Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse åk 9 2019-2020

Skapad 2018-03-01 19:42 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 9 Svenska
Läsning av olika texter.

Innehåll

 Förväntat resultat

Läsförståelseprocesser

 • Hitta efterfrågad information.
 • Dra enkla slutsatser.
 • Sammanföra och tolka information och idéer, samt reflektera.
 • Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag.

Lässtrategier (verktyg för att nå läsförståelse)

 • Förutspå.
 • Ställa frågor.
 • Reda ut oklarheter.
 • Sammanfatta.


Du kan avgöra vilken typ av text som ska läsas. Med hjälp av t.ex. rubriker, styckeindelningar, bilder och språk kan du skaffa dig förförståelse. Du använder kunskap om olika genrers särdrag i läsningen.

Genom att göra sammanfattningar av texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du läsförståelse. Exempelvis kan du återberätta en text, där handlingen, karaktärerna, miljön och tiden beskrivs, och göra jämförelser med andra texter. 

Du kan med hjälp av exempel från egna erfarenheter, och andras, fundera och diskutera kring texters budskap.

Du studerar detaljer - helheter, personligt - allmänt, egna tankegångar, och visar ett kritiskt resonemang (att se från olika perspektiv, ev. följder, rätt eller fel).

När du gör det har du stöd i fakta och sakförhållanden (textens handling), logik i resonemanget (att det är relevant), kan du förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster (balans mellan detaljerade och översiktliga beskrivningar) och dra slutsatser som går att överföra till andra sammanhang.

 

Undervisning/arbetsformer

Vad är läsförståelse och vilka lässtrategier finns?

Gemensam läsning och diskussion av valda textavsnitt.

Diskussion i grupp.

 

 • Kännetecken för olika genrer, t.ex. berättelse, faktatext och artikel.

 • Hur man läser och förstår rubriker.

 • Man slår upp ord man inte förstår.

 • Hur man kan tolka en text bokstavligt och bildligt, och skapar mentala bilder, som hjälp vid läsning och förståelse.
 • Skillnaden mellan beskrivande ord, liknelser, metaforer och gestaltningar i texten.
 • Hur språket används i olika sammanhang för att uttrycka känslor eller för att påverka.
 • Hur man kopplar det lästa till egna erfarenheter, eller andras i verkligheten eller i fiction.
 • Hur man återberättar. Förståelse för helheten och delarna.
 • Meningen/syftet med texten, och vad budskapet är.
 • Inferenser - läsa mellan raderna, vilket innebär att man kopplar ihop information från olika ställen i texten med sin egen erfarenhet eller kunskap.

 Uppgifter för bedömning

 • Klassen läser "Dödsklockan" av Kerstin Ekman. 

Varje vecka presenteras frågor i anslutning till det lästa avsnittet.

Bedömningen grundas på hur eleven deltar i samtalet.

 • Övning genom att göra gamla nationella läsförståelseprov.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: