Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogens djur

Skapad 2018-03-07 13:13 i Gamla Förskolan Lekhagen Vaxholm Stad
Puppan, 1-2-åringar 5 barn: Vi vill utforska och lära oss mer om svenska skogsdjur tillsammans.
Förskola
Vi vill utforska och lära oss mer om svenska skogsdjur tillsammans.

Innehåll

Varför?

Vi pedagoger önskar att leken med skogsdjur ökar och att barnen kan ta initiativ till lek med dem. Därför vill vi erbjuda material som kan göra barnen intresserade och vilja fortsätta utforska och leka. Roligt att lära sig mer om de olika skogsdjuren i Sverige.

Hur?

Vi introducerar appen Viltappen Krax där barnen får se bilder och lyssna på djurens olika läten.
Andrea skriver ut bilder på djuren som barnen kan titta på och jämför med de leksaksdjur som finns på avdelningen.
Andrea benämner de olika djuren på både svenska och portugisiska.

När?

När vi är inne på Puppan tillsammans och leker. Varje vecka om barnen är intresserade.

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vilket reflektionsunderlag använder vi?
Vi skriver i fyrspaltare eller veckoreflektion.

Hur ofta? Med vilken frekvens?

När vi ses på PUT, ca varannan vecka.

 

Vem ansvarar för dokumentationen?

Andrea och Annika

Utvärdering tillsammans med barnen:

Hur går vi tillväga?
Förslag: 'Revisit' - gå tillbaka till inläggen på lärloggar och bloggar i Unikum och titta på bilder och läs texter på/om vad ni gjort.

Hur dokumenterar vi utvärderingen?

I utvärderingsmallen

 

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: