Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation tema bygg/konstruktion/teknik

Skapad 2018-03-12 08:57 i Dalhems förskola Helsingborg
Teknik & kommunikation
Förskola
I förskolans läroplan står det så här: ”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk-och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet. Allt hänger samman och bildar en röd tråd.

Innehåll

 1. Bakgrund, barns intresse och nyfikenhet:

Vi har sett att barnen har varit intresserade av att bygga på olika sätt, duplo, magnetbrickor, byggklossar etc. De har visat ett stort intresse när vi använder iPad och olika appar. Vi har sjungit sånger med rörelser, utforskat Bee-bot och använt bilder och projicerat upp med projektorn. 

Planering/undervisning:

Lek
Det är genom leken barn skapar mening i och förståelse för sin omvärld och får möjlighet att bearbeta vardagliga händelser. Det är därför viktigt att vi erbjuder barnen tillfällen då de kan fördjupa sig i frilek (ostörd) på sina egna villkor och utifrån sina erfarenheter. Vi pedagoger ska finnas tillhands så vi kan stödja barnen och utmana dem att komma vidare i sin lek- och utveckling när det behövs. Vi ska vara medforskande pedagoger och inspirationskällor till barnen.

Språk
Med hjälp av olika estetiska uttrycksformer som tex sagor, rim, ramsor, drama och sång kan barnen utveckla sitt språk. God språkförståelse och kommunikation med andra barn och vuxna är fundament för språkutvecklingen och lärandet. I den ostörda leken likväl som i de planerade aktiviteterna, får barnen stöd i att utveckla språket, identiteten och de sociala koderna, i både mindre och större grupper tillsammans med pedagogerna ges tillfällen till välförsett och varierande tillgång av material och uttrycksformer.

Skapande
Barnen får möjlighet att komma i kontakt med olika material och uttryckssätt. Genom skapande- och estetiska uttrycksformer utvecklar barnet kreativitet och fantasi, självförtroende och självkänsla.

Naturvetenskap och teknik
Genom att synliggöra den naturvetenskap och teknik som finns i vår vardagsmiljö vill vi väcka nyfikenhet hos barnen och utmana deras tankar och verklighet- och rumsuppfattning. Här lägger vi grunden till att barnen får förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och ett varsamt förhållningssätt till allt levande. Tillsammans som medforskande pedagoger kan vi tillsammans med barnen söka svar på frågor som väcks.

Matematik
Vi vill skapa förståelse för grundläggande begrepp och att utveckla ett matematiskt språk. Genom att undersöka och utforska i samspel med andra ges ett naturligt fundament för matematiskt tänkande. Detta sker i den fria leken, organiserade aktiviteter ute- och inne samt i rutinsituationer.

 

Vad kommer verksamhetsinnehållet att fokuseras mot didaktiskt /pedagogiskt?

Språk och kommunikation tema bygg/konstruktion/teknik

Vilka upplevelser kommer vi att erbjuda barnen?

 • Ha tvärgrupper tillsammans med Fjärilen med fokus på bygg/konstruktion, ikt och läsning
 • Utmana barnen med olika aktiviteter inom bygg och konstruktion både inne och ute.
 • Utforska närområdet oxh se vad barnen är nyfikna på.
 • Inplanerad sagoläsning
 • Använda ett expansivt språk kopplat till upplevelser
 • Ta tillvara på barnens förstaspråk/hemspråk bl.a. med appar, böcker. Använda appen språkkistan 
 • Fokusera på teknik och IKT på olika sätt, i dialogen vid lunchen, i barnens fria lek. Den ska vara en naturlig del av verksamheten. Utforska programmering med appen Bee-bot och använda våra Blue-bot.
 • Ta tillvara på barnens dialog och försöka utmana, samspela och utveckla den
 • Läsa kompisböckerna och använda dem i undervisningen
 • Använda bilder för att förtydliga språket 
 • Forumspel
 • vi erbjuder barnen på kultur upplevelse som bio och bibliotek upplevelse

Metoder, Dokumentation och delaktighet:

Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper för att de ska få större möjlighet till samarbete och utveckling/lärande. Det ger också bättre förutsättningar för dialog och kommunikation. Barnen får möjlighet till dokumentation av sitt lärande genom att bl.a. Fotografera själva, se bilder, film och att vi för en dialog och ställer frågor kring det vi har gjort. Vi kommer fokusera på lärande och ställa frågor såsom; "Vad har vi lärt oss idag?"

Fokus ligger också på vårt värdegrundsarbete. Vi kommer att testa forumspel tillsammans med barnen. Vi vuxna dramatiserar små enkla dilemmVi arbetar efter läroplanens mål att alla barn ska vara delaktiga i både planering och verksamhet. Barnen får välja aktivitet. Barnens intresse styr både planeringar och verksamheten. Vi observerar vad barnen vill och nyfikna på. De är delaktiga i dokumentationen, titta på bilder, välja böcker ute/ innelekar och välja sånger. Vi upplever att barnen samspelar med oss och har öppen dialog och tillit

an från verksamheten helt från improvisation.Det är en pedagogisk rollspelsmetod för att ge barnen en möjlighet att tänka efter, bli medvetna om och ta ställning i olika etiska orättvisor och dilemman. (Byreus, 2010) Att bryta mönster, Öhman.

Hur ska vi organisera verksamheten så att det valda innehållet utgör en del av en pedagogisk helhet?

Vår utgångspunkt i den pedagogiska idén är förskolans läroplan- Lpfö98/16.


Vi värnar om att använda naturen som lärmiljö, för barnen i alla åldrar.
Att hitta och införliva lärmiljöer både inom- och utomhus, utvecklar och inspirerar barnens upplevelser som bidrar till nya kunskaper och erfarenheter.

Hur utformar vi en lärmiljö som ger barnen maximala möjligheter att utvecklas och lära både inomhus och utomhus?

Det är viktigt att vi fokuserar på verksamhet och utbildning hela dagen. Att vi tar tillvara på barnens egna egna önskemål, låta det som de är intresserade av styra vår verksamhet, utbildning

Vi kommer att utveckla tvärgrupper under terminens gång där vi samarbetar med Fjärilen i samma tema, Bygg- och konstruktion. Syftet är att vi utveckla vårt arbetssätt och ta tillvara på pedagogernas olika kompetenser. Detta för att erbjuda barnen bättre möjlighet med att arbeta med teknik, naturvetenskap samt språk och kommunikation. Ett annat syfte med att samarbeta är att öka barnens empatiska förmåga. Barnen ges också tillfälle till att lära av varandra och att befästa sin kunskapen genom att lära andra.

Vi observerar vår lärmiljö och vårt material och förändrar den efter barnens intresse och behov.

 

 

Hur arbetar vi för att varje barn ska kunna bli delaktig?

Det krävs att vi som pedagoger är objektiva och flexibla för att åstadkomma ett lustfyllt och livslångt lärande, lära, leka samt främja nyfikenheten att utforska sin omvärld är grunder för vår pedagogiska verksamhet. Barnen berikas med olika erfarenheter både på fritiden och på förskolan. Det är viktigt för oss att dessa erfarenheter bildar ett meningsfullt kontext för barnen och bidrar till att de utvecklar en tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska ha möjligheten att utvecklas utifrån sina individuella behov- och förutsättningar. Det innebär bl a att vi arbetar utifrån ett genusperspektiv.

Vi arbetar efter läroplanens mål att alla barn ska vara delaktiga i både planering och verksamhet. Barnen får välja aktivitet. Barnens intresse styr både planering och verksamheten. Vi observerar vad barnen vill och är nyfikna på. De är delaktiga i dokumentationen, titta på bilder, välja böcker , välja sånger och innelekar. Vi upplever att barnen samspelar med oss, känner tillit och har en öppen dialog.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: