Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dokumentation i No-ämnen

Skapad 2018-03-13 18:58 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 6 Fysik Svenska Teknik Biologi Svenska som andraspråk Kemi
Du ska få lära dig hur man skriver en vetenskaplig laborationsrapport.

Innehåll

Arbetssätt

Vi tittar på en film som går igenom varför man skriver rapporter och vad en sådan innehåller.

Vi tränar på att dokumentera under tiden vi gör en laboration.

Vi arbetar med att skriva rapporter i helklass och enskilt.

 

Mål

Att kunna skriva en labbrapport

Att kunna hantera olika materiel i NO-sal

Att känna till reglerna i NO-salen

Att känna till viktiga NO-begrepp

 

Bedömning 

Du visar på lektionen att du kan reglerna genom att följa dem vid labbtillfällen.

Du visar på lektionerna hur man ska handskas med olika materiel.

Du kommer att få skriva labbrapporter i helklass, par och enskilt

Du visar på olika sätt att du känner till viktiga begrepp , kahoot, tester, vid laborationer

 

Begrepp: Rubrik,Hypotes,Materiel,Utförande,Resultat,Slutsats

Tidsplan : v.3-21

Uppgifter

Matriser

Fy Sv Bi Tk Ke SvA
bedömning labbrapport

E
C
A
Struktur
Följer till största delen mallen för labbrapport. Rubrikerna är korrekt angivna och texten är lätt att följa.
Uppfyller tidigare kriterier, samt följer helt mallen för en laborationsrapport. De olika delarna innehåller endast den avsedda informationen och texten är opersonlig och vetenskaplig. Källor anges.
Uppfyller tidigare kriterier, samt använder bilder och diagram för att förtydliga budskapet.
Hypotes och frågeställning
Det finns frågeställning och /eller hypotes. Bygger upp sina antaganden med fakta och teori som är delvis utvecklade.
Anger syfte/hypotes som är väl definierad. Antaganden är väl underbyggda med fakta eller teorier.
Anger syfte och hypotes som är mycket väl definierad. Antagandena är mycket väl underbyggda med fakta och teori och beskrivs med ett vetenskapligt och opersonligt språk. Texten visar på djup kunskap inom området och eget tänkande/initiativ.
Genomförande (beskrivning)
Det finns en beskrivning av utförandet. Kan ev. kopiera handledningen eller har ett delvis personligt eller ovetenskapligt språk.
Har en tydlig och välskriven beskrivning textat med egna ord och med ett vetenskapligt språk.
Uppfyller tidigare kriterier. Om metoden ändrats från handledningen anges detta tydligt med förklaring varför.
Materiel
Kan sakna ngn enstaka sak som krävs för genomförandet
Allt är medtaget med korrekta namn och ev. mängd
Allt är medtaget med korrekta namn och ev. mängd
Resultat
Har en tydlig resultatdel men blandar bitvis slutsats och diskussionsdelar. Texten är opersonlig, vetenskaplig och kortfattad. Använder delvis tabeller och bilder för att förtydliga resultat.
Uppfyller tidigare kriterier, samt presenterar resultatet korrekt och kortfattat i tydliga tabeller, diagram eller liknande.
Uppfyller tidigare kriterier. Tydliggör ev. oväntade resultat.
Slutsats/Diskussion
Har en tydlig slutsatsdel som bygger på fakta. Följer upp hypotes/syfte och redogör för eventuella felkällor.
Slutsatsdelen knyter väl an till syfte/hypotes och redogör för de fakta och teorier som behövs för att förklara resultatet. Texten visar på kunskap inom området och diskuterar felkällor, alternativa lösningar och ev. säkerhetsaspekter. Texten har ett vetenskapligt språk
Uppfyller tidigare kriterier. Texten kan knyta an till olika moment under kursen och till andra teorier och ämnen. Texten har ett vetenskapligt språk och hämtar information från olika källor. Reflekterar över resultatets betydelse för laborationen, samt i ett större perspektiv.
Genomförande (under laborationen)
Arbetar delvis självständigt med viss handledning.
Arbetar självständigt och gör egna reflektioner kring experimentet/undersökningen.
Arbetar självständigt och tar egna initiativ till följdfrågor. Har en tydlig, genomtänkt plan innan experimentet startar. Reflekterar under laborationen och ställer följdfrågor, till exempel om resultatet eller metoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: