Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Robotar

Skapad 2018-03-01 15:16 i Björklövens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Barnen bygger, leker och pratar robotar. Vi utmanar och inspirerar dem vidare utifrån frågeställningen: -Hur skapas en robot?

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi är en barngrupp på 20 st barn varav 8 flickor och 12 pojkar. 10 st av barnen ska till förskoleklass efter sommaren. Tre pedagoger jobbar på avdelningen, 2 st 100% och en 80%, vi har jobbat ihop i lite över ett år.

Vi såg ett robot intresse bland några av barnen och bestämde att det var det vi ville satsa på. Vi var lite tveksamma på om vi skulle få med hela barngruppen.

När vi frågade barnen vad de kunde om robotar så kunde dom mycket. Allt från robotgräsklippare till robotar som slajmar och dammsuger. Barnen visar ett stort intresse för den digitaliserade värld vi lever i.

Det har byggts robotar/ delar av robotar av lego och plusplus, barnen har lekt att de är robotar, gjort filmer med hur man konstruerar en legorobot.

Barnen fick brev där de fick uppdrag att ta hand om blue botar. En framgångsfaktor sedan tidigare har varit att skicka brev till barngruppen med uppdrag så det har vi gjort igen. Det har skapat spänning och förväntan i barngruppen.

Redan år 2007 slog EU fast att digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenser som är viktiga att ha kunskap om, genom att arbeta med programmering kan barnen också utveckla sitt språk och få tillgång till nya begrepp att använda (Förskoletidningen nr 6, år 2017).

 

 

Mål

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 •  
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 •  
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 •  
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

När vi ser att barnen intresserar sig för symboler och deras kommunikativa funktioner i sitt skapande och genom att få erfarenheter i programmerande utvecklar de en förståelse for symbolers betydelse.

När barnen uppmärksammas på och finner teknik i vardagen, reflekterar och diskuterar om hur den fungerar tillsammans, ser vi att de utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen.

När barnen använder sin kunskap tillsammans med andra ser vi att de löser olika tekniska problem. När barnen använder sig av olika material och tekniker för att skapa en robot och med stöd kan beskriva och reflektera över resultatet utvecklar de sin förmåga att konstruera och bygga.

Barnens utveckling av matematisk- och problemlösningsförmåga sker när de visar motivation för matematiska lösningar och problem och reflekterar och drar slutsatser över dem.

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

På Björken har vi använt oss av uppdrag som ges till barnen via mystiska brev. Genom dessa brev utmanar och inspirerar vi barnen till att lära sig mer och viljan att utforska ämnet vidare sätts igång. Efter det observerar vi och försöker följa barnens intressen, vad är det som fångar barnens nyfikenhet mest? Blev det som vi trodde eller är det andra frågeställningar som barnen funderar över? Vi dokumenterar genom bilder med Ipad, skriver ner observationer i stunden och diskuterar utifrån frågeställningar för att komma vidare i projektet. Vi har ett material som vi kallar för "pre/post" som aktivt använder i dokumentationen.

För att hitta en röd tråd i projektet väljer vi att utgå ifrån en frågeställning som i detta fallet blivit: Hur skapas en robot? Med den frågeställningen till grund för arbetet introducerar vi Bluebots där vi fokuserar på att få barnen att fundera runt programmering. Symbolernas kommunikativa förmåga blir central då vi använder oss av symbolskyltar för att lära sig själv och andra att förstå Blubotens uppbyggnad. 

Vi tittar på korta filmer med senaste robottekniken i samhället, vi klipper och klistrar robotar, vi sätter upp bilder på väggarna på Björken av robotar och vårt förhållningssätt utgår ifrån att nyfiket undra tillsammans med barnen; Hur skapas en robot? Vi för samtal med barnen och följer deras lärande under processen.

Vi försöker att få med robotar i flera sammanhang, även i utemiljön. Vi letar robotspår i skogen och skulle vi kunna gå på robotjakt? Vad finns det för riktiga robotar i vår närmiljö?  Kan vi programmera varandra och såna fall hur?

Vi kommer att använda oss av internet för att söka information om robotar men även leta litteratur på biblioteket och söka efter filmer på både UR och SVTbarnkanalen.

Vi vill arbeta med programmering på olika sätt, både analog och digital programmering i olika aktiviteter. Analog programmering tänker vi kan vara att bygga en bana med lego och sen rita en instruktion om hur lego figuren ska gå i banan för att komma fram till målet, även pärla halsband efter en viss "formel". I Förskoletidningen (nr 6 år 2017) berättar Karin Sönnerås om att genom att arbeta både analogt och digitalt med programmering kan barnen få erfarenheter av att arbeta med ett tema på flera olika sätt, vilket befäster lärandet.

Då vi delar barnen i två grupper fm/em där den ena är inne och den andra ute är det främst under de stunderna vi kommer att introducera nya uppdrag och jobba med robotar. Vi menar att det underlättar att föra en verksamhet i mindre grupp då det bland annat ges mer utrymme för varje enskilt barn att få komma till tals och påverka sin situation. Främst sker projektaktiviteterna på förmiddagarna då vi har möjlighet att vara två pedagoger i den ena gruppen. Vid morgonmöten och i samling innan lunch är vi alla tillsammans i helgrupp och då kan vi exempelvis titta på en kort inspirationsfilm om robotar eller leka någon robotlek.

Vårdnadshavarna vill vi ta hjälpa av när det blir aktuellt att skapa robotar. Har de material att skänka som vi kommer att behöva? Dokumentationen och kommunikationen med vårdnadshavarna kommer främst att ske på Unikum genom blogginlägg och lärloggsinlägg. För att dokumentera barnens lärande tänker vi också att vi ska sätta upp några av nyckelorden på väggen och där tillföra löpande dokumentation kring det som sker, vi tänker att det blir en dokumentationsvägg som växer fram i takt med att temat fortskrider.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: