Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hårresande -skräckromantik och deckare

Skapad 2018-03-07 10:13 i Förslövs skola F-9 Båstad
Det här är en planering som handlar om att läsa och analysera Förföljaren, samtala kring bokens handling och karaktärer. Vi arbetar även med nyhetsinslag och skriver reportage utifrån boken.
Grundskola 8 Svenska
V. 11-24 Ända sedan han fick syn på henne på konfirmationsporträttet har han följt henne som en skugga. Han vet nästan allt om henne. Vilken musik hon gillar. Vilken tid hon kommer hem från skolan. Vilka kvällar hon brukar träffa pojkvännen. Till och med vilken parfym hon använder. Hennes lakan doftar av den. (Ur "Förföljaren") Vi börjar temat genom att se "Flugornas herre" och diskutera olika sorters rädslor. Vi diskuterar robinsonader och synen på människan under upplysningen. Vi fortsätter temat med att läsa deckaren "Förföljaren" och i läslogg och samtal diskutera uppbyggnad och innehåll samt deckargenren. Vi kommer även läsa och diskutera olika utdrag från skräckromantiken, som slog igenom på 1700-t. Vi kommer dessutom läsa andra noveller och texter inom temat, samt skriva en novell och arbeta med språket (gestaltningar, metaforer, ordkunskap, grammatik etc).

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

I boksamtal:

 • Du visar att du kan samtala och diskutera genom att delta i diskussioner och beskriva dina åsikter samt motivera dem.
 • Du visar att du kan lyssna på dina kamrater för att bidra till att samtalet fungerar.
 • Du visar att du kan föra ett samtal vidare genom att kommentera och fylla i det som kompisen har sagt samt genom att ställa följdfrågor.
 • Du visar att du kan vara en samtalsledare och leda en diskussion, fördela ordet och se till att alla kommer till tals och att diskussionen förs framåt.

Läsa Förföljaren/annan text:

 • När du skriver ( i din läslogg) och samtalar kring "Förföljaren", visar du förmågan att läsa, analysera och resonera kring bokens karaktärer, handling och budskap.
 • Du läser noveller och andra texter och visar att du förstår uppbyggnaden genom samtal och reflektioner.

 Skriva:

 • När du skriver en novell samt kortare person- och miljöbeskrivning visar du förmågan att skriva en berättande text med gestaltning med anpassning till textens typiska drag och uppbyggnad, samt anpassa din text efter språkliga normer som stor bokstav, skiljetecken samt att du kan variera din text med hjälp av adjektiv och substantiv. Du visar även att du kan hålla dig till rätt tempus på verben.

   

  Undervisning

   

  ·         Vi ser olika klipp och filmen "Flugornas herre" och tränar på att tolka och resonera kring budskap, samt diskuterar olika sorters rädslor och teman som demokrati/diktatur, civilkurage, ondska, grupptryck, empati etc.

  ·         Vi diskuterar innehållet i olika texter och klipp, samt "Förföljaren" och vi tränar på att dela med oss av våra åsikter, lyssna på våra kamrater, ställa följdfrågor och på att sammanfatta det viktiga i samtalet.

  ·         Vi läser Förföljaren. I samband med läsningen samtalar vi och skriver kring bokens handling, karaktärer och budskap. Vi samtalar även om berättartekniska begrepp, såsom parallellhandling, kronologisk uppbyggnad, tillbakablickar,  allvetande författare och iakttagande författare.

  ·         Vi pratar om Upplysningens och Romantikens idéer, samt tar upp några författare och läser utdrag från deras verk från den tiden.

  ·         Vi läser några typiska noveller för att lära oss om uppbyggnaden och hämta inspiration till den egna novellen. 

  ·         Vi tränar på att gestalta, använda bildspråk och skriva en egen novell.

  ·         Vi tränar på att ge respons och bearbeta texter mot större variation, tydlighet och korrekthet.

   

  ·         Utifrån behov tränar vi på skrivregler, såsom skiljetecken och regler för dialogskrivande

   

   

  Bedömning

  Din förmåga att samtala och framföra dina åsikter. (matris)

  Din förmåga att bidra till att samtalet fungerar genom att ställa frågor. (matris)

  Din förmåga att förbereda och genomföra en muntlig framställning med anpassning till syfte och sammanhang. (matris)

  Din förmåga att läsa och förstå, analysera och resonera kring bokens karaktärer, handling och budskap.(matris)

  Din förmåga att skriva en novell där du får med det som är typiskt för en sådan text vad gäller innehåll, språk och stil. Dessutom bedöms din förmåga att följa språkliga normer, såsom stor bokstav, skiljetecken samt regler för dialog. (matris)

  Din förmåga att ge respons och bearbeta din novell, utifrån respons. (matris)

Matriser

Sv
Läsförståelse

Läsförståelse

>
>
>
>
Förutspå vad som ska hända
Du kan berätta någon tanke om kommande händelser.
Du kan berätta något om vad du tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan.
Du kan berätta mer utförligt och förklara vad du tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan.
Du bygger dina slutsatser tydligt på tidigare kunskaper och erfarenheter och på sådant som du ser och förstår av texten.
Reda ut svåra ord och oklarheter.
Du antecknar vissa ord som du sedan slår upp.
Du kan gå tillbaka i texten, sakta läsa om och ta reda på svåra ord.
Du kan gå tillbaka i texten, läsa om, ta reda på svåra ord och använda ledtrådar i texten för att dra egna slutsatser.
Du klarar av att reda ut mycket svåra ord, komplicerade meningar och drar tydligt egna slutsatser.
Formulera och svara på frågor om vad som har hänt och vad som ska hända sedan.
Du kan skriva någon fråga på en ytligt nivå och någon fördjupad om bokens innehåll
Du formulerar frågor som till viss del fördjupar förståelsen av bokens innehåll.. Du kan svara på frågor kopplade till texten. Du gör försök till att förklara dina svar.
Du formulerar frågor som fördjupar förståelsen av bokens innehåll och som kräver att kopplingar kan dras eller samband kan synliggöras. Du kan svara på frågor kopplade till texten. Du kan förklara dina svar med tydlig koppling till texten.
Du kan på ett genomtänkt vis formulera frågor för att fördjupa, belysa, förklara, tydliggöra både helheten och olika delar av textens innehåll. Du kan förklara tydligt och personligt hur du har kommit fram till dina slutsatser.
Kunna sammanfatta vad man har läst.
Du kan återberätta med stöd från lärare eller andra elever vissa delar av bokens innehåll.
Du kan återberätta delar av innehållet med stöd från lärare eller andra elever.
Du kan återberätta innehållet. När du återberättar tydliggör du hur händelserna och innehållet hänger ihop.
Du kan återberätta självständigt, sammanhängande och levande viktiga och centrala delar av textens innehåll.
Se och resonera kring budskap
Du har svårt att se textens budskap utifrån din förståelse. Du beskriver någon tanke men denna stannar endast vid ett påstående. Du gör kopplingar till dina egna erfarenheter men kopplingarna är inte utifrån textens budskap.
Du kan tolka enkla budskap och koppla till något du själv har upplevt eller har kunskap om dvs. egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor. Du beskriver din tanke kring budskapet och resonerar genom att ge något exempel, visa på fördelar och nackdelar samt koppla till dina egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden på ett enkelt sätt.
Du kan tolka tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i texten. Du förklarar med exempel från texten. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar utvecklat genom att ge några exempel, problematisera och se texten ur olika perspektiv. Du kan också göra utvecklade kopplingar mellan texten och främst dina egna erfarenheter men också med din kunskap om omvärlden.
Du kan hitta budskap som är dolda. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar välutvecklat genom att ge flera träffande exempel och problematisera så att resonemanget fördjupas. Du kan göra både personliga och allmänna kopplingar mellan texten och omvärlden och andra texter.

Sv
Skriva novell

Nivå 1
Nivå 2
.
Nivå 3
Nivå 4
.
Innehåll
Din text följer inte "novellreceptet" och/eller saknar en röd tråd.
Din text är i huvudsak skriven utifrån "novellreceptet och har en röd tråd som är relativt lätt att följa
Din text är väl anpassad till "novellreceptet" och har en tydlig röd tråd som är lätt att följa. Novellen är inte endast kronlogiskt uppbyggd, utan innehåller t ex tillbakablickar
Din text är mycket väl anpassad till "novellreceptet" och har en tydlig röd tråd som är mycket lätt att följa. Novellen är mer avancerat uppbyggd med t ex parallellhandling, inre monolog och/eller tillbakablickar
Dialog
Texten innehåller ingen dialog.
Texten innehåller dialog som inte för berättelsen framåt.
Dialogen för berättelsen framåt.
Dialogen för berättelsen framåt, ger en bild av personernas karaktär, samt är trovärdiga.
Person- och miljöbeskrivning
Din text saknar beskrivning av personer och miljö.
Din text innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar
Språk
Din text har stora brister vad gäller stavning, skiljetecken och/eller verbens tempus. .
Din text är skriven med viss språklig variation och är i huvudsak anpassad till språkliga normer. Du är så gott som säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med relativt god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skrivreglerna
Kamratrespons
Du har ännu inte visat förmåga att ge respons på en kamrats text.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Bearbetning
Du har ännu inte visat förmåga att bearbeta din text utifrån respons.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett mycket väl fungerande sätt.

Sv
Muntlig presentation och Samtal

Presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
innehåll
Du nämner något om texten men sammanfattar mest.
Du gör en enkel sammanfattning av avsnittet. Du framför åsikter om innehållet utifrån frågorna du har förberett, med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du gör en utvecklad sammanfattning av avsnittet. Du framför åsikter om innehållet utifrån frågorna du har förberett, med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du gör en välutvecklad sammanfattning av avsnittet. Du framför åsikter om innehållet utifrån frågorna du har förberett, med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
Din text är till stora delar begriplig för lyssnarna. Din text är uppbyggd så att man i stort sätt kan ta till sig och förstå innehållet. Du strävar efter att titta upp och tala tydligt.
Din text är begriplig för lyssnarna eftersom texten är uppbyggd så att man tar till sig och förstår innehållet. Du visar viss an passning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Din text står på egna ben och kommunicerar väl med lyssnarna. Du visar relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera dina tankar på ett intresseväckande sätt eller engagerat sätt
Din text står på egna ben och kommunicerar mycket väl med lyssnaren. Du visar god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera det du vill säga på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Språk
Du använder inte alltid ett fungerande språk för mottagarna ex. du använder slang och svordomar
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för mottagarna ex. ordval
Du använder ett reltaivt väl fungerande språk för ämnet och mottagaren ex. ordval
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna tex. ordval.

Samtalet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala själv och samspela
Hur jag yttrar mig i samtalet
Du deltar sparsamt i samtal och behöver stöd.
Du deltar med frågor och argument i samtal. Du kopplar det du säger till ämnet och till vad någon annan har sagt. Du har enkla och till viss del underbyggda argument.
Du utvecklar innehållet i samtalet genom att t.ex. kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra och för på så sätt diskussionen framåt. Du har relativt väl underbyggda argument ex. med stöd i boken eller exempel.
Du är drivande och visar förmåga att engagera andra i samtal. Du vänder dig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt. Du utvecklar innehållet i sam-talet genom att sammanfatta, tolka, dra slut-satser och föreslå lösningar och bidrar till att diskussionen fördjupas eller breddas. Du har välutvecklade och väl underbyggda argument.
Lyssna – reflektera och samspela
Hur jag lyssnar på andra och kommunikation
Du visar att du lyssnar, reflekterar och samspelar – genom att till exempel nicka och ”hm:a”.
Du visar att du lyssnar; reflekterar och samspelar – genom att säga något, t.ex. ”Jag håller med”.
Du visar att du lyssnar; reflekterar och samspelar – genom att argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jäm-föra.
Du visar att du lyssnar, reflekterar och samspelar – genom att sammanfatta, tolka, säga något eget och dra egna slutsatser
Leda samtalet
Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt. Du gör ett försök till sammanfattning av diskussionen.
Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt. Du gör en rimlig sammanfattning av diskussionen.
Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt. Du gör en utvecklad sammanfattning av diskussionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: