👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och Gustavianska tiden

Skapad 2018-03-18 16:51 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 6 Historia
När Karl XII skjuts år 1718 tar det kungliga enväldet slut. Nu är det slut på kungarnas makt i Sverige. Det är nu fred, i alla fall under några år. Det här är tiden då frihet råder från kungarnas enväldiga makt. Under denna tiden är det tre kungar/drottningar i Sverige som nästan inte har någon makt alls. Vetenskapsmän och uppfinnare i världen hittar många nya platser under sina resor och uppfinningar som kommer att leda utvecklingen framåt mot industrialismen. Sveriges befolkning ökar och yttrandefriheten får betydelse. Till slut tröttnar den svenske kungen på att inte få bestämma och då bestämmer sig Gustav III för att göra en förändring. Denna tid kallar vi för den Gustavianska tiden. Det är en tid när den svenske "Kung Sol" tar till sig den franska stilen med teater, sång och eleganta kläder och de stora barockslotten byggs.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Varför tiden 1720-1772 kallas Frihetstiden och 1772-1809 kallas Gustavianska tiden.
 • Spår från Frihetstiden och Gustavianska tiden..
 • Hattar och mössor: partiväsen.
 • Jordbrukets förändring.
 • Folkökningen.
 • Reformer/förbättringar.
 • Vetenskapsmän/kvinnor och uppfinnare.
 • Nya lagar.
 • Samer.
 • Sverige, Europa och världen under Frihetstid/Gustaviansk tid.

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar.
 • Arbetsblad med olika uppgifter.
 • Läsning av faktatexter.
 • Filmer.
 • Samtal och diskussioner.
 • Fördjupning om en vetenskapsman/kvinna eller annan viktig person under denna tid.
 • Jämföra nutid med 1700-talet.
 • Gemensam ordlista över historiska begrepp så att du kan tala och skriva om Frihetstiden/Gustavianska tiden..

Begrepp

Frihetstiden, Gustavianska tiden, hattar, mössor, tryckfrihet, statskupp, tortyr, enväldig, religionsfrihet, industriell revolution, laga skifte, teg, exportera, importera, kompani,

 

Hur visar du vad du har lärt dig?

Du ska göra en mindre fördjupning om en viktig person under frihetstiden.

 

Du ska i ett skriftligt läxförhör kunna:

 

 • visa att du kan tidsperioderna i rätt tidsföljd.
 • tala om varför det kallas Frihetstiden/Gustavianska tiden.
 • vilka länder Sverige handlade med och vad man köpte och sålde. T ex järn, kryddor, porslin.
 • vilka förändringar som skedde inom jordbruket. T ex skiftet, nya odlingsmetoder och dess konsekvenser för människor.
 • orsaker till att befolkningen ökade. T ex  bättre jordbruksmetoder, bättre sjukvård.
 • vilka konsekvenser det blev av befolkningsökningen.
 • hur Sverige styrdes. Veta något om hur partier i Sverige växte fram, regeringsformen och några nya lagar under 1700-talet.
 • vad t ex dagböcker och arkivmaterial kan berätta om livet under 1700-talet för barn, kvinnor och män.
 • ge exempel på spår i vårt samhälle från 1700-talet. T ex traditioner, namn och språkliga uttryck.
 • förklara ord och begrepp.
 • se likheter och skillnader i hur det var att leva på 1700-talet i olika samhällsklasser och även jämföra med nutiden.
 • visa att du känner till något om viktiga personer och händelser under 1700-talet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Frihetstiden och Gustavianska tiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Historiska händelser och personer
Ostindiska kompaniet, hattar/mössor, statskupp, Gustav III, Jacob Johan Ankarström, Carl Michael Bellman, Carl von Linné, Jonas Alströmer, Eva Ekeberg, Anders Celsius
 • Hi  E 6
Du har ännu inte visat att du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Samhällsförändringar
Laga skifte, befolkningsökning, reformer, handel, hattar/mössor.
 • Hi  E 6
Du har ännu inte visat att du förstår hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Undersöka utvecklingslinjer
Förstå bakgrunden till, och sambanden mellan, olika historiska händelser och tidsperioder. Hur levnadsvillkor för olika samhällsklasser har förändrats.
 • Hi  E 6
Du har inte visat att du kan undersöka hur möten, kulturer, in- och utvandring, (migration), politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du kan inte beskriva hur olika tidsperioder hänger ihop.
Du kan undersöka hur möten, kulturer, in- och utvandring, (migration), politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten kulturer, in- och utvandring, (migration), politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten kulturer, in- och utvandring, (migration), politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Laga skiftet. Partiernas framväxt. Globalt utbyte av t ex handelsvaror, språk och kultur. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Hi  E 6
Du har inte visat att du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, (migration), politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar inte det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, (migration), politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, (migration), politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, (migration), politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.
Använda källmaterial
Vad historiska källor, t ex dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med idag. Källkritiskt tänkande.
 • Hi  E 6
Du har inte visat att du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Spår av historien
Hur 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. Hur historiska personer och händelser, t ex Gustav III, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  E 6
Du har inte visat att du känner till spår av historien i den tid vi lever i. Du har inte visat att du förstår att det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder händelser och personer.
Historiska begrepp
 • Hi  E 6
Du använder inte historiska begrepp när du skriver och diskuterar om historia.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.