Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinnare och uppfinningar

Skapad 2018-03-14 14:54 i Vallåsskolan Halmstad
Teknik och fysik, uppfinningar, upptäckter och apparater i hemmen förr och nu.
Grundskola 4 – 6 Fysik Svenska som andraspråk Svenska Teknik
Du ska känna till några vanliga tekniska hjälpmedel som finns i hemmet och vilka problem de löser förr och nu.

Du ska söka fakta om uppfinnare och dess uppfinningar och göra ett enskilt fördjupningsarbete om en uppfinning.

Du ska söka och kritiskt granska information ur olika källor.

Du ska kunna reflektera över hur uppfinningar/upptäckter påverkar livet för människor nu och då samt hur uppfinningar förändras över tid.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att se en film om uppfinningar på 1800-talet.

Vi kommer att jobba med ett stencilhäfte och svara på lite olika frågor som handlar om uppfinningar.

Vi kommer att enskilt skriva en text om valfri uppfinning.

Vi kommer att diskutera om olika uppfinningar och deras betydelse idag och ur ett historiskt perspektiv

Mål

 • Du ska känna till några uppfinnare och deras uppfinningar/vetenskapsmän och deras upptäckter.
 • Du ska känna till några vanliga tekniska hjälpmedel som finns/fanns i hemmet nu/då och vilka problem de löser/löste.
 • Du ska genom den redovisningsform vi bestämmer kunna redovisa hur upptäckter/uppfinningar har påverkat människors liv förr och nu.
 •  Du ska kunna söka information i text i böcker, tidningar och via digitala hjälpmedel och kritiskt granska dessa för att få ett bra underlag för din redovisning.
 • Du ska kunna göra stycke indelningar i en skriven text
 • Du ska kunna använda dig av vanliga skrivregler

Bedömning

Du kommer att få göra ett enskilt fördjupningsarbete om en valfri uppfinning.

Se matris under kunskaper i teknik och fysik.

 

Tidsplan

v.11-15

Uppgifter

 • Min uppfinning

 • Min uppfinning

 • Min uppfinning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Sv Tk SvA
Halmstad Teknik - Kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
E
C
A
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: