Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandingar och lösningar, syror och baser

Skapad 2018-02-20 22:13 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
En planering som syftar till att eleverna får lära sig om blandningar och lösningar, syror och baser. Till grund ligger Boken om fysik och kemi.
Grundskola 5 Svenska Bild Kemi
Vad är en blandning och vad är en lösning? Vad menas med surt och basiskt? Vad är en pH skala? Hur kan man bota en sur sjö?

Innehåll

Pedagogisk planering (pedagogdel)

 

Förmåga/or att utveckla (ur syftestexten):

 • Du ska utveckla begrepp inom kemi.
 • Du ska utveckla din förmåga att undersöka, genom att göra experiment och skriva laborationsrapporter.
 • Du ska utveckla din förmåga att förklara begrepp och sammanhang inom området.

Centralt innehåll:

 • Enkel partikelmodell, vad är en atom och vad är en molekyl?
 • Indelning av ämnen. Är ämnet lösligt, är det surt eller basiskt?
 • Vanliga kemikalier i hemmet. Vad finns i hemmet? Hur är kemikalierna märkta, användbarhet, påverkan för hälsan?
 • Historiska upptäckter. T.ex hur tvättmedel utvecklats.
 • Arbetssätt, läsa faktatexter, göra undersökningar, dokumentera, analysera och diskutera.

 

Kunskapskrav:

 • Du ska kunna diskutera kemi och föra en diskussion framåt.
 • Du ska kunna göra undersökningar, analysera och dokumentera.
 • Du ska kunna söka information och använda den till att skriva en egen text.

 

Pedagogisk planering (elevdel)

 

Detta ska du lära dig (konkretiserade kunskapskrav, som talar om vad som ska bedömas på ett sätt som är lätt för eleverna att förstå):

 • Du ska lära dig några kemiska begrepp t.ex. basiskt och pH värde.
 • Du ska kunna förklara och ge exempel på vad en lösning och vad en blandning är. Du ska också förklara vad som är skillnaden mellan en blandning och en lösning.
 • Du ska veta vad som menas med surt och basiskt.
 • Du ska lära dig hur man kan ta reda på om vardagliga ämnen som du har omkring dig, t.ex. te, är sura eller basiska.
 • Du ska känna till vad som händer i naturen då den utsätts för utsläpp av kemikalier.
 • Du ska känna till några historiska upptäckter som påverkat människans livssituation.

 

Så här ska vi arbeta (hur ska arbetet gå till, grupparbete, laborationer, muntligt, skriftligt, redovisning mm):

 • Du får en checklista för att det ska bli tydligt vad du ska lära dig.
 • Din lärare går igenom de olika områdena.
 • Du läser faktatexter.
 • Du skriver egna texter.
 • Du arbetar enskilt och i grupp.
 • Du ser faktafilm, därefter samtalar du i grupp om innehållet.
 • Du gör egna undersökningar, du dokumenterar dina undersökningar, diskuterar ditt resultat.

 

Så här blir du bedömd (hur kommer bedömningen att gå till, bedömningsuppgift, löpande bedömning mm):

 • Du bedöms löpande under arbetsområdets gång. Du deltar i gruppdiskussioner och arbetar aktivt då vi laborerar.
 • Slutbedömningen är en gruppuppgift, du deltar i en grupp, där ni tillsammans i gruppen kommer fram till ett svar. Du är aktiv och visar vad du kan.

 

Eventuell matris:

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Sv Bl Ke
NO

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Biologi
Jag kan samtala om enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet som till viss del för samtalen framåt.
.Jag kan samtala om enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet som för samtalen framåt
Jag kan samtala om enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet som för samtalen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Biologi
Jag har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Jag har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med ganska så god användning av biologins begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Biologi
I enkla och till viss del motiverade resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan jag relatera till några samband i människokroppen.
.I utvecklade och relativt väl motiverade resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan jag relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl motiverade resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan jag relatera till några samband i människokroppen.
Biologi
Jag kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Jag kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Jag kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Biologi
Jag berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Jag berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Jag berättar om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Kemi
Jag kan samtala om enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Jag kan samtala om enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Jag kan samtala om enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kemi
Jag har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Jag har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Kemi
Jag kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till ex. fotosyntes och förbränning.
Jag kan föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till ex. fotosyntes och förbränning.
Jag kan föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till ex. fotosyntes och förbränning.
Kemi
I enkla och till viss del motiverade samtal om ex. mat, bränslen, kemikalier kan jag relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl motiverade samtal om ex. mat, bränslen, kemikalier kan jag relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl motiverade samtal om ex. mat, bränslen, kemikalier kan jag relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Fysik
Jag kan samtala om enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Jag kan samtala om enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Jag kan samtala om enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar dem.
Fysik
Jag har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Jag har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysik
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan jag relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan jag relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan jag relatera till några fysikaliska samband.
Fysik
Jag kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Jag kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Jag kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Fysik
Jag beskriver och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Jag förklarar och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Jag förklarar och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
NO gemensamt
Systematiska undersökningar
Jag kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Jag kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Jag kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
No gemensamt
Systematiska undersökningar
Jag använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Jag använder utrustning på ett säkert och lämpligt sätt.
Jag använder utrustning på ett säkert, lämpligt och effektivt sätt.
NO gemensamt
Systematiska undersökningar
Jag kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jag kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Jag kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
No gemensamt
Systematiska undersökningar
Jag gör enkla dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Jag gör utvecklade dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Jag gör välutvecklade dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
No gemensamt
Systematiska undersökningar
Jag kan jämföra mina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Jag kan jämföra mina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Jag kan jämföra mina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
NO gemensamt
Tolka texter med naturvetenskapligt innehåll.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
No gemensamt
Framställa texter med naturvetenskapligt innehåll.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
NO gemensamt
Naturvetenskapliga modeller och teorier.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: