Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leken Smörblomman

Skapad 2018-03-06 14:29 i Nolängens förskola Ale
Hos oss är den fria leken en huvudingrediens i en lyckad dag. Syftet med den fria leken presenteras nedan:
Förskola
Leken är en otroligt viktigt del i barns uppväxt och deras lärande. Som pedagoger och andra vuxna är det viktigt att vi är nära när barnen leker. Det är DÅ barnen utvecklas som mest.

Innehåll

NULÄGET

Vi arbetar mycket med att barnen ska vara trygg i sig själva och stolta över vilka dom är. Vi arbetar aktivt med att skapa en miljö där barnen uppmanas att hjälpa, visa hänsyn och respektera varandra. För att skapa denna miljö så är det viktigt att vi ser varandras olikheter som en styrka och tillgång.

Vi pedagoger på smörblomman har uppmärksammat att barnen behöver hjälp vid olika lek situationer. Vi behöver lära oss att leka på smörblomman.  För att vi har en orolig barngrupp som inte riktigt vet va som finns att göra. Vi pedagoger måste se till att vara tydliga med vad vi erbjuder, och vart i våran miljö man ska vara.

MÅL OCH SYFTE

Vi på Smörblomman ser den fria leken som en viktig aktivitet. Under den fria leken ryms i stort sätt alla mål i läroplanen, lpfö 98/10 och barnen utvecklas och lär sig nya saker. För vi upplever att i allt större utsträckning ses leken som ett redskap för att uppnå pedagogiska mål och lekens egenvärde glöms bort — det vill säga tid för barns kravlösa lek. Lek där barn kan förverkliga sina idéer, lösa problem, utveckla sin handlings- och förhandlingskompetens och uppleva känslan av social trygghet, gemenskap och skapar­glädje.

Vi tror att när barnen leker får barnen inflytande, får bestämma själva vad de vill göra. Vi tror att det är bra för deras självkänsla. De får också träna sin fantasi och fråga sig själva vad de tycker om, vad de är för slags personer och lär sig förstå sin omgivning.

 

Matematik, naturvetenskap, teknik och språk är självfallet viktiga ämnen för barn att utveckla kunskaper i. Men ska barn bli kreativa och meningsskapande individer som är aktiva kunskapsbärare och samhällsmedborgare i fram­tiden krävs lek för lekens egen skull. Vi pedagoger leker med barnen, vi strävar bland annat efter att utveckla deras språk, prata matematik och hjälper dem tillämpa ett demokratiskt tankesätt. Men vi pedagoger håller oss också i bakgrunden ibland, detta för att inte störa barnets pågående lek utan bara observera. 

 

 GENOMFÖRANDE

Exempel på lek där vi pedagoger kan vara med och "hjälpleka"  är billek eller bygger med lego, klossar mm. Där kan vi prata matematik genom att räkna bilar eller klossar. Vi kan stimulera barnens språkutveckling genom att prata om allt vi gör samt öva konflikthantering och samspel genom att vara en aktiv och närvarande pedagog som hjälper barnen på traven att leka med varandra och lösa konflikter. Men ibland lyssnar vi in och låter barnen själv komma och be om hjälp om de anser att dem behöver det. 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar och reflekterar kring den fria leken  i arbetslaget. På så sätt kan vi utveckla vår miljö och arbetssätt så att det tillfredsställer alla barns intressen och behov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: