Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och elsäkerhet

Skapad 2018-02-25 16:53 i Vällsjöskolan Härryda
Arbete med elektricitet i fysik och teknik.
Grundskola 4 – 5 Fysik Teknik
Vad är elektricitet? Vad har åskan med elektricitet att göra? Hur får man en eller flera lampor att lysa? Är elektricitet farligt? Vad använder vi elektricitet till? Hur kom man på lampan, batteriet och andra elektriska uppfinningar? Detta är några av de frågor vi ska arbeta med i detta arbetsområde.

Vi ska tillsammans söka svaren på frågorna om elektricitet genom att titta på filmer, läsa texter, diskutera, prova, undersöka, konstruera och dokumentera vårt arbete. Vi ska se på olika sorters elektricitet såsom statisk elektricitet och elektrisk ström samt lära oss om faror med elektrisk ström.

Innehåll

Syfte - Varför?

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

 

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

 

Arbetssätt - Hur?

 • Titta på faktafilmer.
 • Läsa faktatexter i läroböcker samt på internet.
 • Träna på att svara på frågor om sådant vi läst och lärt.
 • Diskutera, både i helgrupp samt i lärpar, det vi arbetar med samt ger varandra respons på arbeten vi gör.
 • Genomföra undersökningar om statisk elektricitet, elektrisk ström samt vilka ämnen som leder ström.
 • Dokumentera våra undersökningar. 
 • Träna på att använda oss av olika begrepp i våra samtal och texter.
 • Läsa om och diskutera på vilket sätt upptäckten av elektricitet har påverkat oss människor i olika tider.

 

Bedömning:

Du visar att du kan genom att;

 • du får en lampa att lysa genom att koppla samman batteri, lampa samt kablar.
 • du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av tabeller, texter och bilder.
 • du berättar om vilka ämnen som leder elektricitet samt vilka som inte leder elektricitet.
 • du ställer frågor och argumenterar för/emot olika lösningar i diskussioner med andra.
 • du berättar om hur man ska hantera elektricitet på ett säkert sätt samt vad som annars kan hända.
 • du skriver en argumenterande text om elsäkerhet samt redovisar denna både muntligt och skriftligt.
 • du berättar om vad upptäckten av elektricitet har inneburit för människor.
 • du förklarar och använder följande begrepp på ett korrekt vis: positiv laddning, negativ laddning, sluten elektrisk krets, öppen elektrisk krets, elektrisk ström, elektroner, statisk elektricitet, ledare, isolator.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: