Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva olika slags texter SVA åk 8

Skapad 2018-03-06 09:20 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Du läser väldigt många texter varje vecka, inte minst på webben och i tidningar av olika slag. Kan du avgöra om en text är skriven för att förmedla fakta eller förmedla åsikter? För att förstå texter rätt, är det bra att du vet lite mer om olika texttyper. Vem har skrivit dem? Varför? Vad är syftet? Kom ihåg. Texter skrivs med en avsikt. I massmedier har texter någon av följande funktioner: Informera Påverka Underhålla Sälja
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
Du läser väldigt många texter varje vecka, inte minst på webben och i tidningar av olika slag. Kan du avgöra om en text är skriven för att förmedla fakta eller förmedla åsikter? För att förstå texter rätt, är det bra att du vet lite mer om olika texttyper. Vem har skrivit dem? Varför? Vad är syftet? Det är också en bra övning inför kommande Nationella prov i åk 9.

Kom ihåg. Texter skrivs med en avsikt. I massmedier har texter någon av följande funktioner:

Informera

Påverka

Underhålla

Sälja

Innehåll

1. Syfte med undervisningen

Syftet med arbetsområdet är att du ska få träning i att utveckla ditt skrivande och få en förståelse för vilka olika texttyper som finns och vad var och en av dem kräver.

 

2. Förmågor att utveckla:


3. Centralt innehåll att studera

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Delmåls- och aktivtetsmatris

Delmål 1
Delmål 2
Delmål 3
Delmål 4
Mottagare och syfte
Mottagare och syfte Hur texten fungerar för läsaren.
Läsaren kan ta till sig och förstå innehållet. Eleven håller sig mycket nära källan när källor används.
Textens syfte framgår för läsaren. Språk- och stilval är oftast lämpliga med tanke på textens syfte och läsare. Texten är logiskt uppbyggd. Det finns en viss självständighet gentemot källan, när källor används
Texten står på egna ben och kommunicerar ganska väl med läsaren. Språk- och stilval är lämpliga med tanke på textens syfte och läsare. Det finns ett samspel med läsaren. Texten är relativt väl sammanhållen och har få omotiverade tankeluckor. Det finns en självständighet gentemot källan när källor används.
Texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl med läsaren. Språk- och stilval är lämpliga och finessrika med tanke på textens syfte och läsare. Samspel med läsaren gör texten intressant . Texten är väl sammanhållen, väl avgränsad och har inga omotiverade tankeluckor. Om tomrum förekommer är de motiverade. Samspel mellan olika källor finns, när källor används.
Textens genre
Eleven har försökt att skriva texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Eleven har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Eleven har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt.
Eleven har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt och har ibland egna kreativa lösningar. Eleven låter innehåll, struktur och språk samspela på ett bra sätt.
Rubriker
Rubriker finns och har anknytning till innehållet.
Rubrikerna täcker textens innehåll.
Rubrikerna täcker textens innehåll och fungerar.
Rubrikerna är tydliga, täcker textens innehåll och fungerar utmärkt.
Stycken
Styckeindelning förekommer. Bindningar förekommer. Egen markering av nytt stycke.
Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen enhet. Bindningar förekommer och fungerar ganska väl. En blandning av markering av nytt stycke finns (hybridstycke, blankrad och indrag).
Väl fungerande styckeindelning - ofta med tydliga kärnmeningar. Meningarna är bundna genom olika sorters bindningar som fungerar väl. Nytt stycke markeras med antingen blankrad eller indrag.
Väl fungerande styckeindelning med tydliga kärnmeningar där det är lämpligt. Variation på styckenas längd inspirerar läsningen och markerar deras olika tyngd. Bindningar inom och mellan meningar är varierade, väl valda och fungerar utmärkt. Nytt stycke markeras med antingen indrag eller blankrad, eller både och för att medvetet skilja på större avsnitt och stycken.
Meningar
Meningarna har oftast en fungerande meningsbyggnad, är enkelt konstruerade och ganska korta. Satsradning kan förekomma.
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Satsradningar kan förekomma och då skiljs satserna åt av kommatecken.
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt, bla annat genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad. Satsradningar är sällsynta. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang. Variationen i meningsbyggnad ger ett behagligt flyt i texten. Om satsradningar förekommer är de stilistiskt medvetet genomförda.
Utryck och ord
Ord och uttryck fungerar ibland mindre bra. Orden är ofta vardagliga, enkla och talspråkliga.
Ord och uttryck fungerar ganska väl i sina sammanhang. Många ord är vardagliga, enkla och talspråkliga. Texten visar viss variation i ordval.
Uttryck och ord fungerar oftast väl i sina sammanhang. Specifika, abstrakta, skriftspråkliga och mindre vardagliga ord förekommer ibland. Texten visar variation i ordval.
Ord och uttryck fungerar väl i sina sammanhang och berikar läsningen. Ord och uttryck som är nyskapande och kreativa förekommer ibland. Texten visar variation och och omsorg i ordval och uttryck.
Normer och språkriktighet MMeningsbyggnad
Normer och språkriktighet Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är oftast enkel men väl fungerande.
En mer komplex meningsbyggnad förekommer ibland och är då fungerande.
Meningsbyggnaden är oftast väl fungerande även i långa meningar.
Meningsbyggnaden är väl fungerande i både enkla och mer komplexa konstruktioner.
Konstruktion av uttryck
Konstruktion av ord
Enkla och vanliga konstruktioner som oftast är väl fungerande.
Eleven prövar mer komplicerade fraser och uttryck och lyckas då ibland väl med konstruktionen. Ibland kan val av ex.vis prepositioner utgöra en svårighet.
Oftast väl fungerande fraser och uttryck även i långa, ovanliga, mer komplexa och skriftspråkliga konstruktioner.
Väl fungerande eller i stort sett väl fungerande konstruktioner av både enkla och mer komplicerade fraser och uttryck.
Användning av ord
Användning av ord
De flesta ord används på ett lämpligt sätt. Svåra eller ovanliga ord undviks.
Eleven prövar ibland ord som är mer ovanliga eller svåra och lyckas då ganska väl med användningen.
Eleven använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett lämpligt sätt.
Eleven använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt.
Stavning
De flesta ord stavas på ett för genren lämpligt sätt. Vissa återkommande stavfel förekommer.
Eleven provar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen.
Eleven stavar oftast på ett för genren lämpligt sätt.
Användning av tecken
Användning av tecken
Eleven använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett lämpligt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav.
Eleven använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så at läsningen av texten underlättas. Användning av stor och liten bokstav är lämplig.
Eleven använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt sätt. Användning av stor och liten bokstav är lämplig.
Eleven använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt.
Disposition
Helhetsstruktur och språk Disposition
Textens disposition fungerar delvis.
Textens disposition är mer genomtänkt och fungerar genomgående ganska väl.
Textens disposition är tydlig, väl genomtänkt och fungerar väl.
Textens disposition är avancerad, men ändå tydlig och fungerar mycket väl.
Helhet
Texten i sin helhet
Texten visar att eleven är på rätt väg i sin skrivutveckling. Eleven behöver tydligt stöd för att utveckla innehåll, struktur och språk i sin text.
--------------
---------------
Texten visar att eleven har kommit långt i sin skrivutveckling. Innehåll, struktur och språk samspelar väl.

SvA
Kunskapskravsmatris

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskapskrav
Kunskapskrav
Kunskapskrav
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: