Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-03-14 15:49 i Mörarps skola Helsingborg
Terminssplanering i ämnena historia, religion och svenska vt 2018.
Grundskola 4 – 6 Historia Religionskunskap Svenska Svenska som andraspråk
Under vårterminen kommer vi att arbeta med hur samhälle, kultur och levnadsvillkor förändrades från vikingatiden genom kristendomens införande och Nordens ökade integrering med det kontinentala och kristna Europa. Vi kommer att reflektera över livet på medeltiden, fundera över varför det såg ut som det gjorde och jämföra det med vårt liv idag.

Innehåll

Förmågor och kunskaper att utveckla::

 • undersöka, beskriva, jämföra och se samband mellan hur samhälle, kultur, politik, migration och levnadsvillkor förändrades från vikingatiden och även att jämföra det med nutid,
 • resonera kring varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder,
 • kommunicera och diskutera det vi arbetar med,
 • kunna skriva olika sorters texter,
 • använda ämnesspecifika begrepp när du beskriver, resonerar och jämför,
 • använda av olika källor på rätt sätt genom att granska, tolka och värdera innehållet.
 • undersöka och reflektera över hur religionen kan påverka samhället och livsvillkoren.

Undervisning:

För att du ska lära dig så mycket som möjligt kommer vi:

 • använda olika källor som t.ex. filmer, faktatexter i läroböcker och Internet
 • arbeta med ord och begrepp som kan hjälpa dig att förstå ämnet och själv kunna undersöka, berätta, beskriva och jämföra  
 • titta på serien Ahmad i medeltiden
 • arbeta med expertgrupper inom vissa historiska begrepp
 • varva genomgångar med gruppdiskussioner och enskilda övningar

Bedömning:

Vi bedömer hur väl du:

 • kan redogöra för vad som var typiskt för en viss historisk tid och jämföra den med den tid du själv lever i,
 • kan redogöra för hur olika personer och händelser i historien har påverkat det samhälle vi lever i idag.
 • använder dig av olika källor,
 • kan reflektera över religionens betydelse i historien och idag.
 • förklarar på vilket sätt Sverige och övriga Norden kom i kontakt med övriga världen genom t. ex handel, kulturutbyte.
 • förklarar vilka följder kristendomens införande fick för olika grupper av människor.
 • förklara hur livet för människor var. 
 • kan och använder dig av viktiga historiska begrepp när du förklarar.
 • redovisar ditt område. 

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: