Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering i Persiska Ämnesområde: Läsning/Läsförståelse åk 4-6/2018

Skapad 2018-03-10 22:47 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Under vårterminen kommer ni att jobba mer med persiska språket genom att lyssna, tala, läsa och skriva mera och lär vi oss mer om hemlandet Iran.

Innehåll

 

Strävansmål:

undervisning skall sträva efter att eleven:

·       utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse

·       utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera

·       får möjlighet att förstå svensk skönlitteratur och även lär känna skönlitteratur från andra delar av världen

·       får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige ocandra delar av världen

·       stimuleras till eget sökande efter meningsfull läsning

·       utvecklar en språklig säkerhet i skrift

·       utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter

·       utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag

·       utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang

 

Konkretiserade mål:

 detta ska du lära dig

·       läsa på egen hand och av eget intresse

·       aktiv delta i samtal kring det lästa

·       kunna skriva om bok/böcker du läst och reflektera kring innehåll

·       se likheter och skillnader på böcker skrivna av författare från olika länder och olika tider

·       ha förmåga att använda ordlista

·       kunna läsa en text och förstå innehållet

 

Undervisningens innehåll:

 saker som vi ska göra i undervisningen för att du ska kunna nå strävansmålen

Du kommer att få arbeta med övningar som tränar alfabetisk ordning. Du kommer också att få träna praktiskt på att använda ordlista. Vi kommer att arbeta med läsförståelsematerial och bearbeta texter kopplade till andra skolämnen

 

·       läsa minst 1 bok/termin vid schemalagd

·       högläsning av lärare

·       läsa (ev. del av) bok/böcker av persiska författare enskilt

·       göra uppgifter till uppgifter du läst både skriftligt och muntligt

·       skriva och berätta om texter du läst

·       muntligt berätta om boken/texter du läst

 

 

 

Du visar att/vad de lärt dig genom att

·       delta i samtal kring texter du/vi läst

·       läsa de böcker du förväntas enskilt

·       lämna in de uppgifter du förväntas svara på kring litteratur

·       berätta om bok/texter du har läst

·       genom att läsa en eller flera texter, ta reda på ords betydelser och svarar på frågor kring innehållet

 

Vi bedömer din

·       förmåga att uttrycka tankar, och reflektera, kring lästa texter bl. a. din förmåga att kunna jämföra texter från författare skrivna i olika tider och i olika länder

·       förmåga att självständigt välja och läsa böcker

·       din förmåga att använda dig av dina kunskaper genom att hitta litteratur som passar dig

·       din förmåga att hitta i ordlistan

·       din förmåga att läsa okänd text och redogöra för innehållet.

Matriser

Ml
pedagogisk planering i Persiska Ämnesområde: Läsning/Läsförståelse åk 4-6/2018

Matris i slutet av åk 6

Jag bedömer din • förmåga att uttrycka tankar, och reflektera, kring lästa texter bl. a. din förmåga att kunna jämföra texter från författare skrivna i olika tider och i olika länder • förmåga att självständigt välja och läsa böcker • din förmåga att använda dig av dina kunskaper genom att hitta litteratur som passar dig • din förmåga att hitta i ordlistan • din förmåga att läsa okänd text och redogöra för innehållet.
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Tala och samtala
Du har ett fungerande ord och begreppsförråd. Du ställer frågor och framför egna åsikter på ett enkelt sätt. Du resonerar kring några likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska med lärarens stöd.
Du har ett större ord och begreppsförråd. Du ställer frågor och framför egna åsikter relativt väl. Du gör korta muntliga presentationer. Du resonerar kring flera likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska med lärarens stöd.
Du har ett effektivt ord och begreppsförråd. Du ställer frågor och framför egna åsikter mycket väl. Du gör muntliga presentationer för olika mottagare. Du resonerar själv kring likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska.
Språkbruk
Du använder dig av ord för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Du använder dig av enkla synonymer och motsatser.
Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för att leta upp mer avancerade synonymer och motsatser.
kultur och samhälle
Du har kunskap om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför dessa med svenska seder, bruk och traditioner. Du kan grundläggande geografiska fakta om områden där modersmålet talas.
Du har kunskap om skolgång och kulturella uttrycks former inom bildkonst, musik och arkitektur i områden där modersmålet talas och jämför med skolgång i Sverige
Du har kunskap om aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas och kan göra jämförelser med liknade frågor i Sverige. Du känner till några historiska händelser från områden där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: