Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2018-03-06 09:10 i Tallbackens förskola Knivsta
Språkplanering för ett språkutvecklande arbetsätt med barn 4-6 år.
Förskola
Pedagogisk planering för ett språkutvecklande arbetssätt.

Innehåll

Språkutvecklande arbetssätt

Avdelning Grön Tallbackens Förskola

___________________________________________________________________________

 

 

Vi strävar efter att alla barn på Grön ska:
  • kunna leka med språkets form: rimma, skilja på korta och långa ord
  • visa intresse för bokstäver
  • kunna prepositioner
  • känna igen ljud i ord
  • kunna lyssna och samtala om texter och berättelser.
  • kunna lyssna på och förstå en instruktion
  • kunna berätta kort
  • kunna se sambandet mellan ljud och bokstav.
  • kunna lyssna och återberätta 
  • få prova på muntligt berättande om vardagsnära ämnen.
  • kunna känna igen sitt namn
  • få många tillfällen att samtala och diskutera med andra barn och vuxna

 

Arbetssätt/ Metod

Arbete i stor grupp och i mindre grupper och vid behov enskilt

Arbete med språklådor innehållande olika språkutvecklande ämnen

Boken "Före Bornholmsmodellen- språklekar i förskolan"

Läsa Silent books

Språkinspirerad lek

Läsklubb dagligen i mindre grupp - sagor/böcker/berättelser - anpassade till gruppen

Sånger

Rim, ramsor, klappsånger/lekar

Tecken och bildstöd

Berättande

Användning av IKT i undervisningen – lärplatta, projektor - Språkappar – enskilt, par, grupp

Aktiviteter / uppgifter

Samarbete, problemlösning två och två eller i mindre grupp

Samtal – vi samtalar, beskriver och diskuterar vardagliga problem och händelser i samlingar.

Ta till vara tillfällen som ges under hela dagen

 

 

Dokumentation

Unikum - lärlogg, blogg

Foton, lärplatta

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: