Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompis projekt

Skapad 2018-03-09 12:40 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Ett trygghetstema som ledde in på att skapa en bok.
Förskola

Innehåll

Var är vi?

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet?

Då nya barn har börjat på avdelningen och vi känner att barngruppen inte är helt trygga med varandra vill vi skapa relationer barnen emellan. 

 

 

Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet? Vad vill vi att barnen ska upptäcka/utveckla? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

 

- Läroplans målen som är kopplade till detta dokument finns längst ner. 

Vi påbörjar vårterminen med tema kompisar och kommer ta upp olika känslor samt hur man är en bra kompis, i syfte att skapa en trygg miljö med bra kompis relationer samt för att uppmuntra barnen till att samtala och upptäcka olika känslor som kan uppstå och kunna leva sig in i hur någon annan kan känna sig. 

 

Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta med böcker som utgångspunkt för temat, vi väljer då ut böcker som tar upp temat kompisar, hur man är en bra kompis samt känslor. 

 • Läser böcker med tema kompisar, känslor. Som vi läser tillsammans och samtalar runt.
 • Skapande utifrån boken vi läst.
 • Samtalar om olika känslor, hur de kan kännas, hur känslorna ser ut, när man kan känna vilken känsla. 
 • Samtal om hur man är en bra kompis, hur man kan hjälpa sina vänner, vad man kan göra om någon är utanför eller blir ledsen. 
 • Spela upp olika drama situationer för barnen  som de sedan får hjälpa till att lösa och själva testa att spela upp. 
 • Kroppspråk 
 • Allas unikhet 

 

Boken "Förlåt"

Vi börjar att arbeta med boken "Förlåt". Vi läser boken tillsammans och projicerar den på kuben samt samtala runt hur man kan vara en bra kompis och hur man kan säga och göra förlåt. Barnen får rita gemensamma kompis teckningar utifrån det som händer i boken. 

 

Boken "Liten"

Boken tar upp hur det kan vara när man är liten och alla hemma är arga. Hur man kan känna sig ensam och rädd.  Boken tar även upp olika känslor som glad, ledsen och arg. Vi samtalar om de olika känslorna som boken tar upp. Vi spelar upp drama situationer utifrån Bamse situationskort som kopplas ihop med temat som boken tar upp (ensam). Barnen får själva spela upp situationerna och testa hur man kan göra annorlunda så det blir så bra som möjligt för alla.

Vi låter barnen måla "liten" med den känslan de vill (glad, arg, ledsen osv.) Sedan får de måla känslor med vattenfärger. Hur ser känslan glad ut? Hur kan man måla känslan arg? osv. Vi samtalar om "glada" färger.  

Vi Dansar boken "liten" och barnen får dansa de olika känslorna i boken till instrumental musik.

Barnen får måla till olika låtar (glada, ledsna mm..)  

 

Skapa "Min egen känslobok"

Utifrån läslyftet som vi arbetat med under våra APT träffar har vi kommit fram till att vi ska låta barnen göra sina egna känsloböcker som kommer att vara som en faktabok där barnens egna tankar, teckningar och idéer kommer fram. Barnen får vara med att skapa sina egna böcker utifrån det vi samtalar om vi tillfällena då vi arbetar med kompistemat/känslotemat. Vi vill uppmuntra barnen att reflektera över sina känslor och kunna känna igen och sätta ord på hur man känner sig, samt kunna få en förståelse för vad andra kan känna. 

Vi samtalar om olika känslor som vi tidigare pratat om utifrån tidigare tillfällen. Vi frågar barnen när man kan känna dessa känslor och hur känslan känns i kroppen. Barnen får välja om de vill bli fotograferade då de visar en valfri känsla, dessa bilder kommer sedan att bli en del av deras bok där de får berätta om känslan. 

Vi samtalar om kroppsspråk och hur man kan visa vad man känner eller vill säger genom att enbart genom att använda sin kropp. 

Barnen får göra självporträtt genom att observera hur de själva ser ut i en spegel. De får blanda till egen färg för att få till en färg de tycker överensstämmer med sin hudfärg,  hårfärg och ögonfärg. Detta i syfte att barnen ska kunna reflektera över hur de ser ut och att alla har sina unika utseenden samt få en förståelse för de uttryck ansiktet har. 

 

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor: Hur blev det gentemot de nationella målen, de genomförda insatserna och de förväntade effekterna? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i? Hur tar vi processen vidare?

 

Boken "Förlåt"

Boken födde ett intresse för temat

 

Boken "Liten"

Skapade en djupare förståelse för olika känslor genom att vi gått igenom känslorna på olika sätt så som dans, musik, bok, bilder mm. 

 

"Min egen känslobok"

När vi berättade att barnen skulle få göra en egen känslobok, blev de mer motiverade att arbeta med det innehåll som skulle vara med i deras bok.

 

Självporträtten: När de hängt på väggen i hallen har vi uppmärksammat hur barnen samtalat kring sin porträtt, de har upptäckt saker de kan ha missat (ex. "jag glömde göra en näsa" "jag har inte gjort några ögonbryn"). De har pratat om hur de ser ut olikheter och likheter, vem som är vem mm. 

 

Vad kunde vi gjort annorlunda?

Kunde som pedagog ha en starkare återkoppling till böckerna och påminna barnen om vad vi samtalat om, vid olika tillfällen. 

Varit svårt att hålla en röd tråd då vi arbetat med olika saker olika dagar i veckan. 

 

Vad tar vi med oss? 

Vi tycker att skapande av böcker var ett bra sätt att arbeta på, vilket vi skulle kunna ta vidare in i andra teman och projekt. 

Att skapa böcker enskilt och gemensamt i olika teman. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: