Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Hi1a1,RL

Skapad 2018-03-08 14:56 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Historia
Pedagogisk planering Hi1a1

Innehåll

Centralt innehåll i kursen:

 

  • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
  • Tolkning och användning av olika slags källmaterial.
  • Hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden.  

 

Arbetsområden läsår 2017-18

Introduktion av kursen, hur läser man historisk fakta? Vad är historia?

1 Källkritik

2 Forntiden

3 Antiken och Rom

4 Medeltiden och renässansen/tidigmoderna tiden -grupparbete

5 Upplysning och revolutioner – moderna tiden -fördjupning med källkritik

6 1800-tal -ideologiernas(politiska) framväxt

7 1900talets historia via fördjupning av Jugoslaviens historia från 1389 - 2017, källkritik och historiebruk

8 Historiebruk.

 

 

Uppgifter

  • Matris Antik/Rom

Matriser

His
Historia 1a1 - HISHIS01a1

Förmåga

Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv Förmåga att granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder (Redogöra för historiska fakta)
E
C
A
arbetsområde
vecka
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.
1-7

Förmåga

Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv (Redogöra för historiska sammanhang)
E
C
A
arbetsområde
vecka
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
1-7

Förmåga

Kunskaper om personers betydelser för skeenden och händelser
E
C
A
arbetsområde
vecka
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
4,5,7

Förmåga

Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden
E
C
A
arbetsområde
vecka
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
5,7

Förmåga

Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden
E
C
A
arbetsområde
vecka
Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
5-7

Förmåga

Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer
E
C
A
arbetsområde
vecka
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans.
Eleven kan med viss säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans.
Eleven kan med säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans.
1,2,4-7

Förmåga

Värdera källor utifrån källkritiska metoder
E
C
A
arbetsområde
vecka
I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
I värderingen utgår eleven från olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet och värderar dessa med enkla omdömen.
I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
1,2,5,7

Förmåga

Förmåga att undersöka, förklara användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder ( Redogöra för historiebruk)
E
C
A
arbetsområde
vecka
Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika.
Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika.
7

Förmåga

Förmåga att värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder (Värdera historiebruk)
E
C
A
arbetsområde
vecka
Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
7
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: