Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 6

Skapad 2018-03-15 21:44 i Olseröds skola Kungälv
Grundskola 6 Matematik
I flera tusen år har människor haft behov av att mäta storleken av mark som skall delas upp, planteras eller säljas. Det har även funnits behov av att mäta och beräkna mängden av material vid byggen och tekniska konstruktioner.

Geometri kommer från grekiskan och betyder i sin ursprungliga form jordmätning. Orden är sammansatt av geo som betyder jord, och metrei´a som betyder mäta.

I detta område skall du få lära dig mer om olika geometriska figurer, avstånd, vinklar och area.

Innehåll

Matematikens syfte, ur Lgr11

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

sträcka         vinkel                    rektangel         parallellogram           kub

omkrets        vinkelsumma        kvadrat            parallelltrapets          rätblock

area             skala                      triangel            romb                        pyramid

volym           enheter                  cirkel              månghörning             klot

                                                 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att formulera och lösa matematiska problem, att förstå och använda begrepp, att välja och använda matematiska metoder, att kommunicera dina lösningar samt din förmåga att föra och följa med i matematiska resonemang.

Kör hårt!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik, på området geometri.

Formulera och lösa matematiska problem

Lägre nivå
Högre nivå
-Formulera problem – identifiera information
Behöver hjälp med att förstå enkla problem i elevnära situationer
Förstår oftast enkla problem.
Förstår vad som efterfrågas i olika problem.
Förstår olika problem och identifierar tydligt vad som behöver göras.
-Lösa problem – val av strategi
Behöver hjälp med val av strategi.
Löser elevnära problem helt eller delvis, genom att använda någon strategi.
Löser olika problem på egen hand genom att motivera helt eller delvis och använda lämplig strategi utifrån problemets karaktär.
Löser med säkerhet olika problem. Kan själv finna, motivera och tillämpa olika strategier. Kan formulera enkla matematiska modeller passande för sammanhanget.
-Redovisa tankegångar – muntligt och skriftligt
Behöver hjälp med att redovisa tankegångar
Redovisar tankegångar helt eller delvis på ett begripligt sätt, med stöd av konkret material, bilder och symboler mm.
Redovisar tankegångar stegvis. Använder ett matematiskt språk ändamålsenligt.
Redovisar tankegångar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt genom att förtydliga lösningarna med bilder, texter, tabeller och använder matematiska uttrycksformer.
-Värdera valda strategier samt bedöma resultatets rimlighet.
Behöver hjälp med att värdera strategier och bedöma ett svars rimlighet.
Värderar och ger exempel på strategier samt ger enkla omdömen om resultatets rimlighet.
Värderar och jämför olika strategiers för- och nackdelar samt bedömer resultatets rimlighet.
Värderar, jämför och drar relevanta slutsatser beträffande strategiers användbarhet i olika situationer och resultatets rimlighet.
-Avrundning och val av lämplig enhet
Behöver hjälp med att avrunda. Använder inga enheter
Avrundar oftast på lämpligt sätt. Använder lämpliga enheter ibland
Avrundar på ett lämpligt sätt. Använder lämpliga enheter.
Avrundar på ett lämpligt och korrekt sätt. Använder lämpliga enheter

Förstå begrepp

Lägre nivå
Högre nivå
-Förstå och beskriva matematiska begrepp
Använder inte matematiska begrepp. Behöver hjälp för att förstå innebörder.
Använder grundläggande matematiska begrepp. Förklarar enstaka begrepp med stöd av konkret material, symboler eller bilder.
Använder olika matematiska begrepp i kända situationer. Förklarar vanliga begrepp.
Använder olika matematiska begrepp i nya situationer och sammanhang. Förklarar med egna ord betydelsen av olika begrepp.
-Välja metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Behöver hjälp med att välja lämpliga metoder
Kan oftast välja lämplig metod.
Väljer fungerande metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Väljer ändamålsenliga och effektiva metoder utifrån uppgifternas karaktär
-Se samband mellan matematiska begrepp
Behöver hjälp med att koppla ihop olika begrepp
Kan ge exempel på samband mellan några begrepp.
Ser samband mellan kända begrepp.
Ser samband mellan olika begrepp

Föra och följa matematiska resonemang

Lägre nivå
Högre nivå
-Saklighet och logik
Saknar fakta i resonemang och det finns logiska luckor.
Använder till viss del fakta i resonemang och logiken går till viss del att följa.
Använder fakta i resonemang och logiken går att följa.
Använder relevanta fakta och resonemanget är helt logiskt.
-Aspekter och tankegångarnas komplexitet samt samband
Behöver hjälp att förstå påståenden och sammanhang i samtal kring matematik och att ställa och besvara frågor.
Utgår från ett påstående och ett sammanhang. Tar del av tankegångar genom att ställa och besvara frågor.
Utgår från några påståenden och sammanhang. Bemöter och argumenterar tankegångar på ett sätt som till viss del för resonemang framåt samt beskriver något mönster eller samband.
Utgår från olika påståenden och sammanhang. Bemöter och argumenterar tankegångar på ett sätt som för resonemang framåt, fördjupar och breddar dess innehåll samt beskriver generella drag, mönster eller samband.

Kommunicera med matematiska uttrycksformer

Lägre nivå
Högre nivå
-Samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser med hjälp av matematiska uttrycksformer
Behöver hjälp med att beskriva och förklara tillvägagångssätt.
Beskriver och förklarar tillvägagångssätt med stöd av konkret material, symboler, bilder och andra matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beskriver och förklarar tillvägagångssätt med symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck.
Beskriver och förklarar tillvägagångssätt ändamålsenligt och effektivt med symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck.

Välja och använda metoder

Lägre nivå
Högre nivå
-Välja metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Behöver hjälp med att välja lämpliga metoder.
Kan oftast välja lämplig metod.
Väljer fungerande metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Väljer ändamålsenliga och effektiva metoder utifrån uppgifternas karaktär.
-Använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Behöver hjälp med att använda metoder.
Använder kända metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och tillfredsställande resultat
Använder olika metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och gott resultat. Metoderna kan vara generella.
Använder ändamålsenliga och effektiva metoder korrekt. Använder generella metoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: