Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skalman Halmstad som hemstad

Skapad 2018-03-08 08:29 i Lineheds förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
På Lineheds förskola har vi ett gemensamt tema som är Halmstad som hemstad. Vi kommer med hjälp av sagan Bockarna Bruse att utforska Halmstad på olika sätt.

Innehåll

Varför?

På Lineheds förskola togs beslutet att vi skulle arbeta med det gemensamma projektet "Halmstad som hemstad".

Utifrån det valda temat och barnens intressen så valde vi att gå in i vårt projekt bland annat med igelkotten genom ”kottepromenaden” och sagan ”Bockarna Bruse”.

Valet av temat baserades på att ge barnen nya utmaningar i deras sätt att upptäcka och utforska vår närmiljö och allas lika värde. Vi vill utmana barnen att ta till sig nya ord och begrepp lära känna sin hemstad och vad Halmstad är.

Vi vill att barnen får en förståelse för vad Halmstad är och uppleva att de är en viktig del av staden. De ska även få en upplevelse och kunskap om stadens möjligheter.

Utvecklingsområden

Utveckla IKT verktyg i lek, vardagliga situationer och tematiskt arbete i förskolans verksamhet. Barnen gör sina egna dokumentationer genom att använda lärplattan.

Utveckla att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa kvaliteten i förskolan. Samtliga pedagoger ska ansvara för sitt individuella- och arbetslagets utveckling kring ett systematiskt kvalitetsarbete.

Utveckla vårt arbetssätt där barnen ges möjlighet till flera olika språk att kommunicera med hjälp av olika verktyg, så som tecken, takk, bildstöd men också till exempel skapande, drama, sång och musik.

Utveckla samarbetet på enheten då pedagoger och barn kan lära av varandra och tillsammans.

 

Syfte/Mål

Vårt projekt har som mål att bl.a. ta reda på vad Halmstad är,

 

   Hur bor vi?
•   Var bor vi?
•   Vad finns nära där du bor?
•   Vad tycker du om att göra när du inte är på förskolan? Inne? Ute?
•   Vad tycker du om att göra när du är på förskolan? Inne ,ute?
•   Hur kommer du till förskolan? (koppla till Hållbar utveckling)

För barnen

 • Ge barnen möjligheter till att få ord och bild på vår hemstad Halmstad (sammanhang)
 • Hur är en kompis ,samt samtala om värdegrund där det ska belysas att alla har rätt till sin egen åsikt och att alla har rätt att höras
 • Ge barnen möjlighet att utveckla förmågan att reflektera över våra olikheter/likheter
 • Ge barnen möjlighet att samtala om lärsituationer, aktivt delta, ställa frågor, kommentera samt ta del av andras uppfattningar. Berättande, drama, musik, ramsor, sagor.

För pedagogerna

 • Stanna upp och lyssna in barnen, ge dem tid och mer inflytande i projektet. Vilka ställen i Halmstad är barnen intresserade av? Vad är viktigt för dem? Pedagogerna ska vara beredda på att projektet kan ta en annan väg än den som pedagogerna planerat.

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Planera och genomföra

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • det kompetenta barnet: vi har material tillgängligt och arrangerar aktiviteter utifrån barnens intressen och önskemål. I aktiviteter och miljöer utmanar vi barnen att våga, vilja och kunna.  
 • barns inflytande: vi tar vara på barnens önskemål och funderingar och frågor. Aktivitetstavlan där barnen kan välja olika aktiviteter för dagen har introducerats. Barnen ska vara med och dokumentera och reflektera i projektet.
 • vårdnadshavares involvering:  bland annat genom enkät om barnens möte med böcker i hemmet, tankekarta om vad Halmstad betyder för dem och deras familj.
 • kreativitet och de hundra språken: vi använder många olika uttrycksformer i arbetet i vårt projekt till exempel drama, sång, musik, skapande, bygg och konstruktion
 • att lära tillsammans och av varandra: vi uppmanar dem att söka hjälp hos kompisen för att se och lära av varandra. Vi delar upp oss i mindre grupper under dagen.
 • nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter: vi arrangerar lärmiljöer och aktiviteter som intresserar och lockar barnen att utforska på många olika sätt.
 • introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm: upprepning av aktiviteter för att alla barn ska lära känna material och känna trygghet i verksamheten.
 • för barnen att ställa hypoteser: vi ger barnen tid att fundera och reflektera, både enskilt och i mindre grupp, där barnen får möjlighet att samtala och lyssna på kompisarna och varandras perspektiv.

Uppföljning, utvärdering och utveckling (görs i maj)

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. (Vi kan välja några eller flera av målen för utvärdering).

Vad ska dokumenteras?

Hur ska dokumentationen göras?

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?

Vem/vilka genomför dokumentationen?

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: