👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller, diagram och lägesmått åk 4

Skapad 2018-03-06 13:06 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Koordinatsystems, tabellers och diagrams uppbyggnad och användningsområden. Val av olika presentationsformer av tex statistik.
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer att titta på hur några tabeller och diagram är uppbyggda och fungerar. För att själva förstå kommer vi att göra små undersökningar och jämföra resultaten vi får genom att använda uttryck i bråk samt med hjälp av lägesmått. Arbetet kommer att ske både i helklass, grupper och enskilt.

Innehåll

Eklandaskolan läsåret 17/18 åk 4 Tidsperiod v 11-15

Arbetsområde

Tabeller, diagram, lägesmått

Mål och riktlinjer

se länkat innehåll nedan

Syfte

se länkat innehåll nedan

Centralt innehåll

se länkat innehåll nedan

Kunskapskrav och bedömning

Efter det här området ska du:

 • Förstå begreppen som hör till arbetsområdet
 • Tolka andras enkla tabeller och diagram.
 • Genomföra egna små undersökningar och redovisa dem i enkla tabeller och diagram.
 • Jämföra resultatet i din undersökning med någon annans resultat.
 • Tolka eller redovisa resultat genom att uttrycka dem i tex både antal och i bråkform, eller med hjälp av tex antal per gång samt lägesmåtten medelvärde och median.

Arbetssätt

Arbetet kommer att ske både:
i helklass i form av genomgångar

i grupper i form av samtal runt och jämförelser av olika undersökningar

och enskilt i form av att dels tolka olika tabeller och diagram samt att själv genomföra och redovisa små undersökningar.

Bedömning

Sker i den bifogade matrisen vid arbetsområdets slut.

Utvärdering/reflektion

Sker under samtal och "tumme" i klassrummet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Tabeller, diagram och lägesmått åk 4

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lösa problem med strategier & metoder
Du ska kunna genomföra egna små undersökningar.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl / väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god / god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl / väl fungerande sätt och för utvecklade / välutvecklade och relativt väl / väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något / flera förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Förstå begreppen: tabell, frekvenstabell, avprickning, diagram, linjediagram, stapeldiagram, tolka, lägesmått, median, medelvärde, genomsnitt, del av, bråkform,
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda / mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta / nya sammanhang på ett relativt väl / väl fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl / väl fungerande sätt
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
Du kan både berätta hur många som var med i undersökningen samt hur många av dem som tyckte en viss sak tex tycker om en viss maträtt. Du kan tex räkna ut ett genomsnitt (medelvärdet) på hur många sidor någon har läst per dag under en vecka. Du kan ta ut medianen av ett antal olika värden. Du kan uttrycka andel i bråkform för bråken 1/2, 1/3, 1/4, 1/5.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade / välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja & använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga / ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med relativt god / god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott / mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Du ska kunna redovisa resultat av små undersökningar i enkla tabeller och diagram.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt / ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god / god anpassning till sammanhanget.
Föra och följa matematiska resonemang
Du ska kunna presentera dina resultat på undersökningar och i samtal göra enkla jämförelser med undersökningar som andra har gjort.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt / för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.