Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och världen - Biologi- Djurgrupper

Skapad 2018-03-08 10:45 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Pedagogisk planering inom arbetsområdet djur - stor variation både inom och mellan olika djurgrupper.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Det finns betydligt fler djurarter än växtarter. Många djur lever där växter saknas, t.ex. på djupa och mörka havsbottnar. Andra rör sig skickligt i luften.

Innehåll

Syfte med detta arbetsområde

Att få en övergripande bild av hur djurriket är uppbyggt.
Känna till vad alla djur har gemensamt.
Veta hur djuren delas in i olika grupper och vad som är utmärkande för gruppen.
Känna till olika djurarter och vilken större grupp de tillhör. Vi utgår från Nordens djur.

Centralt innehåll

Konkretisering av målen

Du ska  kunna:

 • Beskriva hur olika sorters djur är byggda och hur de lever.
 • Känna igen ett urval av arter och kunna sortera dem i grupper.
 • Ge exempel på djurs anpassningar till sin omgivning och till klimatet.
 • Ge exempel på hur djur och människor påverkar varandra.

 

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att arbeta med följande djurgrupper:

 • Svampar & nässeldjur
 • Blötdjur & tagghudingar
 • Maskar
 • Kräftdjur, spindeldjur & mångfotingar
 • Insekter
 • Fiskar
 • Groddjur & kräldjur
 • Fåglar
 • Däggdjur

Det du kommer få ta reda på är:

 • Kännetecken, Egenskaper
 • Utseende
 • Indelning i undergrupper
 • Levnadssätt (hur de lever, föda mm)
 • Förekomst (var de finns)
 • Förökningssätt
 • Andning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskrav i biologi åk 4-6

Muntligt och skriftligt

Långsiktiga mål - Förmågor
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ämnet.
Du samtalar om enkla frågor på ett sätt som: till viss del för diskussionen framåt.
Du samtalar om enkla frågor på ett sätt som: för diskussionen framåt.
Du samtalar om enkla frågor på ett sätt som: för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Du skapar: enkla texter.
Du skapar: utvecklade texter.
Du skapar: välutvecklade texter.
Du har ett: visst kritiskt tänkande kring egna resultat, andras argument och olika informationskällor.
Du har ett: relativt gott kritiskt tänkande kring egna resultat, andras argument och olika informationskällor
Du har ett: gott kritiskt tänkande kring egna resultat, andras argument och olika informationskällor

Laborationer och undersökningar

Långsiktiga mål - Förmågor
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Genomföra systematiska undersökningar i ämnet
Du genomför undersökningar utifrån en planering och bidrar till att formulera förslag till enkla frågeställningar och förbättringar
Du genomför undersökningar utifrån en planering och formulerar förslag till enkla frågeställningar och förbättringar
Du genomför undersökningar utifrån en planering och formulerar enkla frågeställningar och förbättringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du gör enkla dokumentationer.
Du gör utvecklade dokumentationer.
Du gör välutvecklade dokumentationer.
Använda begrepp, modeller och teorier inom ämnet för att beskriva och förklara samband.
Du har grundläggande kunskaper om samband inom ämnet. Du visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av ämnets begrepp
Du har goda kunskaper inom ämnet. Du visar det genom att förklara och visa på enkla samband, med relativt god användning av ämnets begrepp
Du har mycket goda kunskaper inom ämnet. Du visar det genom att förklara och visa på enkla samband och något gemensamt drag, med god användning av ämnets begrepp

Bi
Kunskapskrav i biologi åk 7-9

Granska, kommunicera och ta ställning till information

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör: hälsa, naturbruk, ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar som är…......... ... samt beskriver också tänkbara konsekvenser
….enkla..
...utvecklade..
...välutvecklade..
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som…
…till viss del för diskussionerna framåt.
…för diskussionerna framåt.
…för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Resonemangen är …
…enkla och till viss del underbyggda
…utvecklade och relativt väl underbyggda
…välutvecklade och väl underbyggda
Eleven kan använda informationen i diskussioner på ett…
…i huvudsak fungerande sätt.
… fungerande sätt.
…välutvecklade och väl underbyggda
Eleven kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar. Texterna och framställningarna är ….
…enkla och med viss anpassning till syfte och målgrupp
…utvecklade och med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
…välutvecklade och med god anpassning till syfte och målgrupp

Biologins metoder och arbetssätt

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även ... enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
… bidra till att formulera ...
… formulera dessa som efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt från.
…formulera dessa.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och…
…huvudsak fungerande sätt.
…ändamålsenligt sätt.
…ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då …
…enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven för resonemang kring resultatens rimlighet. Resonemangen är….
enkla
utvecklade
välutvecklade och i relation till möjliga felkällor
och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dokumentationerna är …
…enkla
…utvecklade
…välutvecklade

Biologi i natur och samhälle

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer.
enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Dessutom för eleven resonemang kring hur människan påverkar naturen.
…enkla och till viss del underbyggda och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling.
…utvecklade och relativt väl underbyggda och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling.
…välutvecklade och väl underbyggda och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling.
När det gäller några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor kan eleven….
…beskriva och ge exempel på några.
…förklara och visa på samband mellan några.
…förklara och generalisera kring några.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: