👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2018-03-01 08:31 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F Matematik Geografi Svenska Biologi
I detta arbetsområde ska vi arbeta med vårt land, Sverige. Vi ska ta reda på hur det ser ut i de olika delarna av landet, och varför det är så stora skillnader.

Innehåll

Du ska lära dig:

 • att använda geografiska begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • att använda dig av kartan och känna till dess uppbyggnad med färger och symboler.
 • namn och läge på landskap, städer, sjöar, berg etc. i Sverige. 
 • att känna igen och namnge de vanligaste fåglarna i Sverige. 
 • att känna igen och beskriva en av de vanligaste fiskarna i Sverige.
 • att känna igen och beskriva ett av våra svenska rovdjur.
 • en del om det svenska natur- och kulturlandskapet.
 • att göra en muntlig presentation med digitalt stöd
 • att bygga en hemsida

Du ska träna följande förmågor:

 • Reflektera och värdera: Tänka kring vad du läst och välja vad som är viktigt.
 • Hantera information: Välja ut information och skapa texter eller berätta.
 • Kommunicera: Berätta, lyssna och skriva. Använda geografiska ord och begrepp.
 • Analysera: Jämföra olika delar av Sverige med hjälp av dina nya kunskaper.
 • Jämföra: Göra jämförelser och beskriva

Hur vi ska arbeta med området:

Du kommer att få bygga din egen hemsida om Sverige. I den kommer du att få lägga in texter, presentationer och annat som du producerar under arbetets gång. 

Vad som ska bedömas:

 • Du ska kunna plocka fakta från olika ställen och bedöma dess användbarhet.
 • Du ska kunna skapa texter och presentationer som handlar om det vi arbetar med. 
 • Du ska kunna beskriva hur människor påverkar naturen.
 • Du ska kunna använda rätt ord och begrepp för sammanhanget. 
 • Du ska kunna redovisa med fungerande inledning, innehåll och avslutning.
 • Du ska kunna peka ut en del landskap, städer, sjöar, floder och hav  i och runt Sverige. 
 • Du ska kunna ge och ta respons i form av two stars and a wish.

 

Hur det ska bedömas:

Vi kommer att bedöma din redovisning och dina faktatexter, hur du diskuterar och resonerar, hur du ger/tar respons och så kommer du att få visa vad du kan i några test. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Ma Bi Ge
Namngeografi Sverige

Jag kan markera ... på en karta
Jag kan markera ... på en karta
Jag kan markera ... på en karta
Landskap
10 landskap
15 landskap
25 landskap
Städer
6 stora städer
12 stora städer
25 stora städer
Sjöar
2 sjöar
4 sjöar
6 sjöar
Åar
2 åar
4 åar
6 åar
Öar
2 öar
4 öar
6 öar

Sv Ma Bi Ge
Lärandematris, muntlig framställan

 • Sv  4-6   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  E 6   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Berättar
Jag berättar sammanhängande så att det blir lätt att förstå
Jag berättar sammanhängande så att det blir lätt att förstå och jag har en tydlig inledning och avslutning.
Jag berättar sammanhängande så att det blir lätt att förstå med en intresseväckande inledning och en tydlig avslutning.
Talar
Jag talar rätt så starkt, tydligt och långsamt mesta delen av redovisningen.
Jag talar starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen.
Jag talar starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen, och ändrar tonhöjd och tempo för att förtydliga delar av innehållet.
Använder blick
Jag tittar på åskådarna ibland
Jag flyttar blicken mellan personer och ser avslappnad ut.
Jag låter blicken vandra, ser avslappnad ut, rör mig ledigt.
Använder kroppsspråk
Jag har kontroll över mina kroppsrörelser.
Jag använder ibland kroppsspråk för att förtydliga.
Jag använder ofta kroppsspråk för att förtydliga.

Sv Ma Bi Ge
Biologi

Förmåga

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som...
På väg mot
...till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
...för samtalen och diskussionerna framåt.
...för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.
Kunskapskrav
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för ... om informationens och källornas användbarhet.
På väg mot
...enkla resonemang
...utvecklade resonemang
...välutvecklade resonemang
Kunskapskrav
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med ... anpassning till sammanhanget.
På väg mot
...viss
...relativt god
...god

Förmåga

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven har... kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att... dessa med... användning av biologins begrepp.
På väg mot
...grundläggande ...ge exempel på och beskriva... viss
...goda ...förklara och visa på enkla samband inom... relativt god
...mycket goda ...förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag... god
Kunskapskrav
Eleven kan... människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
på väg mot
...beskriva och ge exempel på
...förklara och visa på samband mellan
...förklara och visa på mönster hos
Kunskapskrav
Eleven berättar om livets utveckling och... organismers anpassningar till olika livsmiljöer
på väg mot
...ger exempel på
...visar på samband kring
...visar på mönster i
Kunskapskrav
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
På väg mot