Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text "I fablernas värld"

Skapad 2018-03-08 13:27 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Planering av arbete med berättande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Nästa texttyp vi ska arbeta med är Berättande text. Vi ska fokusera på den typ av berättande text som heter fabel. Vi kommer att lära oss hur fabler är uppbyggda, hur man skriver dialog och vad man ska tänka på när man planerar en fabel. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin fabel.

Innehåll

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Veta vad de texttypiska dragen för en fabel är.
 • Veta vad sensmoral betyder.
 • Kunna några vanliga talesätt med djur, t.ex. flitig som en myra.
 • Veta vilka skrivregler som gäller när man skriver dialog.
 • Veta vad verb är och att de böjs i olika tidsformer.
 • Kunna skriva med struktur och styckeindelning en fabel.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om fabelns struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi ska arbeta med vår Zick-Zackövningsbok där vi får tillfälle att öva på att skriva dialog.

Vi kommer titta på film och lyssna på olika fabler.

I slutet av området ska vi skriva varsin egen text.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Baskunskaper, texten

Texten

Här bedömer både du och jag din text. När det står ett E har du klickat och när det står ett L har jag klickat. /Hanna
Innehåll
Min fabel handlar om djur.
Struktur
Händelserna i fabeln är skrivna i tidsordning.
Jag har delat in texten i stycken.
Tempus
(tidsform av verben)
Jag använder preteritum i hela texten.
Ordval
Jag använder ord som jag vet vad de betyder och jag använder dem på rätt sätt, i rätt form.
Språk
Jag använder stor bokstav och punkt korrekt.
Jag har använt talstreck, kolon och andra skiljetecken på rätt sätt när jag har skrivit dialog.
Jag skriver alla meningar med rätt ordföljd.
I stort sett alla ord i min text är rättstavade.
Handstil
Min handstil är lätt att läsa.

Sv SvA
Berättande text - Zick Zack

Nivå 1
Börjar
Nivå 2
Utvecklar
Nivå 3
Befäster och utvidgar
SYFTE
Du förstår varför berättelser skrivs och att de kan se olika ut.
Du förstår att berättelser skrivs för att underhålla, undervisa, informera o.s.v. och samtidigt ger läsaren möjlighet att använda sin fantasi.
Du förstår att berättelser skrivs med olika syften och att läsaren tolkar berättelser på olika sätt. Kan och vågar på egen hand variera texten utifrån syfte och målgrupp.
INNEHÅLL
Texten är begriplig och innehåller enkel handling med en tydlig "röd tråd".
Texten har ett relativt tydligt innehåll med utvecklad handling och "röd tråd".
Texten har ett tydligt och för målgruppen intressant innehåll, med en väl utvecklad handling och tydlig "röd tråd".
STRUKTUR
Har en huvudsak fungerande struktur. Introducerar personer och miljöer och fokuserar sedan på en rad händelser med ett enkelt slut.
Har en relativt väl fungerande struktur. Orienterar läsaren genom att berätta detaljer för att stegra berättelsens utveckling. Problem introduceras och löses på ett tillfredsställande sätt.
Har en väl fungerande struktur. Väljer att använda, manipulera eller lämna konventionell struktur för att skapa spänning.
Inledning
Gör en enkel miljöbeskrivning. Har med information om tid, plats och personer utan närmare beskrivning.
Beskriver tid, plats och personer med detaljer för att ge berättelsen ett sammanhang.
Försöker sig på nyskapande berättelsedrag. Ger tillräckligt med detaljer för att etablera samband mellan miljö, huvud- och bipersoner.
Komplikation
Har med en komplikation. Kopierar eller använder komplikationer från välkända berättelser.
Skapar en tydlig berättelsekurva och har med fler än en komplikation.
Utvecklar berättelsekurvan som är sammanhängande. Utvecklar och löser varje komplikation i olika avsnitt. Försöker manipulera läsaren genom att ge noggrann information vid olika tillfällen.
Avslutning
Försöker skriva en avslutning. Använder vanliga teman, t.ex. det goda besegrar det onda.
Försöker sammanfatta med avsikt att föra berättelsen mot en upplösning. Visar på samspel och konflikter mellan karaktärer.
Binder tydligt ihop de olika delarna med avsikt att föra berättelsen mot en upplösning. Visar på samspel och konflikter mellan karaktärerna och löser någon av komplikationerna.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder några av de språkliga drag som är typiska för berättande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för berättande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för berättande text.
Ordval och avslutning
Ordvalet är vardagligt och meningsbyggnaden i huvudsak korrekt.
Ordvalet är varierat och meningsbyggnaden varieras med avsikt att skapa spänning och tempoväxling. Börjar använda adjektiv, adverb och beskrivande verb.
Ordvalet är varierat och meningsbyggnaden varieras med avsikt att skapa spänning och tempoväxling.Använder adjektiv, adverb och beskrivande verb. Använder bisatser inledda med preposition eller adverb för att utveckla texten.
Första/tredje person
Skriver konstant i första eller tredje person.
Anpassar perspektivet på ett i stort sett korrekt sätt.
Anpassar perspektivet på ett för sammanhanget korrekt sätt.
Direkt/indirekt tal
Använder sällan direkt tal.
Återger tal ibland. Använder riktig interpunktion.
Använder dialoger på ett för sammanhanget korrekt sätt.
Tempus
Har svårigheter att hålla ett och samma tempus.
Håller sig i viss mån till ett och samma tempus.
Använder korrekt tempus.
Sambandsord
Använder några få och enkla sambandsord som t.ex. "och, sen".
Använder vanliga sambandsord som t.ex. "för att, därför, så att".
Använder mera komplexa sambandsord som t.ex. "även om, å andra sidan".
Berättarteknik
Texten innehåller några få gestaltande beskrivningar och berättartekniska grepp.
Texten innehåller gestaltande beskrivningar av olika slag, och berättartekniska grepp för att skapa spänning och väcka intresse.
Texten innehåller gestaltande beskrivningar av olika slag, och berättartekniska grepp för att skapa spänning och väcka intresse.Börjar använda liknelser och metaforer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: