocessen. Visar inte några kunskaper om form, funktion eller kvalitet i förhållande till ditt arbete
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
8.
Hur du tolkar
För inget resonemang runt uttryck, traditioner, trender i olika kulturer eller något om slöjdföremålets uttryck och egna erfarenheter
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: