👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bland triliobiter och dinosaurier

Skapad 2018-02-28 14:26 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 2 Svenska Bild SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.

Innehåll

Arbetssätt

Eleverna kommer att lära sig om jordens utveckling från Big Bang till den första människan genom att tillverka en egen bok om urtiden, se passande filmer och webbsidor, läsa ur böckerna "Forntidsboken" och "Universumboken" samt konstruera dinosaurier och vulkaner. 

 

Eleverna kommer att lära sig sig om tidslinjer och tidsbegrepp genom att  göra en egen i pappersform från jordens födelse till nutid.

Eleverna kommer att få lyssna på texter från olika kulturer om deras sätt att se på jordens födelse och människans uppkomst.

Eleverna kommer att få lära sig om hur spår av urtiden kan iakttas i vår tid genom att studera fossiler samt ta reda på var i vår omgivning man kan hitta t ex rullstensåsar och moräner.

Eleverna kommer att få lära sig om jordens utveckling genom att skapa egna konstverk och använda olika tekniker och verktyg för konstruktion.

Eleven kommer att lära sig mer om dinosaurier genom att läsa faktatexter, se på film samt visa vad de lärt sig genom att skriva en faktatext och en berättande text.

 

Bedömning

Se matris.

 

Dokumentation

Eleverna dokumenterar i sin egen bok om forntiden

Eleverna dokumenterar genom att tillverka en tidslinje i pappersform.

Eleverna dokumenterar genom att spara några av sina bilder i sin bildmapp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

NO Sv Bl SO
Bland triliobiter och dinosaurier

Uppnått
Jag kan beskriva och namnge tre spår av forntiden i naturen.
Jag kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Ny aspekt
Jag kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Ny aspekt
Jag kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Ny aspekt
Jag kan genom att kombinera mina texter med bilder förtydliga och förstärka mina budskap.
Ny aspekt
Jag kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Ny aspekt
Jag kan skriva en berättande text me d tydlig inledning, handling och avslutning.