Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - planering för 7D, 7E och 7F v. 11-16 vt. 2018

Skapad 2018-03-11 14:49 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Under vecka 11-16 arbetar vi med temat Irland i läroboken Gleerups engelska 7 . Vi läser texter i Gleerups om Irland och ser Youtube-videor som knyter an till innehållet. Vi arbetar med grammatik och ordkunskap. Avsnittet avslutas med ett fördjupningsarbete om Irland.

Innehåll

Unit 9 - Ireland

Planeringen gäller i 7D, 7E och 7F vt 2018.

Läxdagar

7F: Läxa till tisdagar

7D: Läxa till torsdagar

7E: Läxa till fredag i vecka 12 och till torsdag i vecka 13.

 

Läromedel

Gleerups Engelska 7

 

Prov och utvärdering

Lektionsarbete (muntligt och skriftligt) och läxförhör kommer att vara betygsgrundande. Momentet Ireland kommer att avslutas med ett fördjupningsarbete om Irland. Eleverna arbetar två och två och både den text eleverna skriver och den muntliga presentationen kommer att bedömas.

 

Lektionsplanering och läxor

 

 

Week 11

 

Introduction

Switch!

Do the quiz about Ireland – work in pairs.

You can use the Internet to search for the answers

Create a document in the English folder and name it:  Your names "Ireland Quiz”

We´ll correct the quiz together.

 

A letter to America

Switch

Read the text in Gleerups engelska 7 ID: a934 ”A letter to America!”

Study the words in the word list.

Do exercise 2 in pairs ID: a686

Do exercise 1 individually ID: a 686

We listen to exercise 4 together ID: a686

Exit ticket!

 

Homework for week 12 (7F Tuesday, 7D Thursday, 7E Friday)

Read Gleerups engelska 7 ID: a934 ”A letter to America”.

Study the homework words in the word list. Highlight or underline the words where they appear in the text.

Practice at https://quizlet.com/_4kslg8

Learn the irregular verbs hear to learn. See Gleerups engelska 7 ID: a849.

 

 

Week 12

 

4th May is Fairy Day

 

Switch

Read the text in Gleerups ID: a339 "4th May is Fairy Day"

Work in pairs. Read and translate the text.

Do exercises 1, 3 and 5: Gleerups Engelska 7 ID: a824

Extra: Create your own fairy

Make a drawing of your fairy, write characteristics below the drawing or next to it.

Exit ticket!

 

Homework for week 13 (7F Tuesday, 7D Thursday, 7E Thursday):

Read the text 4th May is Fairy Day ID:a339

Study the homework words in the word list. Highlight or underline the words where they appear in the text.

Practice the words at: https://quizlet.com/_4ksr62

Learn the irregular verbs leave to put. See Gleerups Engelska 7 ID: a849

 

 

Week 13

 

Sunday Bloody Sunday

Switch!

The story behind the actual song!

Listen together to the song!

Fill in the gaps!

Turn the page and do the reading comprehension. 

Exit ticket!

 

Grammar work

Do-omskrivning ID:a246

Fråga och svara med do, does, did ID: a427

Adjektiv ID: a379

Träna oregelbundna verb ID: a621

 

Extra:

-Read the article "The princess and the beggar"

Write your own short version of the story

Create a document in the "turn-in-folder" and write it there.

Use font: Times new Roman

Letter size 12 or 14

Space: 1,5"

 

-Easter in English speaking countries (Ask your teacher for hand-outs!)

 

 

Week 14

Easter Holiday

 

 

Week 15

Project work Ireland

 

 

Week 16

Oral presentations

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: