Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text - Nyheter åk 5

Skapad 2018-03-11 10:46 i Elinebergsskolan Helsingborg
Skriva nyhetsartikel, åk 5 (återberättande text). Vi studerar hur en tidningsartikel är uppbyggd, vilka språkliga drag som utmärker en artikel, om fakta/åsikt och partisk/opartisk artikel, elevbedömning av skrivna nyhetstexter och skriva en egen nyhetsartikel. Arbetet sker under några veckor. Vi arbetar gemensamt, i mindre grupp och enskilt.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska lära dig hur en tidningsartikel är uppbyggd, vilka typiska språkliga drag den har och skriva en egen tidningsartikel. Du ska också få berätta om en nyhet muntligt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I detta arbetsområde ska du träna på att kommunicera och formulera dig i skrift, utifrån hur en tidningsartikel är skriven. Du ska träna på hur språket används i en tidningsartikel. Du ska lära dig hur en artikel är uppbyggd utifrån layout och språkliga drag, för att sedan skriva en egen nyhetsartikel.

Du ska också återberätta en nyhet från en tidning (i pappersform eller på nätet) som du redogör för muntligt. 

Så här kommer vi att arbeta:

 • enskilt och i grupp
 • genomgångar
 • läsa tidningsartiklar
 • övningsuppgifter i Zick-Zack Skrivrummet med layout, språkliga drag som används i tidningsartiklar som verb i preteritum, beskrivande verb, direkt- och indirekt tal, skillnad på fakta och åsikt.
 • skriva en egen nyhetsartikel, arbetet sker enligt skrivprocessens olika steg: 1. planera texten 2. skriva utkast 3. bearbeta texten  4. Få och ge kamratrespons  5. Bearbeta texten ytterligare  6. Göra lay-out + bild och bildtext. 
 • ge och få respons av en klasskamrat.
 • repetera strategier för muntligt framförande
 • ta ut stödord

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Sv; skriva nyhetsartikel, vt-19 åk 5

Jag behöver träna mer
Jag är nästan helt säker
Jag är säker
Innehåll
Rubrik Min förmåga att göra en passande rubrik. Lockar rubriken till läsning? Stämmer den med innehållet? Innehåller rubriken någon form av ordlek (t ex rim, alliteration, ordspråk) Ingressen Sammanfattar den artikeln? Svarar den på frågorna vem, var, när och hur? Brödtexten Min förmåga att förklara och beskriva nyheten mer fördjupat och förklarande. Finns det detaljer om händelsen? Kommentarer från inblandade personer (tal)? Fakta? Åsikter?
Bilden, bildtexten och lay-out
Finns det en bild? Passar den till innehållet? Passar bildtexten till bilden? Får man veta vem som tagit bilden/fotot? Lay-out Hur har du "satt" bild, rubrik och ingress? Liknar lay-outen en tidningslay-out?
Skrivregler
Direkt tal och indirekt tal Hur säker känner jag mig att skriva direkt tal i en text? Indirekt tal? Verbform preteritum Hur säker är jag på att skriva verb i preteritum? (dåtid) Varierade meningar Hur säker är jag på att variera ord och meningar i texten? Varierar jag meningarnas längd, långa-korta meningar? Stavning Hur säker känner jag mig när jag stavar vanligt förekommande ord? Hur säker känner jag mig när jag ska stava "svårare" ord, t ex ljudstridig stavning vokalljud t ex o-å, e-ä Stor bokstav Har jag alltid stor bokstav i början av mening och vid namn? Skiljetecken Skriver jag ut skiljetecken i slutet av mening? . ? !
Tala
Du kan förbereda och genomföra en muntlig presentation av en nyhetsartikel. Klarar jag att titta upp, tala tydligt och visa engagemang? Har jag inledning, huvuddel och avslutning?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: