Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prästkragen pedagogisk planering VT18

Skapad 2018-03-01 14:10 i Möllebackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. På Möllebackens och Nyvångs förskolor arbetar vi mycket med våra lärmiljöer för att skapa nyfikna, forskande barn och pedagoger. Vi tror på det kollektiva lärandet, där både barn och vuxna lär varandra, men även ett kollektivt lärande vuxna emellan. Vi verkar tillsammans och drar nytta av varandras kompetenser.

Innehåll

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

1. Språk och kommunikation - barnens nyfikenhet till den skriftspråkliga världen ska tas tillvara och varje barns språk- och identitetsutveckling ska stimuleras

 • Barnen ska få utökat ordförråd och ett nyanserat talspråk 
 • Barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna och reflektera, öka sitt kunnande kring berättandet och kunna förstå andras perspektiv
 • Undervisningen ska ge barnen möjligheter att uttrycka sina egna tankar, argumentera, ställa frågor och kommunicera med andra 
 • Undervisningen ska ge barnen möjligheter att utveckla sitt skriftspråk, öka förståelsen för symboler, bilder, texter och olika medier samt deras kommunikativa funktioner
 • Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla sin identitet och sin förmåga att kommunicera med andra

2. Matematik - barnen ska få ökad medvetenhet om matematik och få ett förändrat kunnande om vad matematik i vardagen kan innebära

 • Barnen ska ges möjligheter i undervisningen att få föra matematiska resonemang för att lösa egna och andras problemställningar
 • Barnen ska få ökad kunskap kring rum, form, läge, riktning, mängder, antal, ordning och tal och för talbegrepp för mätning, tid och förändring
 • Undervisningen ska ge barnen möjligheter för att på egen hand kunna undersöka, reflektera och pröva matematik i sin vardag

3. Pedagogisk dokumentation -  blir ett verktyg för hur barnen kan få inflytande i sin vardag. Den pedagogiska dokumentationen ska spegla vårt förhållningssätt till barn och lärande samt bidra till en utveckling av förskolans utbildning. 

 • Förskolans ställningstaganden ska vara levande i vardagen
 • Barnen ska vara i tydlig förbindelse med dokumentationen, barnen ska påverka hur arbetet ska föras vidare
 • Dokumentationen ska vara en aktiv del i kunskapsskapande processer
 • Vår dokumentation ska användas för kritisk granskning och förändring av utbildningen
 • Alla arbetslag ska ha regelbunden reflektion med diskussioner om verksamhetens organisation/miljö, material, förhållningssätt samt barnens lärande och utveckling

 

Var befinner vi oss idag? 

 

1. Språk och kommunikation: Genom att välja detta som fokusområde och arbetar aktivt med språkutveckling, ger vi barn en god start på sin utbildning. Språket är av stor vikt när det gäller att göra sig förstådd, att förstå sin omvärld och få ett inflytande i sin egen vardag. Ett starkt, välutvecklat språk stärker barnet i sin identitetsutveckling.

Tillsammans med barnen arbetar vi med TAKK, alfabetspraxis, rim/ramsor och sånger. I vårt projekt ger vi barnen utrymme att utrycka sig i olika former efter egen förmåga. I den dagliga verksamheten speglar vi barnen genom att förstärka ordens innebörd och uttal. 

 

2. Matematik ingår i Skolverkets matematiklyft. Vi som arbetar i förskolan ska få en fördjupad förståelse kring vad matematik i vardagen kan vara för att vi på ett medvetet sätt ska kunna planera, iscensätta och följa upp undervisningen i förskolan som utvecklar barnens förmåga att aktivt delta i matematiska aktiviteter. 

I den dagliga verksamheten erbjuder vi barnen matematik genom spel, bygg och konstruktionslekar, skapande efter mönster, dukning och samlingar med matematiska aktiviteter.

 
3. Pedagogisk dokumentation: Vi vill att barnen ska få ett reellt inflytande i sin vardag med hjälp av pedagogisk dokumentation. Den pedagogiska dokumentationens syfte är att leda till förändring och utveckling av undervisningen och visa på olika lärprocesser.

Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för reflekterande samtal  i helgrupp och/eller mindre grupper. I projektet använder vi oss av pedagogisk dokumentation för att ta reda på vad barnen kan, vad de vill lära sig samt vad de har lärt sig. Barnen använder sig av valtavlan för att påverka sin egen situation i den dagliga verksamheten samt för att lära sig ta ansvar.  

 

 

 

2. Planerade insatser (hur gör vi?)

1. Vi arbetar medvetet med TAKK och praxis i den dagliga verksamheten. Lärmiljöerna förändras utifrån barnens behov och intressen. Vi pedagoger kompetensutvecklas inom barns tidiga språkutveckling genom TUTI.

2. I den dagliga verksamheten erbjuder vi barnen matematik i lärmiljöerna samt genom matematiska aktiviteter.  Personalen kompetensutvecklas genom matematiklyftet.

3. I samtalen med barnen används den pedagogiska dokumentationen till att få dem att reflektera kring olika processer och fenomen samt normer och värden. För pedagogerna används den pedagogiska dokumentationen för att föra projektet framåt samt för att skriva reflektionsprotokoll.   

 

 

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

1.Vi ser en utveckling genom att barnen får ett utökat ordförråd och ett nyanserat talspråk. Genom att arbeta projektinriktat ger vi barnen möjligheter att uttrycka sina egna tankar, argumentera, ställa frågor och kommunicera med varandra, samt att kunna förstå andras perspektiv.

2.Vi ser att barnen utvecklar förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring genom att vi utmanar dem matematiskt i den dagliga verksamheten. Vi ger barnen möjlighet att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och se samband mellan begrepp. Vi utmanar barnens matematiska förmåga till att föra och följa resonemang.  

3. Genom att använda oss av pedagogisk dokumentation får vi syn på barnens utveckling, lärprocesser samt om våra strävansmål för barnen uppnås. Med den pedagogiska dokumentationen som grund ges barnen möjlighet att utveckla sin förmåga genom att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. De ges tillfälle att utveckla sin förmåga för att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.   

 

4. Metodval för att synliggöra effekter

 

 • Pedagogisk dokumentation
 • TUTI - Tidig Upptäckt Tidig Insats
 • TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation
 • Praxis
 • Reflektionsprotokoll samt reflektioner tillsammans med barn och arbetslag. Utvärdering efter hand.
 • Matematik - Bishop
 • Matematiklyftet

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: