Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande av sagor med hjälp av digitala verktyg

Skapad 2018-03-02 10:44 i Skattkistans förskola Hörby
Förskola
Barnen har under en tid visat stort intresse för att skapa egna berättelser, gestalta dem och visa upp dem för varandra. Arbetsprocessen för sagorna har sett likadan ut: barnen berättar muntligt en berättelse som en pedagog skriver ner, därefter spelas den upp med hjälp av att pedagogen läser upp berättelsen och så får barnen agera utifrån det som uppläses. Eftersom barnen aktivt söker upp tillfällen att göra dessa sagor på vill detta arbete utveckla engagemanget från barnen genom att utforska nya sätt och möjligheter till att skapa deras egna sagor. Barnen visar även intresse för de digitala verktyg som finns på avdelningen, därför ska dessa redskap vara en del av arbetet med berättelser.

Innehåll

'Detta vill vi utveckla

Läroplanen för förskolan (lpfö 98/2016) nämner att arbetslaget ska ”ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer” (s. 11). Vilket detta arbete vill tillföra genom just skapande av sagor med hjälp av digitala verktyg.

Enligt Eskild & Hambro (2005) kan det muntliga berättandet fungera som ett sätt att få en relation till det som varit, för att få en förståelse för det som är och ha möjlighet att engagera sig i utformandet av det som kommer att bli. Det är ett sätt att förstå sin omvärld. Det uppmuntrar människor till att använda sin fantasi och uttrycka sig verbalt.

Detta projekt vill skapa nya möjligheter för barnen att utveckla och utforska sitt engagemang för sagor. Ge barnen en chans att uttrycka sig genom olika uttrycksformer. Uppmuntra dem till att använda sin fantasi och uttrycka sig muntligt.

 

Så här ska det gå till

 • Med hjälp av blue-bot välja ut några bilder som barnen får skapa en saga utifrån.
 • Utforska dessa bilder och skapa något som kan representera den saga som berättats.
 • Det som skapas utifrån bilderna används till att filma/fotografera barnets saga, för att på så sätt synliggöra det som barnen producerat.

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Genom dokumentation från filmer och bilder.

 

Så här blev det

7/3 och 8/3:

Under de två första tillfällena programmerades blue-bot. Varje barn fick börja med att välja fyra bilder som blue-bot skulle gå till. Vid första tillfället valde hälften av barnen ut sina bilder och fick var för sig lägga ut bilderna och programmera blue-bot till bilderna. Ingen av barnen ville berätta någon berättelse utifrån bildkorten. Andra tillfället började pedagogen med att introducera en egen berättelse av några bilder och fick med några barn i berättandet. Barnen valde ut bilder, la ut dem på spelplanen och programmerade blue-bot till bilderna. Några av barnen berättade tillsammans berättelser som byggde på vad som fanns på bildkorten.

 

14/3:

Tillfället startades med att pedagogen visade en kort film som gjorts i iMotion, och berättade en liten saga utifrån filmen. Barnen fick förklarat att de fick göra egna figurer, som de som fanns i filmen, och sen få filma dem så som pedagogen gjort. Det framfördes att barnen fick själva välja figurer och om de ville göra en egen film, vilket de ville. En dialog om vad barnen ville göra och hur de skulle göra det uppstod. Barnen kom snabbt på vad de ville göra (vilken figur/sak de skulle skapa), men frågan om hur de skulle göra (vilket material de ville ha) var svårare att svara på. Pedagogerna bestämde sig för att plocka fram massor av olika material för att inspirera barnen och var tydliga med att om barnen ville ha något annat material så skulle de be om det så pedagogerna kunde ta fram det till dem. Barnen funderade själva ut vilken figur som skulle skapas, med vilket material, skapade egna figurer och berättades små historier om det som de gjorde.

15/3:

Barnen fick skapa en varsin film i iMotion om de figurer som barnen skapat. I denna process arbetade barnen själva med en pedagog. Aktiviteten påbörjades med en återkoppling till den film som pedagogen tidigare visat i iMotion, vilket fortsatte i en koppling till deras figurer och att de skulle få möjlighet att skapa en egen film om deras figurer. Barn och pedagog gick tillsammans igenom appens olika funktioner och hur de skulle göra för att skapa sin film. Barnen fick därefter filma/fotografera sin figur och gå med den på det sättet som de själva ville. När de kände sig klara med filmen skapades en QR-kod med en bild på figuren och de fick då berätta en saga om saken, som spelades in i QR-koden (när denna berättelse skulle skapas ville vissa barn arbeta tillsammans, och därför gjorde vissa barn en QR-kod själv och några andra gjorde det två och två).

 

Analys/reflektion

7/3 och 8/3:

 • Vid första tillfället ville barnen inte berätta någon saga. När vi istället under andra tillfället började med att pedagogen berättade en saga om några kort så ville barnen berätta några sagor tillsammans. Introduktionen till aktiviteten såg olika ut. Som pedagog blir det alltså viktigt att tänka på vilka krav som sätts på barnen och hur en ny aktivitet presenteras.
 • Aktiviteten tog längre tid än vad som var tänkt, vissa barn blev otåliga av att få vänta på sin tur. Något att tänka på är barnantalet i aktiviteten. Det fanns en fördel i att det var fler barn, då de stöttade varandra genom att ge tips och positiv respons till varandra. Samtidigt som det fanns en nackdel i att de var många barn, då de blev otåliga av all väntan.
 • Barnen programmerade blue-bot på olika sätt. Vissa barn tryckte från ruta till ruta medan vissa tryckte in från start till mål direkt. Härigenom syns barnens olika tillvägagångssätt, vad de fokuserar på och att de är på olika nivåer i deras egen utveckling. Det blir då betydelsefullt att pedagogen kan se barnens olika förhållningssätt och på så sätt anpassar undervisningen för att utmana och möta barnen där de är.

 

14/3:

 • Barnen utforskade olika möjligheter att skapa figuerna på. De var aktiva och intresserade av att skapa en berättelse kring det som gjordes.
 • Pedagogen utgick från ett berättande samtal, där barnen fick föra fram sina berättelser i olika uttrycksformer (exempelvis genom att muntligen berätta, och skapa med olika material).
 • När barnen blev tillfrågade om hur de skulle skapa sina figurer var det svårt att komma på vad som skulle användas för uppbyggnaden. Det blev lättare för barnen när flera valmöjligheter stod framme på ett bord, där de kunde se vad som kunde funka till deras egna skapelse. Därigenom kanske det blev för abstrakt för barnen att komma på vad som skulle användas. Bordet med olika material kanske på så sätt fungerade som en stöttning för barnen i deras kreativa process, det kanske väckte idéer för barnen som hjälpte dem att utforska sitt eget skapande.

 

15/3:

 • Barnen fick muntligt skapa en historia bakom sin figur och använda den i olika skapande processer, bland annat genom iMotion. Barnen valde själv vad figuren skulle göra på filmen - den kunde ramla, stå nära kameran, gå långt ifrån kameran m.m.
 • Barnen fastnade för olika saker och agerade på olika sätt i aktiviteten, någon kunde bli mer uppslukad i att skapa QR-koder medan någon tyckte filmprocessen var intressant. Dock visade alla barn ett intresse för att berätta en historia, och det verkade som att de kände en glädje i att få höra det som de själva berättade om sina figurer.
 • Pegadogen utgick från ett berättande samtal när barnen skulle berätta sina historier om figurerna, för att få barnens tankar att synas i deras egen skapandeprocessen

 

Vad behöver nu utvecklas?

7/3 och 8/3:

Kommande aktiviteter fortsätter med skapande av egna berättelser, där barnen ska få möjlighet att sätta ord på och skapa en egen saga genom att forma figurer som filmas, för att på ytterligare ett sätt utforska barnens fantasi och sagoberättandet.

Utifrån Johansson & Pramling Samuelsson (2006). Kommer pedagogen fokusera på att förmedla ett berättande samspel, där barnen genom berättelser får möjlighet att utveckla samspelet samt driva lek och lärande framåt.

Pedagogen har skapat ett exempel av det aktiviteten kommer handla om, för att skapa en ingång för barnen att utforska det som ska göras. Vilken figur ska göras? Vad handlar sagan om?

 

14/3 och 15/3:

För att få en återkoppling till den skapande processen som barnen varit delaktiga i ska QR-koder och filmer visas upp i gruppen, om barnen själva vill. Få en möjlighet att se deras berättelse och det utforskande som de tagit del av, som på så sätt blir en slags avslutande del av arbetet.

Samtidigt kan processen fortsätta med andra aktiviteter, exempelvis genom appen ”puppetpals2” (där olika karaktärer väljs och ljud kan spelas in samtidigt som karaktärerna kan styras av den spelande) då pedagog sett ett intresse från barnen att skapa egna berättelser utifrån den.

 

Skapad av Jennie

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: