👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 18 åk 7 Eng - Prime Time kapitel 3 MS

Skapad 2018-03-14 11:57 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
skriva, grammatik, ordkunskap och hörförståelse
Grundskola 7 Engelska

Texter och ord som har med samtal och skola att göra.

Innehåll

LPP - skriva, höra, grammatik och ordkunskap VT -18

MÅL FÖR ELEV

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

GENOMFÖRANDE

 • Du kommer att få träna på muntlig kommunikation i par eller i mindre grupper. 
 • Du kommer att få arbeta med texter kopplade till muntlig kommunikation i läroboken.
 • Du kommer att få arbeta med oregelbundna verb för att lära dig att grammatiskt kunna genomföra en presentation i rätt tempus. 
 • Du kommer att få förbereda en egen presentation utifrån valfritt ämne.
 • Du kommer at få presentera valfritt ämne inför en mindre grupp. 

BEDÖMNING

Bedömningen avser din förmåga att:

 

 • kunna välja strategi samt agera utifrån budskap och instruktioner för att förstå innehållet i lättillgängliga texter
 • kunna välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer muntligt uttrycka dig.

INNEHÅLL

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Lyssna och läsa — reception

 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Tala och samtala — produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
 •  

KURSPLANEMÅL

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att kommunicera på engelska och en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
 • sin förmåga att förstå talad och skriven engelska och formulera sig och samspela med andra i tal och skrift.
 • möjlighet att använda olika verktyg för lärande, förståelse och kommunikation.
 

Matriser

En
LPP - skriva, höra, grammatik och ordkunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Höra:
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i hörövningar du lyssnar på.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Kan dra slutsatser utifrån hörövningar du lyssnar på.
Förstår både helhet och detaljer i hörövningar du lyssnar på. Uppfattar hörövningens budskap.
Skriva
En engelsktalande person förstår texten efter en eller några genomläsningar. Textens meningar hänger ihop med varandra. Använder ett engelskt ord och frasförråd så att en engelsktalande person förstår.
En engelsktalande person förstår både helhet och detaljer i texten vid en första genomläsning. Texten är indelad i stycken utifrån sammanhang. Använder ett varierat ord- och frasförråd använder t.ex. adjektiv och adverb. Innehållet drivs framåt med ny information utan upprepningar.
Väljer rätt ord i rätt sammanhang. Texten har en god struktur både inom och mellan stycken. Visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd. Innehållet beskrivs och förklaras utförligt. Kan utveckla och fördjupa innehållet.